งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มสไลด์แบบตาราง Table

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มสไลด์แบบตาราง Table"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มสไลด์แบบตาราง Table
05/04/60 การเพิ่มสไลด์แบบตาราง Table D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint07

2 การเพิ่มสไลด์แบบตาราง การรวมเซลล์ในตาราง
05/04/60 To Index การเพิ่มสไลด์แบบตาราง การรวมเซลล์ในตาราง การแทรกตารางในสไลด์ การแยกเซลล์ในตาราง การป้อนข้อความในตาราง การจัดการข้อความในตาราง การเพิ่มหรือลบเซลล์ในตาราง การจัดรูปแบบตาราง การเปลี่ยนขนาดของเซลล์ การเพิ่มขอบและเงาในตาราง D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint07

3 การเพิ่มสไลด์แบบตาราง
เป็นการสร้างสไลด์ใหม่แบบตารางในงานนำเสนอ คลิกเมนู Insert และเลือก New Slide บนทูลบาร์ Common Tasks คลิกเลือก AutoLayout แบบตาราง คลิก O.K สไลด์ใหม่แบบตารางจะปรากฏ Index

4 การแทรกตารางลงในสไลด์
เป็นการแทรกตารางลงในสไลด์งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว คลิกปุ่ม Insert Microsoft Word Table บนทูลบาร์ Standard กำหนดจำนวนของแถวและคอลัมน์ด้วยการกดปุ่มเมาส์พอยน์เตอร์ค้างไว้แล้วลาก ปล่อยเมาส์เมื่อได้จำนวนตาราง ตามต้องการ Index

5 การป้อนข้อความในตาราง
ในตาราง ... จุดแทรกข้อความจะกระพริบ อยู่ที่เซลล์แรกตรงมุมบนด้ายซ้ายของตาราง การย้ายจุดแทรกไปยังเซลล์อื่นทำได้ โดยการกดคีย์ Tab หรือคลิกเซลล์ที่ต้องการ ขณะที่พิมพ์ ข้อความจะปรากฏภายในเซลล์ ที่ใช้อยู่ หากเนื้อที่ภายในเซลล์ไม่พอ คำต่อไปที่พิมพ์จะขึ้นในบรรทัดใหม่ แต่ยังคงอยู่ในเซลล์เดิม Index

6 การเพิ่มและลบเซลล์ในตาราง
เป็นการเพิ่มหรือลบเซลล์ ในตารางตามความต้องการ เลือกเซลล์ที่ต้องการเพิ่มหรือลด คลิกเมนู Table เลือกคำสั่ง Insert Rows เมื่อต้องการเพิ่มเซลล์ในตาราง หรือเลือกคำสั่ง Delete Cells เมื่อต้องการลบเซลล์ในตาราง Index

7 การเปลี่ยนขนาดของเซลล์ในตาราง
เป็นการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ หรือเปลี่ยนความสูงของแถวในตาราง เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ คลิกเมนู Table คลิกเลือกแท็บ Column หรือ Rows เพื่อกำหนดค่าหรือขนาดของเซลล์ตามที่ต้องการ Index

8 การรวมเซลล์ในตาราง เป็นการรวมเซลล์หรือคอลัมน์ให้เป็นเซลล์หรือคอลัมน์เดียวกัน เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ คลิกเมนู Table คลิกเลือก Merge Cells หรือคลิกปุ่ม บนทูลบาร์ Index

9 หรือคลิกปุ่ม บนทูลบาร์ Tables and Borders
การแยกเซลล์ในตาราง เป็นการแยกเซลล์หรือคอลัมน์ให้เป็นหลาย ๆ เซลล์หรือหลาย ๆ คอลัมน์ เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ คลิกเมนู Table คลิกเลือก Split Cells และกำหนดค่าในรายการที่กำหนดและคลิก O.K Index หรือคลิกปุ่ม บนทูลบาร์ Tables and Borders

10 การจัดการข้อความในตาราง
เป็นการกำหนดลักษณะการวางของข้อความในตาราง คลิกขวาภายในเซลล์ที่ต้องการ คลิกคำสั่ง Text Direction คลิกเลือกรูปแบบข้อความจากรายการ คลิก O.K Index

11 การจัดรูปแบบตาราง เป็นการเลือกรูปแบบหรือลักษณะของตารางจากรูปแบบที่กำหนดให้ คลิกที่ตาราง คลิกเมนู Table AutoFormat บนเมนู Table คลิกเลือกรูปแบบของตารางที่ต้องการจากรายการที่กำหนดให้ Index

12 การเพิ่มขอบและเงาในตาราง
เป็นการเพิ่มขอบและเงาของ ตารางตามความต้องการ คลิกตารางที่ต้องการเพิ่มขอบและเงา คลิกเมนู Format และคลิกเลือก รายการ Borders and Shading คลิกเลือกรูปแบบของขอบและเงา ที่ต้องการจากแท็บ Borders และ Shading ที่กำหนดให้และคลิก OK.

13 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มสไลด์แบบตาราง Table

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google