งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

2 แนวคิด ผู้ให้ ผู้รับ ประสบการณ์ ความรู้ สร้าง ระบบ ประสบการณ์ ความรู้ บริหารจัดการที่ดี ( วิธีการ ) ( Best Practice, Benchmarking) สร้าง ระบบ วศ KBS KM L ผู้ให้ ผู้รับ ผู้ให้ ผู้รับ O ระบบ

3 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ วศ. 1. การพัฒนาบุคลากร ภายใน สท. กิจกรรม

4 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. กิจกรรมความถี่ 1. เวียนเอกสาร รวบรวมติดตามความรู้ที่ เป็นเอกสารที่ ได้จากการประชุม / สัมมนาเวียนให้ บุคลากรใน สท. ทราบ เริ่มดำเนินการ ปี 2540 - ปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการ เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา

5 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำเอกสาร 2.1 จัดทำปกิณกะ สท. เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มี ความรู้ความ เข้าใจ เช่น การบริหาร จัดการ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และ ความรู้ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ฉบับ

6 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำ... 2.2 จัดทำ ศปว. สาร เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารด้าน ว & ท และ สร้างความ ร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดี ในข่ายงาน ศปว. ปีละ 4 ฉบับ

7 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำ... 2.3 จัดทำเอกสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์การแห่งการเรียนรู้ ของ วศ. แนะนำวิธีบันทึกข้อมูลเข้า ฐาน LO ตามความ เหมาะสม

8 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บนเว็บเพ็จ ของศูนย์การเรียนรู้ของ วศ. 4. จัดกลุ่มเสวนา 4.1 เสวนาความรู้ที่ได้จากการ ประชุม / สัมมนา ให้บุคลากร สท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เริ่มดำเนินการ เดือน มกราคม ปี 2542 - ปัจจุบัน เปิดเสรี อย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง ( ครั้งละ 2-5 เรื่อง / ครึ่ง วัน )

9 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 4. จัดกลุ่ม... 4.2 เสวนาด้านการบริหาร จัดการ อาทิ : การพัฒนา ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 5 ส และ อื่นๆ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

10 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการ วศ. และบุคคลภายนอกเป็นประจำ ทุกปี 5.1 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การเข้าถึงข้อมูล : ฐาน การผลิตของ อุตสาหกรรม ” 3 ครั้ง / ปี ( 2 ) ครั้ง

11 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัด... 5.2 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ การใช้วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts : เทคนิคการ ค้นคว้า ” (1) ครั้ง

12 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัด... 5.3 โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร ด้าน IT 19 หลักสูต ร 22 ครั้ง / ปี ( 390 คน )

13 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ วศ. 2.1 จัดทำหน้าเว็บเพจของศูนย์การเรียนรู้ ของ วศ. http://siweb.dss.go.th/lo บนระบบ อินทราเน็ต http://siweb.dss.go.th/lo เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

14 2. บทบาทของ สท. 2.2 จัดหา / จัดการ / บริการทรัพยากร สารสนเทศ จัดหาองค์ความรู้แนวการบริหารแบบ ใหม่โดยวิธีการจัดซื้อ ปี 2548 จำนวน 36 เล่ม

15 2. บทบาทของ สท. 2.2 จัดหา / จัดการ / บริการทรัพยากร สารสนเทศ จัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ บันทึก เข้าระบบอินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต จัดเก็บเอกสาร ความรู้ที่ได้จากการ ประชุม / สัมมนาและหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จัดเก็บไว้ที่ ชั้น 5 สท.

16 Knowledge Centre

17 ตัวอย่างหัวเรื่องที่จัดเก็บใน Knowledge Centre วศ. การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ เรียนรู้ การบริหารบุคคล การเป็นผู้นำ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ การประเมินความ เสี่ยง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของ งาน การจัดทำแผนกล ยุทธ์

18 Knowledge Centre – สท. ขอบคุณที่เราจะร่วมกันสรรค์สร้าง KM-LO ของ วศ. เพื่ออนาคตอันสดใสของพวกเรา – ชาววศ.


ดาวน์โหลด ppt สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google