งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

2 Constrained Utility Maxzimazation
Cardinal Approch 1. วัดออกมาเป็นตัวเลข โดยมีหน่วยเป็น Utils 2. เมื่อบริโภคมากขึ้น ความพอใจรวมจะลดลง Ordinal Approch 1. Completeness 2. Transitivity 3. Continulity CUM Model : Constrained Utility Maxzimazation “ผู้บริโภค จะแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ จากรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด”

3 Cardinal Approach Marginal Utility : MU Total Utility : TU
ระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริโภคสินค้า X ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการบริโภคสินค้า Y ซึ่งเป็นไปตาม Law of Diminishing Marginal Utility Total Utility : TU ระดับของความพึงพอใจทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้า และบริการมาตอบสนองความจำเป็น และความต้องการต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณสินค้าที่บริโภค Cardinal Approach กฏการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (Law of Diminishing Marginal Utility) ตัวแปรต้น : Utility ตัวแปรตาม : สินค้าและบริการ Utility = (สินค้า และบริการ)

4 Q 1 2 3 4 5 6 7 TU 9 12 14 15 MU -2 2 4 6 8 10 12 14 16 1 3 5 7 9 TU 5 4 3 2 1 -1 MU

5 ภาวะดุลยภาพ ตามกฏ CUM Model
MU1 P1 MU2 P2 = ……… MUn Pn สมมุติให้ราคาน้ำเปล่า และน้ำอัดลมราคาขวดละ 10 บาท โดยทั้งนี้มีเงินจำนวนทั้งสิ้น 30 บาท

6 จำนวน MU น้ำเปล่า MU น้ำอัดลม 1 120 140 2 100 3 60 110 4 30 5 20 40 6 MU/P 12 10 6 3 2 MU/P 14 12 11 6 4 MU/P 12.73 10.91 10 5.45 3.64 สมมุติให้ราคาน้ำเปล่า ราคาขวดละ 10 บาท และราคาน้ำอัดลมราคาขวดละ 11 บาท โดยทั้งนี้มีเงินจำนวนทั้งสิ้น 30 บาท

7 Ordinal Approach 1. เป็นเส้นที่ลาดจากซ้ายไปขวา
2. มีลักษณะโค้งเข้าหาจุดกำเนิด 3. เส้นที่อยู่สูงกว่าให้ความพึงพอใจที่มากกว่าเส้นที่อยู่ต่ำกว่า 4. จุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นความพอใจเท่ากัน จะให้ค่าที่เท่ากัน 5. เส้นความพึงพอใจเท่ากันไม่สามารถตัดกันได้ Ordinal Approach Indifference Curve : IC เส้นที่แสดงถึงความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยต้องได้รับความพึงพอใจเท่าเดิม

8 IC2 = 120 Utils IC2 = 120 Utils IC1 = 100 Utils

9 เส้นงบประมาณ (Budget Line : BL) Slope ของเส้นงบประมาณ
Slope = BL/Px = Px BL/Py Py เป็นเส้นที่แสดงถึงทางเลือกต่าง ๆ จากส่วนประกอบของสินค้า 2 ชนิด ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้ภายใต้รายได้ที่มีอยู่ BL = PxX + PyY

10 Y X สมมุติว่ามีเงิน 50 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคาสินค้า X ชิ้นละ 20 บาท สมมุติว่ามีเงิน 100 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคาสินค้า X ชิ้นละ 20 บาท สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคาสินค้า X ชิ้นละ 20 บาท 20 10 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ Income Changes 10 5 5 2.5

11 Y X สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 8 บาท และราคาสินค้า X ชิ้นละ 10 บาท สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 20 บาท และราคาสินค้า X ชิ้นละ 10 บาท สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท และราคาสินค้า X ชิ้นละ 10 บาท การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาสินค้า Price Changes 20 25 20 20 10

12 ภาวะดุลยภาพ ตามกฏ CUM Model
Y X IC2 = 120 Utils IC3 = 100 Utils IC1 = 80 Utils

13 ผลรวม = X1 – X2 = X1-X3 + X3-X2 ผลทางการทดแทน
Substitution Effect X1 – X3 ผลทางด้านรายได้ Income Effect X3 – X2 Y X ผลรวม = ผลทางการทดแทน + ผลทางด้านรายได้ X1 – X2 = X1-X3 + X3-X2 IC2 IC1 Y2 X2 Y1 X1 Y3 X3


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google