งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ยินดีต้อนรับสู่ วิชา วิทยาศาสตร์ ไปเนื่อหา เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นางสาวเรณู ไคลจันทร์เศรษฐ์

2 เซลล์พืช เซลล์พืชมีอยู่ทุกแห่งในต้นพืชลักษณะของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่วไป 1.ผนังเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด มีหน้าที่ป้องกันส่วนที่อยู่ ภายในของเซลล์ 2.เยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ มีหน้าที่ควบคุมน้ำและ สารละลาย 3.ไซโทพลาซึม เป็นส่วนที่มีส่วนประกอบต่างๆของเซลล์อยู่ 4.นิวเคลียส เป็นก้อนอยู่ในไซโทพลาซึม มีหน้าที่สร้างโปรตีน เซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะบางชนิดของพืช เซลล์คุม ภายในเซลล์คุมจะมีคลอดรพลาสต์ซึ่งเซลล์ผิวธรรมดาไม่มีเซลล์คุมมีหน้าที่ควบคุมการเปิดละปิดปากใบ

3 เซลล์สัตว์ การไหลของไซโทพลาซึมในเซลล์
เราสามารถสังเกตการไหลของไซโทพลาซึมโดยการส่องดูใบสาหร่ายหางกระรอกซึ่งสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชน้ำเมื่อส่องดูจะพบเซลล์ที่อยู่ได้ชัดเจนโดยพบว่าในใบอ่อนๆจะมีการไหลเวียนของไซโทพลาซึม เซลล์สัตว์ เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะเซลล์บางชนิดอาจมีรูปร่างกลมรีบางชนิดมีรูปร่างเป็นเส้นหรือรูปร่างอื่นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของเซลล์ตัวอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างค่อนข้างกลมตรงกลางเว้าทั้งสองข้าง ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ทั่วไป เซลล์สัตว์มีส่วนประกอบสำคัญคล้ายกับเซลล์พืช สำหรับเซลล์สัตว์ทั่วไป จะมี ส่วนประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ที่ซับซ้อนกว่าเซลล์พืช

4 การจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ
เซลล์ของสัตว์นอกจากมีรูปร่างและหน้าตาต่างกันแล้ว เซลล์ต่างๆ เหล่านั้นยังจะสามารถทีจะทำงานร่วมกันทำให้เกิดการทำงานของอวัยวะต่างๆ เกิดเป็นระบบการทำงานของร่างกายอีกด้วย ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น กลุ่มเซลล์ที่กำเนิดจากแหล่งเดียวกันและมีรูปร่างเฉพาะตัวเพื่อทำงานร่วมกันเรียกว่า เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อบางชนิดประกอบด้วยกลุ่มเซลล์เดียวกัน และบางชนิดก็ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์หลายกลุ่ม ทำงานร่วมกันเมื่อเนื้อเยื่อหลายกลุ่ม ทำงานร่วมกันจะเรียกว่า อวัยวะและหลายๆ อวัยวะที่ทำงานร่วมกันจะเรียกว่า ระบบอวัยวะ

5 แบบทดสอบ 1 เซลล์คุมพบมากในส่วนใดของพืช ก. ใบ ข. ลำต้น ค. ราก ง. ยอด

6 ถูกต้องนะคะ

7 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

8 แบบทดสอบ 2 อวัยวะ ข. นิวเคลียส ค. เนื้อเยื่อ ง. เซลล์
แบบทดสอบ 2 ข้อใดหมายถึงกลุ่มเซลล์ที่มีกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน และมีรูปเฉพาะตัวเพื่อทำงานร่วมกัน อวัยวะ ข. นิวเคลียส ค. เนื้อเยื่อ ง. เซลล์

9 ถูกต้องนะคะ

10 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

11 แบบทดสอบ 3 โครงสร้างใดของพืชที่มีหน้าที่ควบคุมการผ่าน เข้าออกของสารภายในเซลล์ ผนังเซลล์ ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. นิวเคลียส ง. คลอโรพลาสต์

12 ถูกต้องนะคะ

13 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

14 แบบทดสอบ 4 ในรายการของสิ่งมีชีวิต ข้อใดคือการทำงาน ร่วมกันของหลาย ๆ อวัยวะ ระบบอวัยวะ ข. เนื้อเยื่อ ค. อวัยวะ ง. เซลล์

15 ถูกต้องนะคะ

16 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

17 แบบทดสอบ 5 เซลล์ของพืชบริเวณใดหน้าจะมีคลอโรพลาสต์มาก ที่สุด และบริเวณใดไม่พบคลอโรพลาสต์เลย ใบ ราก ข. ใบ ลำต้น ค. ราก ลำต้น ง. กิ่ง ราก

18 ถูกต้องนะคะ

19 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

20 แบบทดสอบ 6 ข้อใดคืออวัยวะที่พืชใช้ในการคายน้ำออกจากออกจากเซลล์ ก. ปากใบ ข. ราก ค. คลอโรพลาสต์ ง. นิวเคลียส

21 ถูกต้องนะคะ จบแบบทดสอบ

22 ผิดนะคะต้อง กลับไปตอบใหม่ กลับไปเนื้อหา กลับไปตอบใหม่

23 ขอบคุณที่ใช้บริการ ( น่ะ )
กลับไปเมนู


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google