งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องข้อมูลและสาระสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องข้อมูลและสาระสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องข้อมูลและสาระสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องข้อมูลและสาระสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล หมายถึง ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ หรือเรียกว่า ฐานข้อมูล (Data Base) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว นำมาใช้ในการตัดสินใจได้ คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ 1. มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ 2. ทันสมัยต่อเหตุการณ์ และมีความเหมาะสม

3 การประผลข้อมูลไปสู่สารสนเทศ
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูล 2. การประมวลผล แบ่งได้ 3 ประเภท การประมวลผลด้วยมือ การประมวลผลด้วยเครื่องจักร การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การดูแลรักษา ชนิดของข้อมูล 1. ข้อมูลตัวเลข (Numeric) 2. ข้อมูลตัวอักษร (Character)

4 รหัสแทนข้อมูล รหัสมาตรฐานนิยมใช้กันมี 2 กลุ่ม คือ 1. รหัสแอสกี (ASCI) เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว 2. รหัสเอ็บซีติก (EBCDIC)

5 การแปลงฐานเลข 1. การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐาน 2 และฐาน 8 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 47 ฐานสิบให้เป็นฐาน วิธีทำ 2) )23 เศษ )11 เศษ )5 เศษ )2 เศษ )1 เศษ คำตอบ (101111)2 = 47

6 2. การแปลงเลขฐานต่าง ๆ มาเป็นเลขฐานสิบ
ตัวอย่าง จงเปลี่ยน (147)8 ให้เป็นเลขฐาน 10 วิธีทำ (147)8 = (1*8๒) + (4*8๑) + (7*80) = = 103

7 โครงสร้างของการจัดข้อมูล
ประกอบด้วยส่วนต่างดังนี้ 1. อักขระ 2. เขตข้อมูล 3. ระเบียบข้อมูล 4. แฟ้มข้อมูล 5.ฐานข้อมูล

8 ตัวอย่างโครงสร้างแฟ้มข้อมูลลูกค้า

9 ประโยชน์ของการจัดการข้อมูล
1. สามารถค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลและทำการปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยตลอดเวลา 2.สามารถประมวลผลชุดคำสั่งที่เก็บไว้ในแฟ้มได้ 3. สามารถสร้าง ตั้งชื่อและเก็บแฟ้มข้อมูล ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 4. สามารถสร้างสำเนา ย้ายและลบแฟ้มได้ 5. สามารถทำการย้ายโอนย้ายแฟ้มข้อมูลใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 6. สามารถรับแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมอื่นได้

10 การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล
แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1. แฟ้มลำดับ 2. แฟ้มสุ่ม 3. แฟ้มดัชนี ประเภทแฟ้มข้อมูล 1. แฟ้มข้อมูลหลัก 2. แฟ้มรายการปรับปรุง

11 ลักษณะการประมวลผล แบ่งได้ 2 วิธี ดังนี้ คือ 1. การประมวลผลแบบกลุ่ม 2. การประมวลผลแบบทันที ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1. การจัดการฐานข้อมูล 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล ลักษณะการจัดการสารสนเทศที่ดี 1. ลดความซ้ำซ้อน สามารถใช้สารสนเทศร่วมกันได้ 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำได้สะดวกและถูกต้อง 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยในการใช้ระบบ มีการควบคุม4. การใช้งานจากศูนย์กลาง


ดาวน์โหลด ppt เรื่องข้อมูลและสาระสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google