งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint01

2 แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ โปรแกรม PowerPoint มาก่อน หรือเคยใช้เป็นบ้าง แต่ลืมไปหมดแล้วก็ไม่ต้องกังวล
D:\data_d\Teaching Plan\lessonplan_website\MS_Powerpoint_PowerPoint01

3 เราจะแนะนำ เทคนิคการใช้งาน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เราจะแนะนำ เทคนิคการใช้งาน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

4 สารบัญ การเรียกใช้โปรแกรม การสร้างงานบนรูปแบบ Auto content Wizard
การสร้างงานบนรูปแบบ Template การสร้างงานบนรูปแบบ Blank Presentation การเก็บบันทึกงาน การออกจากโปรแกรม การเปิดงานมาแก้ไข

5 การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
วิธีที่ 1 : คลิกเมนู Start 4 Program Microsoft PowerPoint วิธีที่ 2 : คลิก Icon บนหน้าจอ

6 จะปรากฏรูปแบบของการสร้างงานนำเสนอ(Presentation) เพื่อการเลือกใช้
สำหรับ Windows 98 สำหรับ Windows XP To Index

7 การสร้างงานบนรูปแบบ AutoContent Wizard
- คลิกเลือก AutoContent wizard - คลิก OK แล้วเลือกรูปแบบทึ่ต้องการ - คลิกเลือกขั้นตอนการทำงาน - คลิก Cancle เพื่อยกเลิกการทำงาน - คลิก Next ไปยังขั้นตอนต่อไป - คลิก Back เพื่อย้อนกลับ - คลิก Finish เพื่อกำหนดการสิ้นสุด ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบ To Index

8 การสร้างงานบนรูปแบบ Template
- คลิกเลือก Template - คลิก OK แล้วเลือกรูปแบบทึ่ต้องการ To Index

9 การสร้างงานบนรูปแบบ Blank presentation
เป็นการเลือกรูปแบบการสร้างงานที่ต้องการกำหนดรายละเอียดเอง ทั้งรูปแบบ และข้อความ. To Index

10 การสร้างงานบนรูปแบบ Blank presentation
- คลิกเลือก Blank presentation - คลิก ok - คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ To Index

11 หน้าจอจะปรากฏสไลด์งานนำเสนอเปล่า เพื่อการกำหนดการสร้างงานต่อไป
- คลิกเลือกเค้าโครง ข้อความที่ต้องการ - คลิกเลือกเค้าโครง เนื้อหาที่ต้องการ To Index

12 การเก็บบันทึกงาน 1. คลิก File บนเมนูบาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Save As
3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บเอกสารจากช่อง Save in 4. ใส่ชื่อไฟล์งานเอกสารในช่อง File name 5. คลิกปุ่ม Save ใช้คำสั่ง Save หรือคลิกปุ่ม หากบันทึกเอกสารเดิม ในครั้งต่อไป To Index

13 การออกจากโปรแกรม 1. คลิก File บนเมนูบาร์
2. คลิกเลือก Exit หรือคลิกปุ่ม บน Title Bar To Index

14 การเปิดงานมาแก้ไข เมื่อต้องการเรียกงานเดิม ที่สร้างไว้แล้วมาแก้ไข
กรณีที่ 1 : เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่ 1. คลิก File บนเมนูบาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Open an existing presentation 3. คลิกปุ่ม O.K และคลิกเลือก โฟลเดอร์และไฟล์เอกสาร ที่ต้องการ

15 การเปิดงานมาแก้ไข กรณีที่ 2 : เมื่อเปิดโปรแกรมอยู่แล้ว
1. คลิก File บนเมนูบาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Open 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์และไฟล์เอกสาร ที่ต้องการแล้วคลิก Open To Index

16 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google