งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การทำงานกับเลข จำนวน. เลขจำนวนเต็ม $a = 1234;// รูปแบบ เลขฐานสิบ $b = -123;// รูปแบบเลขฐานสิบ $c = 0123;// รูปแบบเลขฐาน แปด $d = 0x1A;// รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การทำงานกับเลข จำนวน. เลขจำนวนเต็ม $a = 1234;// รูปแบบ เลขฐานสิบ $b = -123;// รูปแบบเลขฐานสิบ $c = 0123;// รูปแบบเลขฐาน แปด $d = 0x1A;// รูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การทำงานกับเลข จำนวน

2 เลขจำนวนเต็ม $a = 1234;// รูปแบบ เลขฐานสิบ $b = -123;// รูปแบบเลขฐานสิบ $c = 0123;// รูปแบบเลขฐาน แปด $d = 0x1A;// รูปแบบ เลขฐานสิบหก 0x ( อ่านว่า ศูนย์ เอ็กซ์ )

3 Integer Overflow ถ้าเก็บจำนวนเต็ม เกิน -2,147,483,648 หรือมากกว่า 2,147,483,647 ระบบจะกำหนดชนิดเป็น float ให้แทน

4 การหารเลขจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ที่เกิดจากการหาร จะให้ ค่าชนิดเป็น float เสมอ ถึงแม้ จะเป็นจำนวนเต็มก็ตาม ซึ่งอาจใช้ (int) ตัวแปร หรือ round() เข้ามาช่วย

5 เลขจำนวนทศนิยม $a = 1.234; $b = -1.2e3; $c = 7E-5;

6 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเลขจำนวน 1. ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูล 2. ใช้แปลงชนิดข้อมูล 3. ใช้ประมาณค่า / ปัดเศษ 4. ใช้เปรียบเทียบ 5. ใช้จัดรูปแบบเลขจำนวน

7 1. ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูล is_int( ตัวแปร ) ใช้ตรวจสอบตัวแปรว่าเป็นชนิด integer หรือไม่ โดยจะคืนค่า TRUE ถ้าใช่ is_float( ตัวแปร ) ใช้ตรวจสอบตัวแปรว่าเป็นชนิด float หรือไม่ โดยจะคืนค่า TRUE ถ้าใช่

8 1. ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูล ( ต่อ ) is_numeric( ตัวแปร ) ใช้ตรวจสอบตัวแปรว่าเป็นชนิด เลขจำนวนหรือเป็นสตริงตัวเลข (Numeric String) หรือไม่ โดย จะคืนค่า TRUE ถ้าใช่ เช่น $a = 123; $b = “123”; $c = “1-2-3”;

9 2. ใช้แปลงชนิดข้อมูล intval( ตัวแปร ) ใช้แปลงค่าไปเป็นจำนวนเต็ม floatval( ตัวแปร ) ใช้แปลงค่าไปเป็นจำนวน ทศนิยม

10 3. ใช้ประมาณค่า / ปัดเศษ round( ตัวแปร [, int ความ แม่นยำ ]) ใช้ประมาณเลขจำนวนให้แม่นยำ โดยความแม่นยำ 0 = เลขหลัก หน่วย, -1 = เลขหลักสิบ ฯลฯ echo " บรรทัด 1: ". round(3.4). " "; echo " บรรทัด 2: ". round(3.5). " "; echo " บรรทัด 3: ". round(3.6). " "; echo " บรรทัด 4: ". round(3.6, 0). " "; echo " บรรทัด 5: ". round(1.95583, 2). " "; echo " บรรทัด 6: ". round(1241757, -3). " "; echo " บรรทัด 7: ". round(5.045, 2). " "; echo " บรรทัด 8: ". round(5.055, 2). " "; round.php

11 3. ใช้ประมาณค่า / ปัดเศษ ( ต่อ ) ceil( ตัวแปร ) ใช้ให้ค่าเป็นจำนวนเต็ม โดยการปัดเศษขึ้น floor( ตัวแปร ) ใช้ให้ค่าเป็นจำนวนเต็ม โดยการปัดเศษลง echo " บรรทัด 1: ". ceil(4.3). " "; echo " บรรทัด 2: ". ceil(9.99). " "; echo " บรรทัด 3: ". ceil(- 4.3). " "; echo " บรรทัด 4: ". ceil(- 9.99). " "; echo " บรรทัด 5: ". floor(4.3). " "; echo " บรรทัด 6: ". floor(9.99). " "; echo " บรรทัด 7: ". floor(- 4.3). " "; echo " บรรทัด 8: ". floor(- 9.99). " "; ceil_floor.php

12 4. ใช้เปรียบเทียบ min( ตัวแปร 1, ตัวแปร 2, … หรือ Array) ใช้หาค่าต่ำสุด max( ตัวแปร 1, ตัวแปร 2, … หรือ Array) ใช้หาค่าสูงสุด

13 5. ใช้จัดรูปแบบเลขจำนวน number_format( ตัวแปร, จำนวน ทศนิยมที่ต้องการ ) ใช้จัดรูปแบบตัวเลขให้มี, หรือ กำหนดจำนวนจุดทศนิยม ว่าจะให้แสดงกี่ตัว $number = 1234.56; echo number_format($number). " "; echo number_format($number, 1). " "; number_format.php


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การทำงานกับเลข จำนวน. เลขจำนวนเต็ม $a = 1234;// รูปแบบ เลขฐานสิบ $b = -123;// รูปแบบเลขฐานสิบ $c = 0123;// รูปแบบเลขฐาน แปด $d = 0x1A;// รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google