งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การอบรมหลักสูตร การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552

2 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2552 พิธีเปิดการอบรม การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุระดับชาติ นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

3 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบัติ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

4 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดการปัญหาโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นาวาอากาศเอกนายแพทย์วรงค์ ลาภานันท์ แพทย์หญิงสว่างจิตต์ สุรอมรกูล นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

5 แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุ สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย จิตนภา วาณิชวโรตม์ บูริณี บุญมีพิพิธ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

6 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2552 จากงานการพยาบาลสู่งานวิจัย (R2R) กรรณิการ์ จันตระ ณัฐกานต์ สำเนียงเสนาะ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

7 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โภชนาการเพื่อสุขภาพและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ดร.ชนิดา ปโชติการ แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google