งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ Chart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ Chart
05/04/60 การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ Chart D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint05

2 การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ
05/04/60 การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ การสร้างสไลด์แบบกราฟ การสร้างกราฟบนสไลด์ที่มีอยู่แล้ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint05

3 การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ
เป็นการเลือกกราฟชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงข้อมูล ตามที่ต้องการในสไลด์โดยการเลือกสร้างจากแบบกราฟ ของ AutoLayout ที่กำหนดให้แล้ว To Index

4 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
คลิก Insert บนเมนูบาร์ คลิกเลือก New Slide คลิกเลือกสไลด์รูปแบบกราฟ คลิก O.K สไลด์แบบกราฟจะปรากฏ

5 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
ดับเบิลคลิกบนกราฟที่ปรากฏ (Double Click to add chart) กรอกข้อมูลใน Datasheet คลิกเลือกรูปแบบกราฟจาก Chart Type บนทูลบาร์ Standard คลิกพื้นที่ว่างนอกเอกสาร เพื่อกลับสู่สไลด์แบบปกติ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

6 ดับเบิลคลิกบนกราฟที่ปรากฏ (Double Click to add chart)
การสร้างสไลด์แบบกราฟ

7 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
กรอกข้อมูลใน Datasheet การสร้างสไลด์แบบกราฟ

8 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
คลิกเลือกรูปแบบกราฟจากเมนูชนิดของแผนภูมิ บนทูลบาร์ Standard การสร้างสไลด์แบบกราฟ

9 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
คลิกพื้นที่ว่างนอกเอกสารเพื่อกลับสู่สไลด์แบบปกติ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

10 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือตำแหน่งการวางของแผนภูมิ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

11 การสร้างสไลด์แบบกราฟ
การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือตำแหน่งการวางของแผนภูมิ ดับเบิลคลิกที่กรอบ คำอธิบายแผนภูมิเพื่อ เลือกปรับรูปแบบหรือขนาดของตัวอักษร ปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม ต้องการ ดับเบิลคลิกยังตำแหน่ง ที่ต้องการปรับเปลี่ยน ดับเบิลคลิกที่แผนภูมิ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

12 การสร้างกราฟบนสไลด์ที่มีอยู่แล้ว
บนเมนูบาร์แทรกคลิกเลือกแผนภูมิ หรือคลิกปุ่ม (Insert Chart) บนทูลบาร์ Standard กรอกข้อมูลใน Datasheet คลิกเลือกการกำหนดรูปแบบ ของกราฟจาก Chart Type คลิกพื้นที่ว่างนอกเอกสาร เพื่อเข้าสู่สไลด์แบบปกติ

13 การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ
ดับเบิลคลิกบนกราฟที่ต้องการ คลิกขวาในเขตพื้นที่กรอบของกราฟ จะปรากฏรายการให้เลือก Format Plot Area Chart Type Chart Option 3-D View Datasheet Clear

14 เป็นการกำหนดรูปแบบของพื้นที่กราฟ
รายการคำสั่ง Format Plot Area เป็นการกำหนดรูปแบบของพื้นที่กราฟ คลิกรายการคำสั่ง Format Plot Area คลิกเลือกรายละเอียดรูปแบบของกราฟจากรายการที่กำหนดให้ คลิก O.K งานที่กำหนดจะปรากฏ

15 เป็นการกำหนดชนิดของกราฟ
รายการคำสั่ง Chart Type เป็นการกำหนดชนิดของกราฟ คลิกรายการคำสั่ง Chart Type คลิกเลือกชนิดของกราฟจากรายการ ที่กำหนดให้ คลิก O.K งานที่กำหนดจะปรากฏ

16 เป็นการกำหนดรายละเอียดของกราฟ
รายการคำสั่ง Chart Option : เป็นการกำหนดรายละเอียดของกราฟ คลิกรายการคำสั่ง Chart Option คลิกเลือกเพื่อกำหนดรายละเอียด ของกราฟจากรายการที่กำหนดให้ คลิก O.K งานที่กำหนดจะปรากฏ

17 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google