งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวง สาธารณสุข. ๑.เป็น ศูนย์กลาง ในการประสาน การดำเนินงาน ตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวง สาธารณสุข. ๑.เป็น ศูนย์กลาง ในการประสาน การดำเนินงาน ตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวง สาธารณสุข

2

3 ๑.เป็น ศูนย์กลาง ในการประสาน การดำเนินงาน ตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ กับราชการบริหารส่วน ภูมิภาคและราชการบริหาร ส่วนกลาง

4 ๒. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ให้กับราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง รวมถึงการดำเนินงานตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ - ไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕ พ. ศ.... และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กระทรวง สาธารณสุข

5 ๓. กำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และประเมินผล การดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการ - ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ ) ต่อผู้บริหารระดับสูง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ นอก กระทรวง

6 กระทรวง สาธารณสุข ๔. ดำเนินการอื่นใดที่ เกี่ยวข้องตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ หรือ ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย

7 กระทรวง สาธารณสุข 1). การตั้ง war room ส่วนกลาง อาคาร 6 ชั้น 2 สป.( ชั่วคราว ) ( ปฏิบัติงานร่วมกับ สบภ. ) จังหวัด สสจ. 1 แห่ง รพศ./ รพท. 1 แห่ง

8 กระทรวง สาธารณสุข 2). ผู้รับผิดชอบ 2.1 สำนักงานบริหาร โครงการไทยเข้มแข็งฯ 1.( ภาคเหนือ ) น. พ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ 081 960 5469 2.( ภาคกลาง ) น. พ. อัษฎางค์ รวยอาจิน 081 874 5618 3.( ภาคใต้ ) น. พ. วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล 081 793 8373 4.( ภาคอีสาน ) น. พ. สุระ วิเศษศักดิ์ 089 627 0234

9 กระทรวง สาธารณสุข 2). ผู้รับผิดชอบ (Mister SP2) 2.2 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นพ. สสจ. 2.3 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ผอ. รพศ./ ผอ. รพท.

10 กระทรวง สาธารณสุข 2). ผู้รับผิดช อบ หน้าที่ ควบคุมกำกับให้การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไป ด้วยความ ถูกต้อง รอบคอบ เรียบร้อย รวดเร็ว

11 กระทรวง สาธารณสุข 3). ผู้ ประสานงา น ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน 3.2 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ผู้รับผิดชอบรอง 1 คน 3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

12 กระทรวง สาธารณสุข 3). ผู้ ประสานงา น ๑.ติดตามรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทาง Internet ๒. รายงานผู้บังคับบัญชา หน้าที่ ๓. เร่งรัด การดำเนินงานทุก ขั้นตอน / เร่งรัดการเบิกจ่าย ๔. พร้อมให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และ การแก้ไขปัญหาตลอดเวลา

13 กระทรวง สาธารณสุข ระเบียบฯ พ. ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๒๗ ( ๒ ) ต้องรายงานถึงรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ระเบียบฯ พ. ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ( ทวิ ) ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ ข้อ๑๖ ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบ

14 กระทรวง สาธารณสุข มติ ครม. ตามหนังสือที่สธ 0203/ ว ๑๕๗ ลว. ๒๗ ธค. ๒๕๑๗ มีความผิด หากกำหนด spec ที่ทำให้กีดกันผู้เสนอราคา พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ มีความผิด หากเป็นการกระทำโดยเจตนากีดกันผู้เสนอราคา อัตราโทษ จำคุก ตั้งแต่๕ - ๒๐ ปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ ตั้งแต่ ๑ แสน - ๔ แสน บาท

15 กระทรวง สาธารณสุข กลุ่มคลังพัสดุ คุณปิยะ ใบม่วง 089 201 6458 กลุ่มกฎหมาย คุณปิยะวัฒน์ ศิลป รัศมี 089 694 8094 กองแบบแผน คุณพล วังส์ด่าน 081 936 9842

16 กระทรวง สาธารณสุข สบท. กระทรวง สำนักงบประมาณ กรมรง. อุตสากรรม กรม กอง สนย. สบภ. จังหวัด สำนักบริหารหนี้

17 กระทรวง สาธารณสุข ประเด็นสำคัญในการประสาน ๑. ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ข้อมูลการจัดสรร ๓. การควบคุม กำกับ

18 กระทรวง สาธารณสุข 1. นางศุภรดา รอดอาตม์ ( พี่ก้อย ) 084- 751-2946 2. นางพัทธนียานิยะโมสถ ( พี่ตุ้ม / ภาค กลาง ) 084-751-2945 3. นางขนิษฐา บุญราช ( พี่ตูม / ภาคเหนือ )084-751-2949 4. นางอัจฉริยา เพยาว์น้อย ( พี่อวบ / ภาคใต้ ) 084-751-2948 5. น. ส. มัณฑนา กลิ่นหอม ( พี่ดำ / ภาค อีสาน ) 084-751-2947 ผู้ประสาน สบภ.

19 กระทรวง สาธารณสุข ผู้ประสาน สบท. 1. นางมะลิพันธุ์ เอกเอี่ยมสิน ( พี่ ปุก ) 081-702-2065 2. น. ส. ณัฐชนก บุญประกอบ ( พี่ เป็ด ) 087-711-4089 3. นางศันสนีย์ นิจพานิช ( พี่อี๊ด ) 081-872-1089 4. นางปัทมา คุณะธนานนท์ ( พี่ ปัทม์ ) 086-000-7100

20 กระทรวง สาธารณสุข 1. น. พ. สัญชัย ชาสมบัติ 086-988- 9225 2. นาย ศักย์ศิษฏ์ สุริยะวิจิตรวงค์ 080-052-1019 3. นาย ธนรัฒน์ ชูสม 089-664-1666

21 กระทรวง สาธารณสุข ๑. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบลงข้อมูล ประมาณ พฤศจิกายน 2552 ๒. นิเทศ ติดตาม 1-2 ครั้ง / ปี ๓. เชื่อมข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามจังหวัด ๔. สร้างกระดานสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ๕. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สบท. กับจังหวัด

22 กระทรวง สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt กระทรวง สาธารณสุข. ๑.เป็น ศูนย์กลาง ในการประสาน การดำเนินงาน ตามโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ปีงบประมาณพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google