งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบวิจัย กิจกรรม ร้อยละร้อยละ สะสม 1. อนุมัติโครงการ จัดส่งโครงร่างเสนอ คกก. จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่... ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่... 10 2. เริ่มดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบวิจัย กิจกรรม ร้อยละร้อยละ สะสม 1. อนุมัติโครงการ จัดส่งโครงร่างเสนอ คกก. จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่... ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่... 10 2. เริ่มดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบวิจัย กิจกรรม ร้อยละร้อยละ สะสม 1. อนุมัติโครงการ จัดส่งโครงร่างเสนอ คกก. จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่... ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่... 10 2. เริ่มดำเนินการ ประชุมทีมงาน ครั้งที่... ประกอบด้วย... เพื่อ... วันที่... เดือน... พ. ศ.... สถานที่... ใช้การศึกษาแบบ... สร้างเครื่องมือ / ทดสอบเครื่องมือ เลือกประชากร / สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี... 2030 3. เก็บข้อมูล / ประมวลผล / วิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผล เก็บข้อมูลที่... โดย... ใช้สถิติ... ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลโดย การใช้... 4070 4. เสร็จสิ้นโครงการ ( ได้ Abstract / Summary report / รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดทำรายงานผลการศึกษา และเผยแพร่โดย... มีกลุ่มเป้าหมายในการ เผยแพร่คือ... 30100

2 กิจกรรม / แบบการรายงาน สาระการรายงานความก้าวหน้า การประชุมเชิง ปฏิบัติการ / การอบรม / การสัมมนา ( คน / ราย ) ชื่อการประชุม... มีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ... เป็นการประชุมครั้งที่... รุ่นที่... หลักสูตร... วันที่ประชุม...( วันที่... ถึง วันที่...) คิดเป็น... ชั่วโมง / วัน ( ไม่รวมเที่ยง / อาหารว่าง ) สถานที่จัดประชุม... จังหวัด... มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน... คน ประกอบด้วย... ( ถ้ามี ) วิทยากรชื่อ... จาก... มีวิธีการประเมินผล / วัดผลโดย... สรุปผล / ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้...

3 กิจกรรม / แบบการรายงาน สาระการรายงานความก้าวหน้า การประชุมราชการ / ทีมงาน / คณะทำงาน ( คน / ราย ) วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ... เป็นการประชุมครั้งที่... วันที่ประชุม... สถานที่จัดประชุม... จังหวัด... มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน... คน ประกอบด้วย... ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้...

4 กิจกรรม / แบบการรายงาน สาระการรายงานความก้าวหน้า การนิเทศ... การติดตาม... ( แห่ง / หน่วยงาน / ครั้ง ) เป็นการนิเทศ / ติดตาม ครั้งที่... วัตถุประสงค์ของการไปนิเทศ / ติดตาม เพื่อ... ( ถ้ามี ) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ / ติดตาม คือ... วันที่... หน่วยงานที่รับการนิเทศ / ติดตาม... จังหวัด... รวมจำนวนหน่วยงานที่รับการนิเทศ / ติดตาม... แห่ง ผล / ข้อค้นพบจากการนิเทศ / ติดตาม ในครั้งนี้พบ... วิธีในการให้ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ / ติดตาม โดย... ส่งผลการนิเทศ / ติดตาม กลับไปยังหน่วยงานที่รับนิเทศ โดยใช้... วันที่...

5 กิจกรรม / แบบการ รายงาน สาระการรายงานความก้าวหน้า การรณรงค์ การ ประชาสัมพัน ธ์ การผลิตสื่อ ( ชุด / เรื่อง / รายสื่อ ) ( ชุด = เล่ม / ฉบับ ) ได้มีการผลิต / จัดทำ... จำนวน... ชุด มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ / ข้อมูล คือ... ใช้วิธี... ในการเผยแพร่ ระบุ แหล่งสื่อ... รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ผ่านคอลัมน์.../ รายการ วิทยุ.../ รายการโทรทัศน์... ออกอากาศในช่วงเวลา... น. ถึง... น. จำนวนวันที่ออกอากาศ ใช้... ในการวัดผล / ประเมินผล กรณีกิจกรรมรณรงค์ให้ระบุวันที่ รณรงค์... สถานที่จัด...


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบวิจัย กิจกรรม ร้อยละร้อยละ สะสม 1. อนุมัติโครงการ จัดส่งโครงร่างเสนอ คกก. จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่... ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่... 10 2. เริ่มดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google