งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 การดำเนินงานตามปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ช่วง 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.56) สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบใน 2 แผนงานหลัก ดังนี้ แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

3 ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 (ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56) 1. เป้าหมายการสืบสวนขยายผล 40,000 ราย ผลการดำเนินการ 8,929 ราย คิดเป็นร้อยละ 2. การตรวจสอบทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านบาท ผลการดำเนินการ มูลค่าทรัพย์สิน ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

4 ผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56

5 ผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดของ ตร.
ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 1. จับกุมคดียาเสพติด 168,362 คดี ผู้ต้องหา 176,149 คน 2. จับกุม 5 ข้อหาหลัก 25,573 คดี 30,594 คน 3. ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า ,888, เม็ด ไอซ์ กก. เฮโรอีน กก. กัญชาแห้ง , กก. 4. ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 1, ราย มูลค่าทรัพย์สิน ล้านบาท

6 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมของ ตร.
ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ผู้ต้องหา (คน) เพิ่มขึ้น 8.56% ยาบ้า (เม็ด) เพิ่มขึ้น % หมายจับ (หมาย) เพิ่มขึ้น 14.17% ตรวจสอบทรัพย์สิน (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10.26% 5 ข้อหาหลัก (คน) เพิ่มขึ้น 2.63%

7 ราคายาบ้า ปีงบประมาณ 2556(ข้อมูล ป.ป.ส.)
พื้นที่ ตค.- ธค.54 มค.-มีค.55 เมย.- มิย.55 กค- กย.55 ธค.55 มค.-กพ.56 หน้า รง.เมียนมาร์ 20-30 40-50, 60-80 40-50 ,35-40 ชายแดนพม่า 30-40 70 , 80-100 35-70 60-70 สปป.ลาว 75-90 70-80 ชายแดนไทย(ส่ง) 50-75 65-70 กลาง/ปริมณฑล/กทม.(ปลีก) ภาคใต้ ทั่วประเทศ

8 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามข้อหา
( ห้วง 1 ต.ค มี.ค. 56 )

9 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามประเภทยาเสพติด
ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56

10 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และถูกดำเนินการทางวินัยและคดีอาญา (1 ต.ค.55 – 28 ก.พ.56) 1. ข้าราชการตำรวจที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกดำเนินการทางวินัย ราย - ชั้นสัญญาบัตร ราย - ชั้นประทวน 35 ราย 2. ข้าราชการตำรวจที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกดำเนินคดีอาญา ราย - ชั้นสัญญาบัตร ราย - ชั้นประทวน ราย 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วย (ยกเว้นข้าราชการตำรวจ) ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และถูกดำเนินการทางวินัยและคดีอาญา ราย

11 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
เร่งรัดปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายผลหลังการจับกุมทันทีทุกคดี เพื่อยึดอายัดทรัพย์สิน จับกุม หรือออกหมายจับ ให้ บช./ภ., บก./ภ.จว., สน./สภ. จัดตั้งห้องบริหารคดีขยายผลยาเสพติด เพื่อสืบสวนร่องรอยทางการเงินของนักค้า ยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มในการสกัดกั้นลำเลียง ยาเสพติด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Licence Plate Recognition) ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้มงวดกวดขันสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ทุก สน./สภ. สนับสนุนหน่วยงานในอำเภอ และสาธารณสุข ชักชวน จูงใจ กดดันให้ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาแบบสมัครใจ กำหนดให้มีผู้ประสานงานเรือนจำทุกระดับ โดยเฉพาะเรือนจำความมั่นคงสูง บูรณาการด้านการข่าวอย่างแนบแน่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ กำชับให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ทุกคนเข้าทำการสอนนักเรียนชั้น ป. 6 ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการฯ Task Force

12 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
เร่งรัดปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 2. ขยายผลหลังการจับกุมทันทีทุกคดี เพื่อยึด อายัดทรัพย์สิน จับกุม หรือออกหมายจับ

13 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
3. ให้ บช./ภ., บก./ภ.จว., สน./สภ. จัดตั้งห้องบริหารคดี ขยายผลยาเสพติด เพื่อสืบสวนร่องรอยทางการเงินของ นักค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง 4. เพิ่มความเข้มในการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์อัตโนมัติ (Licence Plate Recognition)

14 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
5. บูรณาการด้านการข่าวอย่างแนบแน่นกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6. กำหนดให้มีผู้ประสานงานเรือนจำทุกระดับ โดยเฉพาะ เรือนจำความมั่นคงสูง

