งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ
และการปลูกถ่ายไตพ.ศ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ เพื่อรองรับต่อการปลูกถ่ายไต การก้าวสู่ Transplant Center และเครือข่าย Donor Hospital มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน สร้างระบบเพื่อการบริหารจัดการ Function ระบบต่างๆ กำหนดบทบาทหน้าที่ตามกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เชื่อมประสานความต้องการของระบบและกำกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานระบบขององค์กรการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต ตรวจสอบระบบคุณภาพการบริการเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

3 มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย Donor Hospital มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย Donor Hospital พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสารทุกระดับ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดำเนินการกำกับติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการอย่างต่อเนื่อง

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน พัฒนากลไกการจัดการระบบ

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิชาการ การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน สร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต ที่จำเป็นต่อการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริจาคอวัยวะ พัฒนาองค์ความรู้การปลูกถ่ายไต

6 มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์/ พยาบาล/ ผู้ประสานงาน ในด้านการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้แก่แพทย์ /พยาบาล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมบทบาท พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ รองรับต่อระบบ ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาดูงาน

7 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข สภา กาชาดไทย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย แพทยสภา สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ สปสช แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต

8 การขยายและพัฒนาระบบบริการ
รพศ. / รพท. ในภูมิภาค เครือข่ายการบริจาคอวัยวะ การพัฒนา Transplants Center การปลูกถ่ายอวัยวะ/ปลูกถ่ายไต เป้าหมาย พื้นที่ 5 จังหวัดคือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎธานี

9 Donor Hospital การขยายงานให้เกิด เครือข่าย

10 แนวทางการดำเนินการ การจัดทำแผนบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายและการกำกับติดตาม ส่งเสริมระบบการขอรับบริจาคอวัยวะร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมโรคไต มูลนิธิโรคไต ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาดไทย ในเดือน มกราคม 2554 มอบนโยบายให้ รพศ.ทุกแห่งจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการ รับบริจาคอวัยวะ พัฒนาศักยภาพทาง วิชาการ แพทย์/พยาบาล ผู้ประสานงาน เพิ่มพูนทักษะในการขอรับบริจาคอวัยวะ

11 แนวทางการดำเนินการ การจัดกิจกรรมวันไตโลก (world Kidney Day)
- ส่วนกลางโดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไต สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิโรคไต สปสช ฯร่วมกันจัด ณ สวนลุมพินี ในวันอาทิตย์ที่ 6 มค 54 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฯเป็นองค์ประธาน เดินเทอดพระเกียรติ และมีการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะให้มากที่สุด การทำงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ SMS อินเตอร์เน็ต และการตั้งเต้นท์บริการตรวจสุขภาพฟรี

12 แนวทางการดำเนินการ การจัดกิจกรรมวันไตโลก (world Kidney Day)
- ส่วนภูมิภาค เชิญชวนให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก และกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 สมาคมโรคไตมีรางวัลการจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น จำนวน 20 รางวัล โดยมีคณะกรรมการกลางในการตัดสิน

13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google