งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 กรกฏาคม 2555

2 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
1.งบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ จำนวน 134 รายการ 1.1 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2550 จำนวน รายการ 1.1.1 ดำเนินการล่าช้า จำนวน รายการ 1.2 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2551 จำนวน รายการ 1.2.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญา จำนวน รายการ 1.2.2 ดำเนินการล่าช้า จำนวน รายการ 1.3 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2552 จำนวน รายการ 1.3.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญา จำนวน รายการ 1.3.2 ดำเนินการล่าช้า จำนวน รายการ

3 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
1.งบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ จำนวน 134 รายการ (ต่อ) 1.4 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2553 จำนวน รายการ 1.4.1 ดำเนินการล่าช้า จำนวน รายการ 1.5 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2554 จำนวน 120 รายการ 1.5.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญา จำนวน 15 รายการ 1.5.2 ดำเนินการล่าช้า จำนวน 100 รายการ 1.5.3 ยังไม่ลงนามสัญญา(ณ 23ก.ค.55)จำนวน รายการ

4 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
2.งบลงทุนปีเดียว ปี พ.ศ จำนวน รายการ 2.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญาจำนวน รายการ 2.2 ดำเนินการล่าช้า จำนวน รายการ 2.3 ยังไม่ลงนามสัญญา จำนวน รายการ 3.งบลงทุน ปี พ.ศ จำนวน รายการ 3.1 งบก่อสร้างผูกพัน ( ณ 20ก.ค.55) จำนวน26 รายการ 3.1.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน รายการ 3.1.2 อยู่ระหว่างจัดจ้าง จำนวน รายการ

5 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
3.งบลงทุน ปี พ.ศ จำนวน รายการ (ต่อ) 3.2 งบก่อสร้างปีเดียว จำนวน รายการ/405แห่ง 3.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน แห่ง 3.2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างจำนวน154แห่ง 3.3 งบครุภัณฑ์ จำนวน รายการ/1389แห่ง 3.3.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน1,170 แห่ง 3.3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน219แห่ง

6 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
4.งบลงทุน ปี พ.ศ จำนวน รายการ 4.1 งบปีเดียว จำนวน รายการ 4.1.1 สิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ 4.1.2 งบครุภัณฑ์ จำนวน รายการ 4.2 งบผูกพัน จำนวน 124 รายการ 4.2.1 งบผูกพันเดิม จำนวน รายการ 4.2.2 งบผูกพันใหม่ จำนวน รายการ

7 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 1 การจัดทำร่างขอบเขต งาน (Term of Reference : TOR) 20 วัน  *** ผิดบ่อย 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง 1 วัน 1.2 จัดทำราคากลาง/หัวหน้าส่วนราชการเห็นขอบราคากลาง 6 วัน 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 1.4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา/เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 1.5 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

8 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ 2 การจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 3 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 1 วัน 2.2 คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 2.3 ลงนามในประกาศประกวดราคา การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการประกวดราคา 7 3.1 เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน 3 วัน 3.2 ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 3.3 นัดชี้สถานที่/ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ 4 การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 4.1 ให้ผู้ซื้อจัดทำเอกสาร 3 วัน ไม่น้อยกว่า 4.2 รับซองเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค 1 วัน 5 พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเข้าไปเสนอราคา (เคาะราคา)  *** ผิดบ่อย 5.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสาร/คัดเลือกเบื้องต้น 3-5 วัน 6 การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 2 6.1 แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเอกสารทราบเฉพาะรายทุกราย 6.2 แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้บริการตลาดกลางฯ

10 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 7 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (ถ้ามี) 10 วัน 8 การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 8.1 แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 1 วัน 9 การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 9.1 เปิดการประกวดราคา *** ไม่มีผู้เสนอ 10 ภายหลังเสนอราคาเสร็จ 10.1 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1-6 วัน 10.2 ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม. 7 วัน แล้วแต่กรณี/ถ้ามี

11 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 11 อนุมัติซื้อหรือจ้าง 10.1 ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ( ปลัดฯ/รัฐมนตรี ) 7 วัน 10.2 แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเฉพาะรายทราบทุกราย 1 วัน 12 การจัดทำสัญญา 12.1 หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคลงนามในสัญญา  *** ผู้รับจ้าง ไม่มาทำสัญญา 13 คณะกรรมการตรวจรับ

