งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Swing GUI Components.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Swing GUI Components."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Swing GUI Components

2 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 2 Component

3 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 3 Component F Component คือส่วนที่ถูกแสดงบนจอภาพ (Container) ตัวอย่างเช่น Button, Label, List,TextArea ฯลฯ ซึ่ง เป็นลักษณะ Lightweight F Container เป็นคอมโพเน็นต์หนึ่งที่สามารถบรรจุ Component ได้ เช่น JPanel,JFrame F ปกติจะใช้ Method add(Component com);// วางคอมโพแนนต์ getContentPane();// Create Obj. ก่อนใช้ add () ได้

4 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 4 Enabled Component F เป็นการกำหนดให้ component นั้นๆสามารถใช้ งานได้หรือไม่ F วิธีการ Obj.setEnabled(boolean n); F ถ้ากำหนดเป็น true คือค่า component นั้นจะ Enable F ถ้ากำหนดเป็น false ค่า component นั้นจะเป็น Disable

5 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 5 Button F การสร้างปุ่มสามารถสร้างได้จากคลาส JButton JButton b = new JButton(“OK”,”Cancel”); F มี constructor ดังนี้ JButton () // ปุ่มว่างๆ JButton(String text)// ปุ่มกำหนด ข้อความ JButton(Icon icon)// ปุ่มกำหนด รูปภาพ JButton(String text, Icon icon)// กำหนด ข้อความและรูป

6 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 6 Button F Method ที่ใช้บ่อยๆ setText(String text)// ใช้เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม getText() l // ใช้ดึงข้อความที่ปุ่ม นั้นๆ F วิธีใช้ ObjButtonName.setText(“Text Name”); String n = ObjButtonName.getText(); F ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม CreateButton1.java CreateButton1.java

7 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 7 Tool Tip F คือกล่องข้อความเล็กๆ แสดงข้อความ เมื่อ นำเมาส์ไปชี้ F เราสามารถกำหนด Tool Tip ดังนี้ ObjName.setToolTipText(String text)

8 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 8 JButton JButton inherits AbstractButton and provides several constructors to create buttons.

9 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 9 JButton Constructors The following are JButton constructors: JButton() JButton(String text) JButton(String text, Icon icon) JButton(Icon icon)

10 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 10 JButton Properties  text F icon F mnemonic F horizontalAlignment F verticalAlignment F horizontalTextPosition F verticalTextPosition F iconTextGap

11 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 11 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JButtonActionListener actionPerformed(ActionEvent e)  มีเมธอด e.getSource () ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกกด  มีเมธอด e.getActionCommand().equals("Copy") ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกกด

12 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 12 Label F ใช้ในการแสดงข้อความหรือ icon ใดๆบน จอภาพ ( ไม่สามารถแก้ไขได้ ) F การสร้าง Label สามารถสร้างได้จากคลาส JLabel JLabel label = new JLabel(); F มี constructor ดังนี้ JLabel() JLabel(Icon image) JLabel(Icon image, int horizontalAlignment)

13 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 13 Label F constructor ดังนี้ JLabel(String text) JLabel(String text, Icon icon, int horizontal) JLabel(String text, int horizontal) F มี method ที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้ Obj.setText(String text) String n = Obj.getText() Obj.setToolTipText(“String text”) Obj.setIcon(icon) F ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม CreateLabel1.java CreateLabel1.java

14 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 14 JLabel A label is a display area for a short text, an image, or both.

15 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 15 JLabel Constructors The constructors for labels are as follows: JLabel() JLabel(String text, int horizontalAlignment) JLabel(String text) JLabel(Icon icon) JLabel(Icon icon, int horizontalAlignment) JLabel(String text, Icon icon, int horizontalAlignment)

16 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 16 TextField F ใช้ในรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยผู้ใช้สามารถแก้ไข ข้อมูลที่ป้อนได้ F การสร้าง TextField สามารถสร้างได้ JTextField t = new JTextField(); F มี constructor JTextField() JTextField(int columns) JTextField(String text) JTextField(String text, int columns) F ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม CreateTextFiled1.java CreateTextFiled1.java

17 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 17 JTextField A text field is an input area where the user can type in characters. Text fields are useful in that they enable the user to enter in variable data (such as a name or a description).

18 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 18 JTextField Constructors F JTextField(int columns) Creates an empty text field with the specified number of columns. F JTextField(String text) Creates a text field initialized with the specified text.  JTextField(String text, int columns) Creates a text field initialized with the specified text and the column size.

19 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 19 JTextField Properties  text F horizontalAlignment F editable F columns

20 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 20 JTextField Methods F getText() Returns the string from the text field. F setText(String text) Puts the given string in the text field. F setEditable(boolean editable) Enables or disables the text field to be edited. By default, editable is true. F setColumns(int) Sets the number of columns in this text field. The length of the text field is changeable.

21 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 21 JPasswordField การสร้าง JpasswordField สามารถสร้างได้ JPasswordField t = new JPasswordField(); F มี constructo r JPasswordField() JPasswordField(int columns) JPasswordField(String text) JPasswordField(String text, int columns) F Method สำหรับให้แก้ไขได้หรือไม่ setEditable(boolean b)

22 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 22 TextArea F ใช้ในรับข้อมูลจากผู้ใช้ได้มากว่า 1 บรรทัดโดย ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลที่ป้อนได้ F การสร้าง TextField สามารถสร้างได้ JTextArea t = new JTextArea(); F มี constructor JTextArea() JTextArea(int row, int columns) JTextField(String text) JTextField(String text, int row, int columns)

23 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 23 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JTextField CaretListener caretUpdate(CareEvent e) JPasswordField JTextArea getSource() i ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกกด getText()i สำหรับดึงข้อความจาก Text นั้นๆ setText()i สำหรับกำหนดข้อความ getDot()i จะคืนค่าตำแหน่งสุดท้ายของข้อความที่ เลือก getMark()i จะคืนค่าตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่เลือก CareEvent1.java CareEvent1.java

24 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 24 JTextArea If you want to let the user enter multiple lines of text, you cannot use text fields unless you create several of them. The solution is to use JTextArea, which enables the user to enter multiple lines of text.

25 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 25 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Swing GUI Components.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google