งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมอง แนวคิด ในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลลัพธด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ น.พ. อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมอง แนวคิด ในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลลัพธด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ น.พ. อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมอง แนวคิด ในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลลัพธด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ น.พ. อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน 23 ก.ย. 2551 โรงแรมริชมอนด์

2 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ 1.มุมมองและแนวคิด การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการผลลัพธ์

3 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ 2ขอบเขต ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความเป็นธรรม (Equity) มนุษยธรรม (Humanitarian)

4 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ ร้อยละของ DALYs Loss ของประชากรไทย ปี 2547 จำแนกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ0-45-1415-4445-5960+รวม โรคติดต่อ 55.333.625.614.610.320.2 โรคไม่ติดต่อ 32.934.750.773.785.865.1 อุบัติเหตุ 11.731.623.711.73.914.8

5 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของประเทศไทย ปี 2547 จำแนกตามเพศ ลำดับ ที่ โรค DALYs Loos ร้อยละโรค DALYs Loos ร้อยละ 1 HIV645,42612.1 หลอดเลือดสมอง 307,1317.9 2 ติดสุรา600,00411.3HIV290,7117.5 3 ติดสุรา329,0686.2เบาหวาน267,5496.9

6 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ การมีหลักประกันฯ ในเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาล 2549 ไม่มีสวัสดิการ7.72.5 CSMBS14.16.6 UC56.382.1 SSS19.87.7 ประกันเอกชน1.60.3

7 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ มนุษยธรรม การแพทย์อย่างมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (Humanistic Medicine )


ดาวน์โหลด ppt มุมมอง แนวคิด ในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลลัพธด้านสุขภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ น.พ. อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google