15 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
7. ให้ทุก สน./สภ. สนับสนุนหน่วยงานในอำเภอ และ สาธารณสุข ชักชวน จูงใจ กดดันให้ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาแบบสมัครใจ 8. ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้มงวดกวดขันสอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม

16 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
9. กำชับให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ทุกคนเข้าทำการสอน นักเรียนชั้น ป. 6 ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา

17 โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

18 การดำเนินงานโครงการ D.A.R.E.
ห้วง ต.ค.55 – มี.ค.56 ดำเนินการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน คน ปัจจุบันมี ครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน ,093 คน นักเรียน D.A.R.E. ประมาณ 1,000,000 คน

19 สถานภาพครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ 2/2555 (ต.ค.55 – มี.ค.56) หน่วยงาน ครูตำรวจ D.A.R.E. ผลการดำเนินงาน สถานภาพ ( ณ วันที่ 30 ต.ค.55) เข้าสอน (คน) จำนวนโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ข้อมูล บช.ปส. ข้อมูลสำรวจจากหน่วย งบ บช.ปส. งบหน่วยงานอื่น บช.น. 161 123 93 4 142 307 10,559 ภ.1 767 670 405 195 732 983 27,332 ภ.2 343 316 200 44 416 576 14,597 ภ.3 422 394 - 660 1,069 28,033 ภ.4 179 148 114 29 327 464 12,282 ภ.5 95 9 205 305 8,063 ภ.6 244 213 151 27 363 537 13,336 ภ.7 643 624 265 306 723 998 24,297 ภ.8 354 345 296 30 509 681 17,569 ภ.9 182 173 99 40 212 279 8,749 ศชต. 101 66 25 80 147 4,322 ตชด. 120 90 15 62 237 5,545 รวม 3,680 3,369 2,268 724 4,431 6,583 174,684

20 มาตรการการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
10. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามเครือข่ายการค้า ยาเสพติดรายสำคัญโดยพิจารณาจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการฯ Task Force

21 จบการนำเสนอ

22 Back up ข้อมูล

23 การดำเนินงานโครงการ D.A.R.E.
6 เดือนหลัง (ห้วง เม.ย. – ก.ย.56) ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน รุ่น รุ่นละ คน รวม , คน

24 เป้าหมายการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E.
ปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนครูตำรวจ D.A.R.E. ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. เพิ่ม รวมจำนวนครูตำรวจ D.A.R.E. ค่าตอบแทน 2556 3,680 1,440 5,120 55,142,500 2557 6,560 79,872,000 2558 8,000 102,336,000 2559 9,440 124,800,000 2560 120 9,560 147,264,000 2561 149,136,000 หมายเหตุ - ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนนักเรียน ป.6 จำนวน 2 ห้องเรียน/ภาค - ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนนักเรียน ป.6 จำนวน 4 ห้องเรียน/ปีการศึกษา - จำนวนห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ประมาณ 38,242 ห้องเรียน - ต้องมีครูตำรวจ D.A.R.E. ประมาณ 9,560 คน

25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลำดับ รายการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค.55 – มี.ค.56) 1 ค่าจัดการฝึกอบรม 25,810,800 7,010,440 2 ค่าตอบแทนครูตำรวจ D.A.R.E. 55,142,500 25,318,800 3 สัมมนาครูตำรวจ D.A.R.E. 1,813,100 670,100 4 ผลิตสื่อสำหรับนักเรียน 12,768,000 5,510,500 5 ผลิตสื่อสำหรับตำรวจ D.A.R.E. 5,120,000 6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 11,070,000 รวม 100,654,400 49,579,840

26 เปรียบเทียบการจับกุมตามข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย
เปรียบเทียบการจับกุมตามข้อหา ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 (ห้วง 1 ต.ค มี.ค.) ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่ม - ลด ร้อยละ (คน) คดี คน ผลิต 957 1,784 1,218 2,064 261 280 15.70 นำเข้า/ส่งออก 173 226 110 137 -63 -89 -39.38 จำหน่าย 8,195 9,798 6,526 7,559 -1,669 -2,239 -22.85 ครอบครองเพื่อจำหน่าย 14,897 18,003 17,718 20,833 2,821 2,830 15.72 ครอบครอง 48,446 51,075 44,360 46,863 -4,086 -4,212 -8.25 เสพ 81,027 81,205 98,228 98,467 17,201 17,262 21.26 สมคบ/สนับสนุน 2 5 26 40 24 35 700.00 อื่นๆ 147 164 175 185 28 21 12.80 รวม 153,844 162,260 168,362 176,149 14,518 13,889 8.56

