งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุ ศาสตร์ เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เซรามิก แก้วและสมุนไพร 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุ ศาสตร์ เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เซรามิก แก้วและสมุนไพร 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุ ศาสตร์ เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เซรามิก แก้วและสมุนไพร 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วไป 3. วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว

3 กระบวนการจัดการความรู้ ( KM Process ) 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้

4 รายชื่อคู่มือการ ปฏิบัติงาน วิธีทดสอบหาปริมาณตะกั่วและแค ดเมี่ยมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก และแก้วที่ใช้กับอาหาร วิธีทดสอบการดูดซึมน้ำ ความ หนาแน่นรวม ความพรุนปรากฏ ความถ่วงจำเพาะปรากฏใน ผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทวัสดุทน ไฟ วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางวิทยา แร่ด้วยเครื่อง X-ray diffractometer

5 การดำเนินงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ. ศ.2549 ตคตค พยพย ธคธค มคมค กพกพ มี ค เมยเมย พคพค มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. ค้นคว้าเอกสารมาตรฐานวิธีการ ทดสอบที่เกี่ยวข้อง สุจินต์, ลดา, อรวรรณ ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำคู่มือวิธีทดสอบเช่น validation, uncertainty, traceability รวมทั้งเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สุจินต์, ลดา, อรวรรณ จัดทำคู่มือวิธีทดสอบ จำนวน 3 คู่มือ สุจินต์, ลดา, วรรณา, อรวรรณ ทดลองปฏิบัติโดยใช้คู่มือวิธี ทดสอบที่จัดทำขึ้นและแก้ไข ปรับปรุง สุจินต์, ลดา, อรวรรณและ เจ้าหน้าที่ใน ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือ วิธีทดสอบที่จัดทำขึ้น คณะทำงาน วินิจฉัยคู่มือวิธี ทดสอบ อนุมัติใช้คู่มือวิธีทดสอบที่จัดทำ ขึ้น ผู้อำนวยการ สำนัก เทคโนโลยี ชุมชน จัดทำฐานข้อมูลคู่มือวิธีทดสอบ ของ ทช. นภดล ( สท ) แผนการดำเนินการในการจัดทำคู่มือวิธีทดสอบ ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน

6 ข้าราชการ ทช. ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ ความรู้ ของ วศ. จำนวน 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 วันที่ 19-20 ต. ค. 2548 และ 1-2 มิ. ย. 2549 จำนวน 8 คน 2. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ทดสอบทางเคมี วันที่ 20-21 มิ. ย. 2549 จำนวน 3 คน

7 3. การหาค่าความไม่แน่นอนทาง ฟิสิกส์ วันที่ 27-28 มิ. ย. 2549 จำนวน 4 คน 4. การหาค่าความไม่แน่นอนของ การวัดทางเคมี วันที่ 4-5 ก. ค. 2549 จำนวน 3 คน 5. การตรวจสอบความใช้ได้ของ วิธีการทดสอบทางฟิสิกส์ วันที่ 24-25 ส. ค. 2549 จำนวน 6 คน

8 นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมการ จัดการความรู้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 3 มี. ค. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 25 คน

9

10

11

12 ทช. ดำเนินการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 5 หลักสูตร 1. ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching) วันที่ 15 ธ. ค. 2548 มีผู้เข้าร่วม 62 คน 2. ทักษะการสื่อสารและการเขียน ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 ม. ค. 49 – 24 มี. ค. 49 มีผู้เข้าร่วม 38 คน 3. กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายสู่ ความสัมพันธ์ที่ดี วันที่ 15 ก. พ. 2549 มีผู้เข้าร่วม 35 คน

13 ทช. ดำเนินการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 5 หลักสูตร ( ต่อ ) 4. SMART WORK ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 มี. ค. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 50 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 เม. ย. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 53 คน 5. การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม วันที่ 23-24 พ. ค. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 103 คน

14 1. ทักษะการสอนงานสำหรับ หัวหน้างาน (Coaching) วันที่ 15 ธ. ค. 2548 มี ผู้เข้าร่วม 62 คน

15

16

17 2. ทักษะการสื่อสารและการ เขียนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 ม. ค. 49 – 24 มี. ค. 49 มีผู้เข้าร่วม 38 คน

18

19 3. กลยุทธ์การสร้าง เครือข่ายสู่ความสัมพันธ์ที่ดี วันที่ 15 ก. พ. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 35 คน

20

21

22 4. SMART WORK ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 มี. ค. 2549 มีผู้เข้าร่วม 50 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 เม. ย. 2549 มีผู้เข้าร่วม 53 คน

23

24

25 5. การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วน ร่วม วันที่ 23-24 พ. ค. 2549 มี ผู้เข้าร่วม 103 คน

26


ดาวน์โหลด ppt 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุ ศาสตร์ เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เซรามิก แก้วและสมุนไพร 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google