งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันฯ
การตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมัน เป็นการตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ใน แต่ละถัง ดังนี้ 1. วัดระดับน้ำมันและอุณหภูมิของน้ำมันด้วยมือจาก ช่องDIP บนถัง เพื่อมาคำนวณปริมาตร 2. สำหรับถังที่ติดตั้งเครื่องวัดระดับอัตโนมัติ (Auto Gauge สามารถดูระดับและอุณหภูมิจากจอใน ห้องควบคุม (Control Room) โดยไม่ต้องขึ้วัด บนถัง แลว้นำมาคำนวณปริมาตร

2 รูปแบบการวัดระดับน้ำมัน
- แบบทิ้งดิ่ง 1. แบบวัดตั้งแต่ก้นถังจนถึงระดับน้ำมัน (Sounding หรือ Dip ) 2. แบบวัดช่องว่างของน้ำมัน (Ullage) - อ่านจากระดับข้างถัง - Auto Gauge - แท่งไม้วัดระดับ

3 อุปกรณ์การตรวจวัดระดับน้ำมัน ลูกดิ่งทองเหลืองวัดแบบSounding หรือ Dip
สายวัด

4 อุปกรณ์การตรวจวัดระดับน้ำมัน ลูกดิ่งทองเหลือง วัดแบบ Ullage
ลูกดิ่งทองเหลือง วัดแบบ Ullage 15

5 สารเคมี เป็นสารที่ใช้สังเกตุ หรืออ่านระดับของน้ำมัน
และน้ำ มี 2 ชนิด คือ 1. ใช้อ่านระดับน้ำมัน จะมีสีชมพู โดยจะทา ที่สายเทปเพื่อสังเกตุจุดตัดของน้ำมัน 2. ใช้สังเกตุ หรือหาปริมาณน้ำในก้นถัง มีสีเหลืองโดยจะทาที่ลูกดิ่งทองเหลือง ตั้งแต่ปลายลูกดิ่งขึ้นมาประมาณ 3-4 ซม. หากก้นถังมีน้ำ สีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู

6 แบบตารางการคำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง
รายการ ถังหมายเลข ความจุ (ลิตร) 1. ระดับของน้ำ+น้ำมัน (ซ.ม.) 2. ระดับของน้ำมันในถัง (ซ.ม.) 3. .อุณหภูมิ (oฟ หรือ oซ) 4. ปริมาตรของน้ำ+น้ำมัน (ลิตร) 5. ปริมาตรของน้ำ (ลิตร) 6. ปริมาตรของน้ำมันที่ถูก “หลังคาลอย” แทนที่ (ลิตร) 7. ปริมาตรของน้ำมัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 8. ค่าความถ่วง API ที่ 60oฟ หรือความหนาแน่นที่ 15oซ 9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไปที่ 60oฟ หรือ 15oซ 10. ปริมาตรของน้ำมันที่ 60oฟ หรือ 15oซ (ลิตร) 11. ค่าปรับปริมาตรจาก 60oฟ ไปที่ 86 oฟ หรือ 15 oซ ไปที่ 30 oซ 12. ปริมาตรของน้ำมันที่ 86 oฟ หรือ 30 oซ (ลิตร)

7 คำอธิบายแบบที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจุ คือความจุสูงสุดของถังซึ่งได้จากการเปิดตารางประจำถัง (Tank Calibration Table) ระดับน้ำ + น้ำมัน ได้จาการอ่านสายเทปที่หย่อนจากหลังคาถังกรณีวัดด้วยมือ หรืออ่านจากเครื่องวัดระดับอัตโนมัติ (Auto Gauge) กรณี ถังนั้นมีเครื่องติดตั้งไว้ และใช้งานได้ตามปกติ ระดับน้ำในถัง ได้จากการอ่านสายเทปที่หย่อนจากหลังคาถัง

8 คำอธิบายแบบที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อ)
3. ระดับอุณหภูมิ ได้จาการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ที่หย่อนแช่ทิ้งไว้จากหลังคาถัง หรืออ่านจากเครื่องวัดระดับอัตโนมัติ (ถ้ามี) 4. ปริมาตรของน้ำ + น้ำมัน ได้จากการนำระดับจากข้อ 1. ไปเปิดตารางประจำถัง โดยดู ระดับให้ตรงกับที่วัดได้ทั้งระดับ เซ็นติเมตร และ มิลลิเมตร 5. ปริมาตรของน้ำ ได้จากการนำระดับน้ำตามข้อ 2. ไปเปิดตารางประจำถัง เพื่อหาปริมาตรของส่วนเป็นน้ำ