27 เปรียบเทียบการจับกุมของกลางคดียาเสพติด
เปรียบเทียบการจับกุมของกลางคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 (ห้วง 1 ต.ค. – 11 มี.ค.) ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่ม ร้อยละ - ลด ยาบ้า (เม็ด) 25,653,748 52,888,698 27,234,950 106.16 ไอซ์ (กก.) 1,050.61 867.43 -17.44 เฮโรอีน (กก.) 199.04 116.21 -82.83 -41.61 กัญชาแห้ง (กก.) 4,289.20 10,417.00 6,127.80 142.87 โคเคน (กก.) 16.43 41.56 25.13 152.95 พืชกระท่อม (กก.) 20,446.39 16,635.14 -3,811.25 -18.64 ยาอี (เม็ด) 2,502 4,398 1,896 75.78

28 การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน (ห้วง 1 ต.ค. – 11 มี.ค.) 60.75
การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน (ห้วง 1 ต.ค. – 11 มี.ค.) ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่ม - ลด ตรวจสอบทรัพย์สิน(ราย) มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) บช.น. 56 33.44 63 17.05 7 -16.39 ภ.1 145 35.78 70 19.30 -75 -16.48 ภ.2 111 37.78 157 33.19 46 -4.59 ภ.3 208 66.65 196 39.34 -12 -27.31 ภ.4 229 58.06 241 61.77 12 3.71 ภ.5 176 59.57 224 224.97 48 165.40 ภ.6 23.55 92 32.00 -19 8.45 ภ.7 124 25.27 98 14.79 -26 -10.48 ภ.8 223 77.61 201 42.10 -22 -35.51 ภ.9 149 43.59 38.16 -4 -5.43 ศชต. 76 29.23 45 26.37 -31 -2.86 บช.ปส. 88 101.71 79 104.01 -9 2.30 รวม 1,696 592.30 1,611 653.05 -85 60.75

29 ผลการดำเนินการต่อหมายจับยาเสพติด ของ ตร.
ห้วง 1 ต.ค มี.ค.56 หมายจับค้างเก่า หมายจับ ปีงบ 56 เป้า ผล ทุกข้อหา 5 ข้อหาหลัก พ.ร.บ.มาตรการฯ จำนวน หมาย ผล  บช.น. 49 32 138 24 6  - ภ.1 84 51 292 100 172 64 4 3 ภ.2 89 41 379 185 88 1 ภ.3 75 36 259 58 112 38 16 ภ.4 126 61 227 59 108 37 ภ.5 184 82 319 118 147 57 2 ภ.6 94 52 311 103 44 8 ภ.7 80 53 199 66 47 ภ.8 130 117 509 178 86 15 11 ภ.9 62 60 287 148 198 ศชต. 23 13 73 14 17 บช.ปส. 191 5 รวม 1,187 612 3,051 1,015 1,421 585 50

30 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย
ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามข้อหา ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 จับกุม ทุกข้อหา ข้อหา ผลิต นำเข้า/ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ 5 ข้อหาหลัก คดี คน บช.น. 26,457 26,739 21 26 752 801 2,402 2,528 7,520 7,602 15,737 15,755 3,175 3,355 ภ.1 21,140 21,680 22 24 3 974 1,065 2,807 3,091 7,343 7,494 9,956 9,967 3,806 4,183 ภ.2 21,685 22,228 28 14 880 1,009 2,530 2,833 4,150 4,247 14,078 14,092 3,452 3,884 ภ.3 15,997 16,575 34 37 15 17 607 747 1,194 1,495 1,856 1,944 12,270 12,306 1,850 2,296 ภ.4 18,785 19,566 33 43 58 788 937 1,819 2,251 3,697 3,863 12,364 12,379 2,683 3,279 ภ.5 7,151 7,590 12 1 385 464 1,080 1,355 1,565 1,647 4,094 4,097 1,478 1,832 ภ.6 10,802 11,470 36 995 1,213 1,153 1,452 2,434 6,301 6,311 2,187 2,705 ภ.7 21,033 21,363 48 52 2 778 859 1,606 1,770 6,396 6,468 12,194 12,203 ภ.8 14,282 16,370 513 1,054 149 180 1,648 2,081 5,826 6,817 6,135 6,223 2,311 3,316 ภ.9 8,038 9,151 319 567 159 192 1,041 1,360 2,062 2,531 4,425 4,459 1,534 2,143 ศชต. 2,836 3,117 150 190 30 32 332 402 1,815 674 675 625 บช.ปส. 156 300 4 13 29 60 106 215 293 รวม 168,362 176,149 1,218 2,064 110 137 6,526 7,559 17,718 20,833 44,360 46,863 98,228 98,467 25,573 30,594

