งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  คือการส่งข่าวสารหรือเรื่องราวที่มีความหมายจาก บุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้ส่ง ไปยังบุคคลอีกฝ่าย หนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  คือการส่งข่าวสารหรือเรื่องราวที่มีความหมายจาก บุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้ส่ง ไปยังบุคคลอีกฝ่าย หนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2  คือการส่งข่าวสารหรือเรื่องราวที่มีความหมายจาก บุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้ส่ง ไปยังบุคคลอีกฝ่าย หนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับ สิ่งเรียกว่า เป็นข่าวสารหรือ เรื่องราวนั้นอาจมีรูปแบบหลายอย่าง เช่น จดหมาย เป็นการสื่อสารด้วยข้อความ โทรศัพท์เป็นการสื่อสาร ด้วยเสียง โทรทัศน์เป็นการสื่อสารด้วยเสียงและ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

3  เครือข่ายสื่อสารที่เล็กที่สุด จะต้องมีจุดรับส่งอย่าง น้อย 3 จุด ถ้ามีเพียง 2 ชุด ยังไม่เรียกว่าเป็นเครือข่าย แต่เรียกว่าการต่อสายตรง การเชื่อมต่อระหว่างจุดต่าง ๆ ในเครือข่ายให้ทั่วถึงโดยตรง ( หมายถึงแต่ละจุด ต้องเชื่อมต่อกันกับจุดอื่น ๆ โดยตรงทุกจุด ซึ่งทำให้ สูญเสียทรัพยากร )  อย่างไรก็ตาม การต่อเชื่อมเครือข่ายไม่จำเป็นต้อง ต่อเชื่อมแบบทั่งถึงกันโดยตรงเสมอไป

4  องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล  ระบบสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ  1. อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมที่อยู่ด้านต้นทางหรือผู้ส่ง  2. อุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมที่อยู่ปลายทางหรือผู้รับ  3. เกณฑ์วิธีหรือโพรโตคอล (Protocol) คือ กฎ ระเบียบ หรือวิธีการที่ใช้เป็นข้อกำหนดในการสื่อสาร  4. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์พิเศษ ซึ่งมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้ ด้วย  5. ข่าวสาร (Massage) คือ เรื่องราวที่มีความหมายที่ผู้ส่ง ต้องการสื่อไปยังผู้รับ  6. ตัวกลาง (Media) คือ สายไฟฟ้าหรือใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุ หรือลำแสงซึ่งทำหน้าที่พาข้อมูลข่าวสารจากต้นทาง ไปยังปลายทาง

5  ยุคแรก ๆ คอมพิวเตอร์แยกกันทำงานโดยลำพัง หมายความว่านั้นองค์การ สมมุติเช่น โรงเรียนมี ทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย การเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ดังนั้นในการทำงาน แต่ละฝ่ายจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์ ซึ่งให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากใน การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพราะต้องใช้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

6  1. ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนใน หลายรูปแบบ เช่นการ  นำบทเรียน การผลิตสื่อการสอน การใช้ซีดีรอมสำหรับการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษาหรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2. ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกสนาน บันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลงชมภาพยนต์  3. ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การโอนเงินด้วย ระบบด้วยอัตโนมัติโดยโอนเงินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดย ผ่านระบบเครือข่าย

7  4. ด้านการสื่อสารและคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สื่อสาร ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การคมนาคมทางเรือ เครื่องบิน และรถไฟฟ้า  5. ด้านศิลปะและการออกแบบ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวาดรูปการ์ตูน ออกแบบ งานและการสร้างภาพกราฟิกหรือการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์  6. ด้านการแพทย์์ ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการแพทย์หลายด้าน เช่น การเก็บประวัติคนไข้ การใช้ทดลองประกอบการวินิจฉันของแพทย์ใช้ใน การตรวจ เลือก ตรวจปัสสาวะ การผ่าตัดหัวใจการตรวจสอบห้องพักผู้ป่วยว่าว่างหรือไม่ การ ควบคุมแสงเลเซอร์การเอ็กซ์เรย์ การตรวจคลื่อนสมองคลื่นหัวใจ เป็นต้น

8  7. ด้านวิทยาศาสตร์และเคมี ใช้ในการวิเคราะห์สูตร ทางเคมีการคำนวณสูตรทาง วิทยาศาสตร์การค้นคว้าทดลองในห้อง วิทยาศาสตร์ การคำนวณเกี่ยวกับ ระบบสุริยะจักรวาลและการเกิดปรากฏการณ์ เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  คือการส่งข่าวสารหรือเรื่องราวที่มีความหมายจาก บุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้ส่ง ไปยังบุคคลอีกฝ่าย หนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google