งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข อง โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 15 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข อง โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 15 มีนาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข อง โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 15 มีนาคม 2549

2 การวิเคราะห์หาบทบาทของ สนย. การเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาองค์กร การปรับองค์กรปัจจุบันไปสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง

3 เป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักในการกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ สามารถชี้นำด้านวิชาการและเป็นศูนย์ /- แหล่งวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการจัดการความรู้ พัฒนาไปสู่ Learning Organization มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) ของบุคลากร

4 Where are we ? องค์กรมีสภาพเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบัน Where do we want to be ? ความคาดหวัง / ความต้องการพัฒนา สนย. ให้เป็นอย่างไร /- แนวโน้มการแสดงบทบาทของ สนย. ในอนาคต How will we achieve Goals ? แนวทาง / วิธีการ ที่จะสามารถทำให้องค์กรบรรลุที่ต้องการ ให้เป็น

5 แผนพัฒนาระบบราชการไทย แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน แนวคิด / หลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ความคาดหวังจากผู้บริหารทุกระดับ ความคาดหวังจากลูกค้า และภาคีด้านสุขภาพ (Driving Force)

6 1. ทำบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนก่อน (Clarify Function) แล้วจึงจัดโครงสร้าง (Re-Structuring) 2. เน้นการพัฒนาควบคู่กันระหว่าง การพัฒนารายบุคคล (Individual) และการสร้างทีมงาน (Team Building) 3. การวิเคราะห์ลักษณะ และวัฒนธรรมองค์กร

7 1. รายบุคคลวิเคราะห์บทบาทของตนเอง (Re-Orientation) 2. กลุ่ม / สำนักของ สนย. วิเคราะห์บทบาทภารกิจของกลุ่ม (Re-Functioning) 3. จัดทีมงานภายในกลุ่ม (Team Building) 4. การเชื่อมต่อระหว่างกลุ่ม (Integration) ให้เป็นภาพรวม ขององค์กร และกำหนดผลผลิตขององค์กร 5. จัดโครงสร้างที่เหมาะสม (Re-Structuring) 6. กำหนดตำแหน่ง ความก้าวหน้า (Career-Path) 7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - องค์กร

8 1. ระดับองค์กร (Corporation) 2. ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Departmental and Interdepartmental) 3. ระดับกระทรวง และระหว่างกระทรวง (Ministerial and Inter ministerial)

9 1. ทบทวนวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ยุทธศาสตร์ 2. วิเคราะห์บทบาทตนเอง (1-13 มีนาคม 2549) 3. จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบทบาท ภารกิจขององค์กร (15-17 มีนาคม 2549) 4. จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ขององค์กร (19-21 เมษายน 2549) 5. จัดทำแผนปฏิบัติการ 6. ดำเนินการตามแผน 7. ประเมินผล - ปรับปรุง - พัฒนา ( ในช่วงแรก )

10


ดาวน์โหลด ppt ข อง โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 15 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google