งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความคืบหน้า การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของ บุคลากร กลุ่มประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความคืบหน้า การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของ บุคลากร กลุ่มประกันสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความคืบหน้า การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของ บุคลากร กลุ่มประกันสุขภาพ

2 เรื่องเดิม ๑. กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งเรื่องการ ปฏิบัติกรณีได้รับเงินจาก สปสช. ลงวันที่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ : ระบุ ประเภทรายจ่ายและระบุว่าเงินที่หน่วย บริการได้รับจาก สปสช. เป็นเงินบำรุง การจ่ายจึงต้องเป็นไปตามระเบียบเงิน บำรุง ไม่สามารถจ่ายตามภาระงานและ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติได้ ๒. มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ ได้ให้แต่งตั้ง คณะทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. เพื่อพิจารณาแนวทางการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

3 ความเห็นในที่ประชุม ๑. มีความเห็นไม่สอดคล้องระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ๑. มีความเห็นไม่สอดคล้องระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. - กระทรวงสาธารณสุข : ขอความ ชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน เวลาราชการ ซึ่งฝ่ายกฎหมายยังระบุ ไม่ได้ว่าทำได้หรือไม่ได้ - สปสช. : เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุข ควรดำเนินการได้ กระทรวงสาธารณสุขจึง เห็นว่าควรจะตรวจสอบกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อน

4 ความเห็นในที่ประชุม ( ต่อ ) ๒. ข้อเสนอจากสปสช. และกระทรวง สาธารณสุขที่ต้องพิจารณาต่อ ๒. ๑ ข้อเสนอจาก สปสช. ๒. ๑ ข้อเสนอจาก สปสช. ๒. ๑. ๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบ จ่ายค่าตอบแทนไปยังบุคคลโดยตรง ๒. ๑. ๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบ จ่ายค่าตอบแทนไปยังบุคคลโดยตรง ๒. ๒. ๒ การออกระเบียบโดยอาศัยอำนาจปลัด กระทรวงฯ : เพื่อแก้ปัญหาคิวการผ่าตัดหัวใจ การแพทย์ฉุกเฉิน และบริการล้างไตที่ ประชาชนกำลังรอ และหากได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่ม จะสามารถแข่งขันกับเอกชน ด้วย ๒. ๒. ๒ การออกระเบียบโดยอาศัยอำนาจปลัด กระทรวงฯ : เพื่อแก้ปัญหาคิวการผ่าตัดหัวใจ การแพทย์ฉุกเฉิน และบริการล้างไตที่ ประชาชนกำลังรอ และหากได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่ม จะสามารถแข่งขันกับเอกชน ด้วย

5 ความเห็นในที่ประชุม ( ต่อ ) ๒. ๒ ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุข - ต้องให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอ ภาคในหน่วยบริการ - ต้องให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอ ภาคในหน่วยบริการ - ต้องดูแลทุกเรื่อง รวมกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ใน กองทุน - ต้องดูแลทุกเรื่อง รวมกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ใน กองทุน

6 ความเห็นในที่ประชุม ( ต่อ ) ๓. ๓. ระหว่างรอการตรวจสอบ : เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนและหน่วยบริการ - มอบกลุ่มประกันสุขภาพทำหนังสือแจ้งหน่วย บริการให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามปกติ โดยเฉพาะการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่าง ต่อเนื่อง (CAPD) การบริหารจัดการโรคที่ เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) การผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น หมายเหตุ : ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวในคณะอนุกรรมการ ประสานยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

7 ความคืบหน้า กลุ่มประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทน สปสช. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้วเห็นว่า - มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี - เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจาก หน่วยงานข้างต้นร่วมพิจารณาด้วย ( อยู่ ระหว่างดำเนินการ )


ดาวน์โหลด ppt รายงานความคืบหน้า การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของ บุคลากร กลุ่มประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google