งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ วศ. ของเราเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ จึงขอให้พวกเราทำ KM กันอย่างเป็นธรรมชาติ เพียงแต่นำมาจัดการให้เป็นระบบ เช่น ในระยะแรกให้นำปัญหาในการทำงานมาทำ KM

2 นโยบายของ ผวช. “ปัจจุบันมีการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยากจะให้พวกเราทำ KM แบบ Organic KM ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

3 การจัดการองค์ความรู้ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4 คณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1. นายปรีชา ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. นางธิดาดวง ฟอลเล็ต นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 3. นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 4. นางบังอร บุญชู นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 5. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 7 ว 6. นางรัชนีพร หอมสนิท เจ้าพนักงานธุรการ 5 7. นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ 5 8. นายชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ 4 9. นางสาวนพมาศ สะพู นักวิทยาศาสตร์ 7 ว 10. นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ 4

5 ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

6 ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 10 หลักสูตร
1. ระบบคุณภาพของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพตาม ISO/IEC : 2005 จำนวน 20 คน 2. การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการใช้เครื่องชั่ง เครื่องแก้วที่เกี่ยวข้องกับวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน จำนวน 7 คน 3. Method Validation จำนวน 2 คน 4. การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ จำนวน 1 คน 5. นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมทดสอบความชำนาญ จำนวน 2 คน 7. การสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 1 คน 8. ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 9. การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีการทดสอบทางเคมี (Method Validation in Chemistry) 10. ค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (Measurement Uncertainty in Chemistry)

7 การจัดอบรมภายในโครงการจำนวน 2 ครั้ง

8 ครั้งที่ 1/2549 เรื่องระบบคุณภาพของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพตาม ISO/IEC 17025 : 2005
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 โดยมี นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล เป็นวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

9

10

11 ครั้งที่ 2/2549 เรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยมี นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ เป็นวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12

13

14 มีการจัดทำบอร์ด KM ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

15

16

17

18

19 มุมหนังสือสำหรับเจ้าหน้าที่ใน วช. และผู้ที่สนใจ
ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

20

21

22 บรรยายโดย ผวช. นายปรีชา ธรรมนิยม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ทศปฏิบัติ 10 ประการ บรรยายโดย ผวช. นายปรีชา ธรรมนิยม เวลา 9.00 – น. วันที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

23

24 มีการจัดทำฐานข้อมูล Elib ที่รวบรวมเอกสารจาการอบรมต่าง ๆ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

25 Call Number Heading วช 0001 การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามกรอบการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ "balance Sco วช 0002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระดมความเห็นต่อมาตรฐานวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ของ ISO/TC34/SC10 Anima วช 0003 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX วันที่ 8-9 วช 0004 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมประยุกต วช 0005 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 7-8 มิถุนายน 2548 ห้องประชุมชั้น6 อาคารตั้ว จัดโดย ฝ่ายการเจ้ วช 0006 Quantitative Risk Assessment Training Course วันที่ พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ จ วช 0007 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ณ โรงแรมเอเชี วช 0008 การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการใช้เครื่องชั่ง เครื่องแก้วที่เกี่ยวข้องกับวิธีทดสอบในห้องป วช 0009 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จัดโดยโครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ วช. วช 0010 การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 วันที่ 8 พ.ค จัดโดย วช. ณ กรมวิท วช 0011 Workshop on Measurement Uncertainty in Microbiological Determination of Food วช 0012 ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 48 ณ กร วช 0013 ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมสารละลาย จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 49 ณ วช 0014 ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 4 วช 0015 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ จัดโดย สล. วศ. เมื วช 0016 ใช้โปรแกรม Excel 2003 ให้เต็มความสามารถ จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0017 การใช้โปรแกรม Microsofe Access 2003 จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0018 การใช้โปรแกรม SPSS จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0019 ฝึกอบรม Microsoft Access 97 จัดโดย สป. วท. เมือ่วันที่????49 ณ สป. วท. วช 0020 ฝึกอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จัดโดย สป. วท. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 48 ณ โร วช 0021 สัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) จัดโดย วศ. เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 49 ณ กรม วช 0022 ฝึกอบรมเรื่อง การตวจสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี จัดโดย วศ. เมื่อวันที่ มิ.ย. 49 ณ กรมว

26 Call Number Heading วช 0023 การฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องชั่ง จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ ก.พ. 49 วช 0024 การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 วันที่ 8 พ.ค จัดโดย วช. ณ กรมวิท วช 0025 การอบรมเรื่อง Method Validation, ครั้งที่ 1, 2549, สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศา วช 0026 การอบรมเรื่อง GC Hardware and Chem Station Operation, 2549, บริษัท Agilent Technologies Thailand วช 0027 การอบรมเรื่อง การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย, 2549, ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีป วช 0028 การอบรมเรื่อง วิชาสถิติระดับกลาง, รุ่นที่ 27, 2549, สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ วช 0029 การอบรมเรื่อง การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, 2549, อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วช 0030 อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor Training Course จัดโดย บร. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 49 ณ โรงแรม วช 0031 การผลิตสื่อดิจิตอล จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ มิ.ย. 49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0032 อบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) จัดโดย พศ. วศ. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ วันที่ วช 0033 นักวิเคราะห์มืออาชีพ สาขาเคมี จัดโดย พศ. วศ. วันที่ 1-9 ก.ย. 48 และ 1 ธ.ค ม.ค. 49 ณ พศ. วช 0034 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วันที่ 6-7 ก.พ. 2 วช 0035 อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทดสอบความชำนาญ จัดโดย โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตา วช 0036 การฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ วช 0037 การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC : 2005 วันที่ 8 พ.ค จัดโดย วช. ณ กรมวิทยาศ วช 0038 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จัดโดยโครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ วช. วช 0039 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ จัดโดย สล. วศ. เมื วช 0040 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ ว&ท เพื่ออุตสาหกรรม จัดโดย สท. วศ. วช 0041 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ มิ.ย. 49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริกา วช 0042 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมคุณภาพภายใน, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0043 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Validation, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0044 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการบำรุงรักษาเครื่องมือ, 2549, กรมวิทยาศา วช 0045 การอบรมเรื่อง การจัดการความรู้, 2548, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค วช 0046 การอบรมเรื่อง Microsoft Access 97, 2549, สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 Call Number Heading วช 0047 การอบรมเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0048 การอบรมเรื่อง การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0049 การสัมมนาเรื่อง Modified Atmosphere Packaging, 2549, โรงแรมมารวย การ์เด้น วช 0050 การฝึกอบรมเรื่อง การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการใช้เครื่องชั่ง เครื่องแก้วที่เกี่ยวข้อง กับวิธีทด วช 0051 การฝึกอบรมเรื่อง ISO/IEC 17025: 2005 วช 0052 การฝึกอบรมเรื่อง นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมี รุ่นที่ 3

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google