งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-61 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-61 Java Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-61 Java Programming Language Chapter 2 : Primitive Data Type and Operation ( ต่อ )

2 2 Getting Input from Input Dialog Boxes String string = JOptionPane.showInputDialog( null, “Prompting Message”, “Dialog Title”, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE));

3 3 Two Ways to Invoke the Method There are several ways to use the showInputDialog method. For the time being, you only need to know two ways to invoke it. One is to use a statement as shown in the example: String string = JOptionPane.showInputDialog(null, x, y, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE)); where x is a string for the prompting message, and y is a string for the title of the input dialog box. The other is to use a statement like this: JOptionPane.showInputDialog(x); where x is a string for the prompting message.

4 4 Converting Strings to Integers input ที่รับมาจาก input dialog box จะเป็นชนิด String. ถ้า เราต้องการให้เป็นตัวเลข อาทิเช่น 123 เราต้องทำการ Convert String ที่รับเข้ามาเป็นตัวเลขโดยใช้ method parseInt สำหรับแปลงสตริงเป็น integer และ parseDouble สำหรับแปลงสตริงเป็น double. การ convert a string เป็น int value, เราสามารถใช้ static parseInt method ที่อยู่ใน Integer class ตัวอย่างเช่น : int i = Integer.parseInt(intString); เมื่อ intString เป็น numeric string อาทิเช่น “123”.

5 5 Converting Strings to Doubles การแปลง string เป็น double value, สามารถใช้ static parseDouble method ที่อยู่ใน Double class ตัวอย่างเช่น : double d =Double.parseDouble(doubleString); เมื่อ doubleString เป็น numeric string อาทิเช่น “123.45”.

6 6 ข้อตกลงในการตั้งชื่อ Variables and method names: – ใช้อักษรตัวเล็กในการขึ้นต้น. ถ้าชื่อประกอบด้วย หลายๆคำต่อกัน, ให้ใช้อักษรตัวเล็กสำหรับคำ แรก, และขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่สำหรับคำที่ ต่อกัน ตัวอย่างเช่น ตัวแปร radius and area, และ method computeArea.

7 7 ข้อตกลงในการตั้งชื่อ  ชื่อ Class : – ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ถ้าเป็นคำ ผสมให้ขึ้นด้วยอักษรตัวใหญ่. ตัวอย่างเช่น ชื่อ class ComputeArea. F Constants: – ตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บค่าคงที่ใน ภาษาจาวา จะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ ทั้งหมด. ตัวอย่างเช่น ตัวแปร PI และ MAX_VALUE

8 8 Block Styles Use end-of-line style for braces.

9 9 Programming Errors F Compile Errors –Detected by the compiler F Runtime Errors –Causes the program to abort

10 10 Compile Errors public class ShowSyntaxErrors { public static void main(String[] args) { i = 30;//variable i is no type System.out.println(i + 4); }

11 11 Runtime Errors public class ShowRuntimeErrors { public static void main(String[] args) { int i = 1 / 0;//devid by zero }


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-61 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google