งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Plan การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Plan การวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 Plan การวางแผน

2 Project Plan หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการประมาณการซอฟท์แวร์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การนำกรรมวิธีและขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงนั้นมาผนวกรวมกับค่าที่ได้ประมาณการ และ นำมาใช้ในการวางแผน โดยแผนงานที่นำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น จะให้ความสนใจในแผนงานที่เป็นแผนงานโครงการ หรือ Project Plan ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนงานย่อยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย

3 Type of Plan ตัวอย่างประเภทของแผนงาน Project Plan
Preliminary Project Plan Project Development Plan Project Acceptance Plan Risk Management Plan Quality Management Plan

4 Project Organization and Responsibility
การนำเอาโครงสร้างองค์กร และ หน้าที่รับผิดชอบมาอยู่ในการวางแผน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกำหนดหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อกำหนดความต้องการด้านบุคลากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5 Example ตัวอย่างการจัดแยกโครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าที่รับผิดชอบที่นิยมนำไปใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์แบบ Life Cycle Development Software Management System Engineering Administrator S/W Architecture S/W Development S/w Assessment

6 Responsibility Software Management System Engineering Administration
S/W Architecture S/W Development S/W Assessment

7 Software Management การวางแผน ควบคุม ติดตาม ติดต่อกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กำหนดกระบวนการในการพัฒนา หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

8 System Engineering กำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์
กำหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนา จัดทำ Use Case Modeling

9 Administrator S/W Architecture
ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ และ รองรับงานด้านอื่นๆ S/W Architecture ออกแบบและจัดทำต้นแบบ วิเคราะห์ และ ออกแบบองค์ประกอบ

10 S/W Development ทำการออกแบบองค์ประกอบเพื่อนำไปจัดสร้างจริง
ทำการพัฒนาจัดสร้างซอฟต์แวร์ ทดสอบ บำรุงรักษา

11 S/W Assessment ทำการประเมินความเสี่ยงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ดูแลการนำไปให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน

12 Work Breakdown Structure
WBS เป็นโครงสร้างในการกระจายงานย่อยในโครงการ โดยจะทำการจัดแยกย่อยงานที่ต้องทำในโครงการให้เห็นงานที่จะต้องทำอย่างชัดเจน นอกจากนั้น WBS จะช่วยในการวางแผนติดตามนำไปสู่การจัดบุคลากรลงสู่งาน กำหนดงบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย

13 Work Breakdown Structure
WBS สามารถแยกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ The Product Hierarchy The Activity Hierarchy/Function Hierarchy

14 The Product Hierarchy

15 The Activity Hierarchy /Function Hierarchy

16 Distribution (cocomo 81)

17 Distribution (cocomo 81)

18 Planning Techniques เทคนิคการวางแผน คือ การนำกรรมวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ผนวกกับการประมาณการซอฟต์แวร์ที่ได้ประเมินไว้มารวมกันกับโครงสร้างองค์กร โดยเทคนิคที่ใช้ในการจัดสร้างแผนงานนั้นคือ เรื่องของแกนชาร์ต และ เพริธ์ชาร์ต ซึ่งเป็นการวางแผนที่ช่วยให้เห็นการกระจายงานและระยะเวลาที่ต้องใช้ได้ชัดเจนขึ้น

19 Gantt Chart

20 PERT Chart


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Plan การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google