งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน”
ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน” นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2 วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต
วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

3 พันธกิจ 1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี 2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาบริการ และวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิต

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความร่วมมือของเครือข่าย และสื่อสารสู่สังคมแบบเชิงรุก เป้าประสงค์ เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

5 กลยุทธ์ 1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุข 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการเครือข่ายและสังคม 4. พัฒนาคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต

6 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน กิจกรรมหลัก การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความด้านสุขภาพจิต

7 ปิงปอง 7 สีและภาคีสุขภาพจิต
กรม สุขภาพจิต กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ สุขภาพจิต/ รพ.จิตเวช สสจ./ สสอ. เครือข่าย/ ชมรม อบจ./อบต. เทศบาล รพช./ รพท./รพศ. รพ.สต./ อสม./ประชาชน

8 มาตรการ 3 อ. 2 ส. ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต

9 อารมณ์ วัคซีนชีวิต ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
อารมณ์ วัคซีนชีวิต ปัจจัยสู่ความสำเร็จ เกิดแรงจูงใจ เกิดความมุ่งมั่น นำไปสู่เป้าหมาย

10 Mental Health for Behavior Change Intervention 4 Levels
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี MHBC Level 1 MHBC Level 2 MHBC Level 3 MHBC Level 4

11 Mental Health for Behavior Change Intervention 4 Levels
MHBC Level 1 Mental Health Literacy Mental Health Promotion MHBC Level 2 Mental Health Screening & Prevention MHBC Level 3 Mental Health Screening & Diagnosis & Rx MHBC Level 4 Mental Health Psychotherapy & Recovery

12 อิทธิบาท 4 ยาอายุวัฒนะทางอารมณ์
อิทธิบาท 4 ยาอายุวัฒนะทางอารมณ์ ฉันทะ ความพอใจและรักในชีวิตของตน จิตตะ ความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว วิริยะ ความเพียรที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว วิมังสา ความสนใจในเหตุที่จะทำให้อายุยืน


ดาวน์โหลด ppt ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google