งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวางแผนระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวางแผนระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวางแผนระดับจังหวัด
เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

2 แนวคิดที่ใช้ในกระบวนการวางแผน
ต้องตอบรับต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องตอบสนองต่อนโยบายด้านสุขภาพในระดับต่าง ๆ (กระทรวง กรม สปสช. จังหวัด และอื่น ๆ) ต้องสะดวกต่อการนำแผนไปปฏิบัติ (การจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงาน และอื่น ๆ) ต้องง่ายและสอดคล้องกับการติดตาม และวิธีการประเมินผล

3 กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์ (Result Based Budgeting) การประเมินผลลัพธ์ (Result Based Measurement/ Evaluation)

4 หลักการของกระบวนการวางแผน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Environmental Scanning) การก่อตัว ของ ยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementatio) การควบคุมและประเมินผล(Evaluation and Control)

5 แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์
การประเมิน สิ่งแวดล้อมภายนอก การประเมิน สิ่งแวดล้อมภายใน O S&W O&T WO OS WT ST W S T ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ค่านิยม ของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์

6 กระบวนการในการกำหนดดัชนีชี้วัด 3 ระดับ
Vision Mission Goal CSF ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ KPIs กำหนด เป้า หมาย แผน งาน โครงการ ระดับองค์กร งานหลัก ของ กลุ่มงาน/ฝ่าย ผลลัพธ์ จาก KPIs กำหนด เป้า หมาย โครงการ แต่ละ ฝ่าย ระดับกลุ่มงาน/ KRA งานหลัก ของ แผนก ผลลัพธ์ จาก KPIs กำหนด เป้า หมาย กิจกรรม แต่ละ บุคคล ระดับแผนก

7 การประยุกต์หลักการกระบวนการวางแผน
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SWOT Analysis ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ (ทุกปี) การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Environmental Scanning) การก่อตัว ของ ยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุมและประเมินผล(Evaluation and Control)

8 การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)

9 นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประเทศ
การตอบสนองของแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประเทศ แผนจังหวัด สภาพปัญหาในพื้นที่

10 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนฯ
ปัญหาสาธารณสุขและความต้องการของพื้นที่ นโยบายและเป้าหมายของ กสธ นโยบายและ เป้าหมาย ของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี แผนปฏิบัติการฯประจำปี

11

12 ปฏิทินโครงการพัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2554 ลำดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ 1 ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554 - ผู้บริหาร - คณะทำงานศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ - ภาคีเครือข่าย / ภาค ประชาชนสังคมและท้องถิ่น จำนวนรวม 80 คน จำนวน 2 วัน (วันที่ สิงหาคม ) ณ ห้องประชุม ร.ร.เคพีแกรนด์ จันทบุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ สสจ.จบ. 2 ระยะที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 - ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกระดับ จำนวน 200 คน วันที่ 6 กันยายน 2553 3 ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ ของหน่วยงาน 3.1 แผนปฏิบัติการฯ ของ สสจ.จบ. - ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน ของกลุ่มงาน/ฝ่าย /งาน จำนวน 40 คน วันที่ 20 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม สสจ.จบ. กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ สสจ.จบ. 3.2 แผนปฏิบัติการฯ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับอำเภอ ตำบล 7 กย. – 20 ตค.53 รพ.ทุกแห่ง คปสอ. / รพ.แม่ข่าย 3.3 แผนปฏิบัติการฯ ของ สสอ. - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ สสอ. ทุกแห่ง สสอ. 4 ระยะที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/บูรณาการแผนฯ - ผู้บริหาร - จนท.ผู้รับผิดชอบงานวางแผนฯ จำนวน 60 คน จำนวน 5 วัน (วันที่ พฤศจิกายน 2553) ณ สสจ.จันทบุรีและรร.ริเวอร์วิวเพลส จังหวัดอยุธยา

13 แผนแม่บทแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

14 บทสรุป

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวางแผนระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google