งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551 แผนการดำเนินการ ประจำปี 2551 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551 แผนการดำเนินการ ประจำปี 2551 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551 แผนการดำเนินการ ประจำปี 2551 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน 1

2 ความสำคัญของงาน ด้านความปลอดภัย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 มาตรา 44 “ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและ สวัสดิภาพในการทำงาน...”  นโยบายรัฐบาล “ ส่งเสริมให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง และดูแลด้าน สุขอนามัย ความปลอดภัยในการ ทำงาน ” 2

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 ธันวาคม 2550 อนุมัติในหลักการกรอบแนวคิด และประกาศนโยบาย “ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยดี ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 3

4 วาระแห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ” 1. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในการ ทำงาน 2. แรงงานทุกภาคส่วนทำงานในสภาพแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานความ ปลอดภัยฯ 3. แรงงานมีจิตสำนึกและองค์ความรู้ด้านความ ปลอดภัย 4. แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการ ทำงานลดลง 5. แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้าน ความปลอดภัย 6. แรงงานได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัย 7. แรงงานมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 4

5 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ปี 2551 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัย  อัตราการตายเนื่องจากการทำงาน ต่อแรงงาน 100,000 คน ( ต้องไม่ มากกว่า 4.60)  ระดับความสำเร็จในการเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ ราชการ 5

6 การดำเนินงานของ สปท. ที่ เกี่ยวข้องกับ สสค./ สรพ. งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้ เป็นศูนย์ โครงการรณรงค์แรงงานปลอดภัย สังคมไทยมีสุข แนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานของ กรมฯ โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำงานใน สปก. ที่ใช้แร่ใยหิน โครงการพัฒนาความปลอดภัยฯ ใน สปก. SMEs โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยของ แรงงานภาคเกษตร สาขาเพาะปลูก 6

7 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ ทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ส่วนกลางจัดวันที่ 8-10 พ. ค.51 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ภาคเหนือจัดที่ นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ นครพนม ภาคตะวันออกจัดที่ ชลบุรี ภาคตะวันตกจัดที่ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้จัดที่ สงขลา 7

8 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์  สปก. ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ภายใน 31 พ. ค.51  สสค./ สรพ. ตรวจเอกสารและเข้า ตรวจสอบ สปก.  สสค./ สรพ. ส่งใบสมัครและแบบการ ตรวจสอบ สปก. และหนังสือรับรอง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด / พื้นที่ ให้ สปท. ภายใน 30 มิ. ย. 51  กรมฯ แจ้งการรับรางวัล 8

9 โครงการรณรงค์แรงงานปลอดภัย สังคมไทยมีสุข ปี 2551 จัดกิจกรรมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม  ลาดกระบัง  สมุทรสาคร  มาบตาพุด  ลำพูน 9

10 แนวปฏิบัติในการ ฝึกอบรม สำหรับหน่วยงานฝึกอบรมของกรม สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน 1010

11 การดำเนินการจัด ฝึกอบรม  จัดให้มีเอกสารการลงชื่อผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม เช้า - บ่าย  จัดให้มีการประเมินความรู้ก่อนและหลัง การฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ กำหนด  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คนต่อ หนึ่งห้อง  จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  ออกใบรับรองหรือวุฒิบัตร  ทำทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและ ส่งต่ออธิบดี 1

12 การเฝ้าระวังโรคปอดจากการ ทำงานใน สปก. ที่ใช้แร่ใยหิน ปี 2551 จะเข้าดำเนินการใน สปก. 55 แห่ง  ทดสอบสมรรถภาพการทำงาน ของปอด  ตรวจวัดปริมาณเส้นใยหิน  ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ควบคุมและป้องกัน 1212

13 การพัฒนาความปลอดภัย ฯ ใน SMEs กลุ่มเป้าหมาย สปก. ที่มีการประสบอันตรายสูง สปก. ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 200 คน แนวทางดำเนินการ  เชิญชวน สปก. เข้าร่วมโครงการ  สปก. ค้นหาสาเหตุการประสบอันตราย  สปก. จัดทำแผนการปรับปรุง  ศูนย์ความปลอดภัยฯ ติดตามผลการ ปรับปรุง 1313

14 การส่งเสริมและพัฒนาความ ปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร  จัดอบรมวิทยากรของกรม  จัดอบรมให้เกษตรกร นจ./ ลจ. ภาคเกษตร  เกษตรกร นจ./ ลจ. ภาคเกษตร นำไปดำเนินการปรับปรุง  ศูนย์ความปลอดภัยฯ ติดตาม ผลการปรับปรุง 1414

15 2020


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551 แผนการดำเนินการ ประจำปี 2551 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google