31 ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามของกลาง
ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามของกลาง ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน กัญชาแห้ง โคเคน (เม็ด) (กก.) บช.น. 582,554 61.22 0.01 92.11 0.04 ภ.1 983,316 92.43 49.01 ภ.2 803,829 8.2 128.1 ภ.3 527,387 1.95 6.25 ภ.4 2,651,938 8.08 49 5,274.13 ภ.5 15,691,727 75.61 2.73 2.93 ภ.6 810,013 10.33  0 12.64 ภ.7 719,342 6.86 438.6 ภ.8 529,939 28.21 0.92 1,869.20 0.3 ภ.9 236,152 13.4 16.24 85.85 ศชต. 396,667 0.53 0.45 6 บช.ปส. 28,955,834 560.59 46.85 2,452.18 41.21 รวม 52,888,698 867.43 116.21 10,417.00 41.56

32 การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ตรวจสอบทรัพย์สิน (ราย) มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) เฉลี่ย/ราย บช.น. 63 17.05 0.27 ภ.1 70 19.30 0.28 ภ.2 157 33.19 0.21 ภ.3 196 39.34 0.20 ภ.4 241 61.77 0.26 ภ.5 224 224.97 1.00 ภ.6 92 32.00 0.35 ภ.7 98 14.79 0.15 ภ.8 201 42.10 ภ.9 145 38.16 ศชต. 45 26.37 0.59 บช.ปส. 79 104.01 1.32 รวม 1,611 653.05 0.41

33 จับกุมหมายจับค้างเก่า 996 หมาย มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน 1,700 ล้านบาท
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 สืบสวนขยายผล 40,000 ราย จับกุมหมายจับค้างเก่า 996 หมาย มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน 1,700 ล้านบาท เป้า (ราย) ผล เป้า (หมาย) เป้า (ล้านบาท) ขยายผล (ราย) ร้อยละ (ขยายผล) จับกุม (หมาย) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ (มูลค่า) บช.น. 5,234 184 3.52 49 32 65.31 121 17.05 14.09 ภ.1 5,363 895 16.69 84 51 60.71 215 19.30 8.98 ภ.2 5,102 937 18.37 89 41 46.07 153 33.19 21.69 ภ.3 2,688 955 35.53 75 36 48.00 157 39.34 25.06 ภ.4 4,094 888 126 61 48.41 180 61.77 34.32 ภ.5 3,151 851 27.01 82 44.57 196 224.97 114.78 ภ.6 3,165 1,191 37.63 94 52 55.32 127 32.00 25.20 ภ.7 4,022 879 21.85 80 53 66.25 103 14.79 14.36 ภ.8 3,957 1,284 32.45 130 117 90.00 165 42.10 25.52 ภ.9 2,089 402 19.24 62 60 96.77 193 38.16 19.77 ศชต. 1,135 210 18.5 23 13 56.52 90 26.37 29.30 รวม 40,000 8,676 21.7 996 598 60.04 1,700 549.04 32.30 บช.ปส. 450 253 56.22 191 14 7.33 300 104.01 34.67 40,450 8,929 22.1 1,187 612 51.56 2,000 653.05 32.65

34 ราคาไอซ์ ปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ป.ป.ส.)
พื้นที่ ตค.- ธค.54 มค.- มีค.55 เมย.-เมย.55 กค- กย.55 ธค.55 มค.-กพ.56 ชายแดนพม่า 600, ,000 650, ,000 สปป.ลาว 800,000 110,000 - 140,000 ชายแดนไทย (ส่ง) 700,000 -1,000,000 1,000,000 1,300,000 750,000 900,000 กลาง ปริมณฑลกทม.(ส่ง) 1,500,000- 2,100,00 1,300, 1,500,000-2,100,000 ทั่วประเทศ 2,500 3,000 2,000 เมือง(ตัก ,เขี่ย) 200 , 100, ,

35 ผลการนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษา
ห้วง 1 ต.ค มี.ค. 56 ** ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 56


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google