งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ เรื่อง พยาธิวิทยาในสายตานักบริหาร 15 มิถุนายน 2552 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการ แพทย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ เรื่อง พยาธิวิทยาในสายตานักบริหาร 15 มิถุนายน 2552 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการ แพทย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ เรื่อง พยาธิวิทยาในสายตานักบริหาร 15 มิถุนายน 2552 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการ แพทย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา

2 ธรรมชาติของ มนุษย์ แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตา ย เด็กหนุ่มสาว ผู้ให ญ่ สูง วัย ตาย ซื้ อ เกิด แถม

3 LAKE SKYWALKER ความคิดเชิงระบบ Systematic Thinking

4 ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ ) Learn How To Learn

5 กรณีศึกษา ใครเอาเนย แข็งของฉันไป

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.LQ.O.L สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์

16 Inform ation Knowl edge Techno logy Analysi s Synthe sis Impleme ntation Approp riate Techno logy Bhutol ogy Ethic Area Base

17 Internal Audit Contract Out บริหาร วิชาการ บริการ สหวิชาชีพ R – 2 – R R/D ประชาชน เป็น ศูนย์กลาง HA. ISO Value CostSurvive Future KM, BSC,SWOT,Bench mark Effectiveness Proactive

18 การคิดเป็นระบบและคิด ล่วงหน้าไปในอนาคต 1. ประโยชน์ปัจเจกบุคคล 2. ประโยชน์องค์กร 3. ประโยชน์มหาชน 4. ประโยชน์ชาติ 5. ประโยชน์โลก

19

20

21 “ เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วย คุณธรรม จริยธรรม ”

22 คนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง ร่างกาย สังคมจิตใจ วิญญาณ

23 ( สิ่งที่น่าจะเป็น - สิ่งที่เป็นอยู่ ) x ความ อาทร ปัญหา =

24 ร่างกายที่แข็งแรง + ความคิดที่แยบยล + ความรู้สึกที่เหมาะสม ความสำเร็จของมนุษย์ =

25 ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่ ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะ ได้เป็นสิ่งนั้น เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอ คอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่ เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่ เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว " ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ มานะตน "

26 ความฝัน ของผม สถาบันพยาธิวิทยา จะกลายเป็นสถานที่ หน่วยงานต่างๆ มี ปัญหาในการวินิจฉัยโรค ตั้งแต่ระดับดูด้วยตา จนถึงระดับโมเลกุล โดยให้บริการทั้ง ภาครัฐและเอกชน เพื่อ ตั้งแต่ระดับดูด้วยตา จนถึงระดับโมเลกุล โดยให้บริการทั้ง ภาครัฐและเอกชน เพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมกับเป็นศูนย์กลางในการ ช่วยพัฒนาระบบการ วินิจฉัยโรคของหน่วยงานบริการต่างๆ ทั้งประเทศ สถาบันพยาธิวิทยา แห่งชาติ “ ท่านคือผู้พิพากษาวิถีชีวิตผู้ป่วย ”

27 ด้วยความปรารถนา ดี นายแพทย์วิวัฒน์ วิริย กิจจา


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ เรื่อง พยาธิวิทยาในสายตานักบริหาร 15 มิถุนายน 2552 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการ แพทย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google