งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่และปริมาตร พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่และปริมาตร พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่และปริมาตร พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101
เรื่อง พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 นางมอญจันทร์ ไทยกล้า

2 พีระมิด แท่งพีระมิด ฐาน แผ่นคลี่

3 พีระมิด ฐาน แท่งพีระมิด แผ่นคลี่

4 พีระมิด แท่งพีระมิด ฐาน แผ่นคลี่

5 ส่วนประกอบพีระมิด ยอด สัน สูงเอียง สูงเอียง ส่วนสูง ฐาน ด้านฐาน
ความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน

6 มุมมองจากบน 5 รูป มุมมองจากล่าง

7 เรียก ตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน
การเรียกชื่อพีระมิด เรียก ตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน พีระมิด ห้าเหลี่ยม พีระมิดสามเหลี่ยม พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า พีระมิด หกเหลี่ยม

8 การหา ความสูงเอียง กรณีมีความยาวสัน
A พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 6 นี้วสันยาว 5 นิ้ว จงหาความสูงเอียง ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 6 2 = 3 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = 52ตา AB = AB = 16 AB = ตอบ สูงเอียง 4 นิ้ว B C

9 การหาความสูงเอียง กรณีมีส่วนสูง
A พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้วส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาความสูงเอียง ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง B BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10 2 = 5 นิ้ว C ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = AB = AB = 169 AB = ตอบ สูงเอียง 13 นิ้ว

10 การหาความสูง กรณีมีสูงเอียง
A พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้วสูงเอียงยาว 13 นิ้ว จงหาความสูง ให้ AB เป็นความสูงเอียง AC เป็นส่วนสูง B BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10 2 = 5 นิ้ว C ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC = 132 AC = 169 – 25 AC = 144 AC = ตอบ ส่วนสูง 12 นิ้ว

11 การหาปริมาตรพีระมิด ให้นักเรียนทดลอง จากกล่อง ทรงปริซึม
ให้นักเรียนทดลอง จากกล่อง ทรงปริซึม จากสูตร ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง เมื่อ พีระมิดที่มีส่วนสูงและฐานเท่ากับปริซึม เมื่อทำการตวง จะได้ 3 ปริมาตรพีระมิด เท่ากับ 1 ปริมาตรปริซึม 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง 3

12 ตัวอย่างที่ 1) จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 24 เซนติเมตร ส่วนสูง 9 เซนติเมตร 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 24 x 24 ) x 9 = x 24 x 3 = 1,728 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 1 3 1 3

13 ให้ AB เป็นความสูงเอียง
ตัวอย่างที่ 2 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 14 เซนติเมตร สูงเอียง 25 เซนติเมตร ให้ AB เป็นความสูงเอียง AC เป็นส่วนสูง A BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐานยาว คือ 14 2 = 7 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC = 252 AC = AC = 576 AC = 24 ตอบ ส่วนสูง 24 นิ้ว ต้อง หาปริมาตร B C

14 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 14 x 14 ) x 24 = x 14 x 8 = 1,568 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 1 3 1 3

15 แบบทดสอบ จงหาปริมาตรของพีระมิด ซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 15 เซนติเมตร สูงตรงเป็น 45 เซนติเมตร 3,325 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,395 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 3,405 ลูกบาศก์เซนติเมตร พีระมิดตรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูงตรง 15 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นเท่าไร 340 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข ลูกบาศก์เซนติเมตร ค ลูกบาศก์เซนติเมตร ง ลูกบาศก์เซนติเมตร

16 3. พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูงตรง 10 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นเท่าไร ก ลูกบาศก์เซนติเมตร ข ลูกบาศก์เซนติเมตร ค ลูกบาศก์เซนติเมตร ง ลูกบาศก์เซนติเม 4. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวด้านละ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และมีปริมาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความสูงของพีระมิด ก. 8 เซนติเมตร ข. 10 เซนติเมตร ค. 13 เซนติเมตร ง. 15 เซนติเมตร


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่และปริมาตร พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google