งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
บทบาทภารกิจ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และพัฒนาให้มีฐานข้อมูลระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน เพื่อการบริหารงานและติดตามประเมินผล สนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาสุขภาพ และการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนการให้บริการข้อมูลแก่ ผู้บริหารนักวิชาการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 3. จัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพและคำนิยาม 4. ศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและเครือข่าย 5. จัดหา/ประสานกับกรม กองวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสุขภาพ (KPI) 6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด 7. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ 8. ให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านข้อมูลสุขภาพ

4 1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ งานพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ
แบ่งการบริหารออกเป็น 6 งาน (ตามลักษณะข้อมูล) 1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ งานพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ งานพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์ งานพัฒนารหัสมาตรฐาน งานบริการข้อมูลสารสนเทศ

5 1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ มีหน้าที่
1. งานพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ มีหน้าที่ พัฒนาฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด - พัฒนาคู่มือการให้สาเหตุการตาย ศึกษาทางเลือกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

6 2. งานพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ มีหน้าที่
2. งานพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ มีหน้าที่ - พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน - พัฒนาฐานข้อมูลการป่วย

7 3. งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ มีหน้าที่
3. งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ มีหน้าที่ พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นฐานข้อมูล รายบุคคล พัฒนาฐานข้อมูลสถานบริการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ทั้งภาครัฐเอกชน รับผิดชอบระบบข้อมูลงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (GFMIS)

8 4. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่
4. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่ - พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานสถานีอนามัย และฐานข้อมูลมาตรฐาน สสจ. - พัฒนาระบบข้อมูล Healthy Thailand - พัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) - ร่วมพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดหลัก KPI ตามยุทธศาสตร์ ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม - จัดหา/จัดทำ และประสานด้านข้อมูลข่าวสารกับ กรม กอง ตามตัวชี้วัดหลัก KPI เพื่อสำหรับใช้ในการประเมินผลตามยุทธศาlตร์ ต่าง ๆ

9 1. งานพัฒนามาตรฐานรหัส มีหน้าที่
1. งานพัฒนามาตรฐานรหัส มีหน้าที่ พัฒนาการใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10-TM) - พัฒนารหัสสถานบริการ

10 5. งานบริการข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่
5. งานบริการข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ - จัดทำคลังข้อมูลด้านสุขภาพ และสถิติอื่น ๆ ที่สำคัญ - เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ บริการสุขภาพ ทรัพยากรสุขภาพ ข้อมูลยุทธศาสตร์ และบริการข้อมูลด้านสุขภาพ ที่ผ่านการวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ - ให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอใช้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ของข้อมูล คำนิยาม ข้อจำกัดข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง - เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพในรูปเอกสาร และ Web - งานห้องสมุด ให้บริการเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google