งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 4 ประธาน :นางจิตภา พนัสดิษฐ์ สสจ.นนทบุรี เลขา :นายนุกูล สุขเกื้อ สสจ.ตราด ผู้นำเสนอ :นายอุเทน หาแก้ว สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 4 ประธาน :นางจิตภา พนัสดิษฐ์ สสจ.นนทบุรี เลขา :นายนุกูล สุขเกื้อ สสจ.ตราด ผู้นำเสนอ :นายอุเทน หาแก้ว สสจ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 4 ประธาน :นางจิตภา พนัสดิษฐ์ สสจ.นนทบุรี เลขา :นายนุกูล สุขเกื้อ สสจ.ตราด ผู้นำเสนอ :นายอุเทน หาแก้ว สสจ.อุดรธานี

2 ใบงานที่ 1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสุขเจริญ  องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์  ไม่มี Core value และ Action plan  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบฯ  วิสัยทัศน์ -> ข้อความที่อาจทำให้เข้าไม่ตรงกัน “คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถีธรรมชาติ” ข้อเสนอ : ควรมีคำนิยามวิสัยทัศน์

3 พันธกิจ ใช้ข้อความที่สื่อความหมายไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ วิถีธรรมชาติ และ วิถีชิวิตชุมชน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ครอบคลุมถึง วิถีธรรมชาติ ข้อ 4 เป็นประเด็นนอกเหนือจากวิสัยทัศน์

4 ตารางเชื่อมโยง SI, Goal, KPI  SI  เรียงลำดับไม่ตรงกับหน้าที่ 1  ข้อความไม่ตรงกับหน้าที่ 1  ข้อ 5 หายไป  ข้อ 4 เพิ่มมา  Goal ใน SI1  ไม่มีข้อ 2  ข้อเสนอ => ข้อที่ 3 ไม่สอดคล้องกับ SI1 ควรอยู่ใน SI3 Goal ใน SI1 น่าจะมี 1 ข้อ  KPI ใน Goal1  ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน PMQA

5  Goal ใน SI2  หน่วยบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการที่ได้ มาตรฐาน  KPI  ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( รพ. HA, รพ. สต. PCA )  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  Goal ใน SI3  ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ประชาชนได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  SI4, SI5 ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ 1

6  กลยุทธ์  ควรทำตารางเชื่อมโยง SI, G, KPI,S  S2,S10 ไม่สอดคล้องกับ SI, G

7 ใบงานที่ 2 โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่เครือข่ายสาธารณสุข Background/Rationale,Situation analysis ไม่มีหลักการ มีข้อมูลสถานการณ์มากเกินไป ไม่ครอบคลุม วัตถุประสงค์ นามธรรม ไม่สามารถวัดได้ => ควรกำหนด Target ไม่สอดคล้อง ผลผลิตของโครงการ ไม่สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรม

8 กลยุทธ์ / กลวิธี วิธีดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน => กิจกรรมไม่ ชัดเจน Grant chart ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม งบประมาณ ไม่บอกแหล่งงบประมาณ ไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ Monitoring /Evaluation บอกวิธีการรายงาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 4 ประธาน :นางจิตภา พนัสดิษฐ์ สสจ.นนทบุรี เลขา :นายนุกูล สุขเกื้อ สสจ.ตราด ผู้นำเสนอ :นายอุเทน หาแก้ว สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google