9 การปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะไม่ปกติ (ต่อ)
6. ปริมาตรของน้ำมันที่ถูกหลังคาลอยแทนที่ น้ำหนักของหลังคาลอยจะทำให้ปริมาตรของน้ำมันในถังสูงเกิน ความเป็นจริง ดังนั้น ต้องคำนวณหาปริมาตรของน้ำมันที่ถูก หลังคาลอยแทนที่ด้วย วิธีการคำนวณปริมาตรของน้ำมันที่ถูกหลังคาลอยแทนที่ 1. กรณีหลังคาลอยอิสระ ให้ใช้สูตรคำนวณโดยนำค่า API ตามข้อ 8. ไปเปิดตาราง 8 (กรณีค่าข้อ 8. เป็นค่าความ หนาแน่น Density ไม่ต้องเปิดตาราง 8 แต่ให้ใช้ค่าข้อ 8. ลบด้วย ) และค่าปรับปริมาตรจากข้อ 9. ไปหารค่า คงที่ที่กำหนดไว้ในสูตรการคำนวณ 2. กรณีหลังคาลอยตั้งอยู่บนพื้นถัง (มีระดับน้ำมันเหลือน้อย กว่าเงื่อนไขการใช้สูตร) ไม่ต้องใช้สูตรการคำนวณแต่ให้ใช้ ปริมาตรแทนที่ของหลังคาลอยจากตารางปริมาตรแทนที่ ของหลังคาลอยที่แสดงในตารางประจำถังนั้น

10 คำอธิบายแบบที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อ)
7. ปริมาตรของน้ำมัน ณ อุณหภูมิที่วัด คำนวณโดยใช้ปริมาตรของน้ำและน้ำมันตามข้อ 4. ลบด้วย ปริมาตรของน้ำตามข้อ.5 และปริมาตรของน้ำมันที่ถูกหลัง คาลอยแทนที่ 8. ค่าความถ่วง API เป็นค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น Density ของ น้ำมันอย่างใดอย่างหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับฐานการคำนวณของ แต่ละบริษัทฯ) ซึ่งเป็นค่าที่ผู้ค้าน้ำมันจะหาค่าไว้แล้วทุกครั้ง ที่รับน้ำมันเข้าถัง

11 คำอธิบายแบบที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อ)
9. ค่าปรับปริมาตร ได้จากการใช้ค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น Density ข้อ 8. และอุณหภูมิขณะตรวจวัด ข้อ 3. ไปเปิดตารางปรับปริมาตรจากอุณภูมิตรวจวัดไปที่ 60 0ฟ (กรณี API) หรือที่ 15 0ซ (กรณี Density) ดังนี้ กรณี API กรณี Density น้ำมันสำเร็จรูป ตาราง 6B ตาราง 54B น้ำมันดิบ ตาราง 6A ตาราง 54A 10. ปริมาตรของน้ำมัน เป็นการปรับปริมาตรน้ำมัน ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัดมาเป็น อุณหภูมิ 60 0 ฟ หรืออุณหภูมิที่ 15 0 ซ โดยใช้ค่าข้อ 7. คูณด้วยค่าข้อ 9.

12 คำอธิบายแบบที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อ)
11. ค่าปรับปริมาตร ได้จากการใช้ค่าข้อ 8. และอุณหภูมิขณะตรวจวัดมาเป็น ณ อุณหภูมิที่ 86 0 ฟ (กรณี API) หรืออุณหภูมิ 30 0 ซ (กรณี Density) ไปเปิดตารางเดียวกับที่ใช้เปิดค่าในข้อ 9. 12. ปริมาตรของน้ำมัน เป็นการปรับปริมาตรน้ำมัน ณ อุณหภูมิ 60 0 ฟ หรือ 15 0 ซ มาเป็น ณ อุณหภูมิที่ 86 0 ฟ หรือ 30 0 ซ (ซึ่งเป็นอุณหภูมิ ที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมัน) โดยใช้ค่าข้อ 10. หารด้วยค่าข้อ 11.

13 ตัวอย่างการคำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง
รายการ ถังหมายเลข TK -910 คำอธิบาย ความจุ (ลิตร) 2,904,826 ได้จาก Tank Calibration 1. ระดับของน้ำ+น้ำมัน (ซ.ม.) 712.2 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเครื่องวัดระดับ 2. ระดับของน้ำในถัง (ซ.ม.) 0.4 ได้จากการวัด 3. .อุณหภูมิ (oฟ หรือ oซ) 82.5 0ฟ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเครื่องวัด 4. ปริมาตรของน้ำ+น้ำมัน (ลิตร) 1,452,297 ค่าข้อ 1 ไปเปิดตารางประจำถัง 5. ปริมาตรของน้ำ (ลิตร) 45,730 ค่าข้อ 2 ไปเปิดตารางประจำถัง 6. ปริมาตรของน้ำมันที่ถูก “หลังคาลอย” แทนที่ (ลิตร) 29,390 สูตรคำนวณ 7. ปริมาตรของน้ำมัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 1,377,177 ค่าข้อ 4 – ข้อ 5 – ข้อ 6 8. ค่าความถ่วง API ที่ 60oฟ หรือความหนาแน่นที่ 15oซ 55 นำค่าจากผู้ค้าให้ ไปเปิดตาราง 5B 9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไปที่ 60oฟ หรือ 15oซ 0.9852 เปิดตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 10. ปริมาตรของน้ำมันที่ 60oฟ หรือ 15oซ (ลิตร) 1,356,795 ค่าข้อ 7 X ข้อ 9 11. ค่าปรับปริมาตรจาก 60oฟ ไปที่ 86 oฟ หรือ 15 oซ ไปที่ 30 oซ 0.9828 เปิดตาราง 6B ใช้ค่าข้อ 8 อุณหภูมิ 86 0ฟ 12. ปริมาตรของน้ำมันที่ 86 oฟ หรือ 30 oซ (ลิตร) 1,380,540 ค่าข้อ 10 / ข้อ 11 182, 6.316X0.9852

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google