12 ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า
ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า 1.ก่อนการลงนามสัญญา 1.1 ขั้นตอนการจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 1.2 พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา 1.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามนโยบาย 1.4 การปรับรายละเอียดของแบบแปลน และวงเงิน (กรณีวงเงินต่ำ) 1.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการก่อสร้าง

13 แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ก่อนการลงนามสัญญา
1.1 การเตรียมความพร้อมของแบบแปลน และพื้นที่ก่อสร้าง 1.2 ประชุมชี้แจง และให้นโยบาย ในการควบคุม กำกับการ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 1.3 การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติ ของ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จัดประชุม/อบรมให้ความรู้) 1.4 ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการสิ่งก่อสร้าง 1.5 การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ก่อนการลงนามสัญญา (ต่อ)
1.6 การประสานงาน และปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง (กลุ่มคลังและพัสดุ กลุ่มกฎหมาย) ในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนของการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1.7 การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ไปยังสำนักบริหารการสาธารณสุข ทุกสัปดาห์ 1.8 การติดตาม กำกับ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ในระดับกระทรวง ทุกสัปดาห์ 1.9 การเสนอให้ กวพอ.กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา

15 ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า
ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า 2.ลงนามสัญญาแล้ว 2.1 ขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 2.2 ขั้นตอนการทดสอบดินล่าช้า (ประมาณ 1 เดือน) - รอคิวบริษัท - รอผลการยืนยันการทดสอบดินจาก กองแบบแผน 2.3 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องเสาเข็มล่าช้า - มีการเปลี่ยนแปลงระบบเจาะเสาเข็ม - ขั้นตอนการขอการเพิ่มวงเงินค่าเสาเข็ม - การเจาะเสาเข็มล่าช้า (รอบริษัท)

16 ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า
ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า 2.ลงนามสัญญาแล้ว (ต่อ) 2.4 ปัญหาอุทกภัย 2.5 ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายแห่ง (จากการเสนอราคาต่ำ) 2.6 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินหมุนเวียน 2.7 มติ ครม. วันที่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติให้ ขยายเวลา ก่อสร้าง 180 วัน เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย

17 แนวทางการแก้ไขปัญหา 2.ลงนามสัญญาแล้ว 2.1ระดับจังหวัด
2.1.1 เร่งรัดดำเนินการการส่งมอบพื้นที่ 2.1.2 เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามงวดงาน 2.1.3 การประชุมปรึกษาหารือระหว่างจังหวัด กับผู้รับจ้าง 2.1.4 กรณีต้องเพิ่มวงเงิน ให้เตรียมจัดหาแหล่งเงิน สมทบ หรือปรับลดรายละเอียดของแบบแปลน เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ 2.1.5 การขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตาม มติ ครม.

18 แนวทางการแก้ไขปัญหา 2.ลงนามสัญญาแล้ว (ต่อ) 2.2ระดับกระทรวง
2.2.1 เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาร่วมกับจังหวัด 2.2.2 รวบรวมปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บริหาร 2.2.3 การประสานงาน และปรึกษากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2.2.4 การประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการพิจารณา ติดตามแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้บริหาร และ ผู้ตรวจราชการ หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานการก่อสร้างให้เป็นไป ตามงวดงานงวดเงิน

19 รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 14 พ.ค.55 ครม.ให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณฯ 21-23 พ.ค.55 การพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯวาระที่ ของสภาผู้แทนราษฎร 28 พ.ค.-9ส.ค.55 การพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 15-16 ส.ค.55 สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่าง พรบ. งบประมาณฯ ในวาระ ที่ 2 และ 3 3 ก.ย. 55 วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พรบ. งบประมาณฯ 7 ก.ย.55 การนำร่าง พรบ.งบประมาณฯขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

20 การบริหารจัดการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2556
งบลงทุน ปี พ.ศ จำนวน รายการ 1. งบปีเดียว จำนวน รายการ 1.1 สิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ 1.2 ครุภัณฑ์ จำนวน รายการ 2. งบผูกพัน จำนวน 124 รายการ 2.1 งบผูกพันเดิม จำนวน รายการ 2.2 งบผูกพันใหม่ จำนวน รายการ

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google