งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

2 การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

3 ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ ๑ ผบช.ภ.๗ กล่าวเปิดประชุม วาระที่ ๒ จตร.(กต.๗) ชี้แจงนโยบาย ผบ.ตร. วาระที่ ๓ ผบก.กต.๗ จต.ชี้แจงแผนการตรวจราชการ วาระที่ ๔ หารือปัญหาการตรวจราชการ และตอบข้อซักถาม วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

4 พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผบช.ภ.๗ กล่าวเปิดประชุม
วาระที่ ๑ พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผบช.ภ.๗ กล่าวเปิดประชุม

5 พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ จตร.(กต.๗) ชี้แจงนโยบายของ ผบ.ตร.
วาระที่ ๒ พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ จตร.(กต.๗) ชี้แจงนโยบายของ ผบ.ตร.

6 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ไว้เมื่อ ๔ ต.ค.๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ตร. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๑๒/ว ๑๑๘ ลง ๒๑ ต.ค.๕๓ กำชับการปฏิบัติงานตามนโยบาย

7 นโยบาย ผบ.ตร.เน้นแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน ให้บรรเทา เบาบางลง อยู่ในภาวะที่สังคมเป็นปกติ ประชาชนให้การยอมรับและเชื่อมั่น และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

8 ก. นโยบายเฉพาะหน้า ที่ต้องการให้เกิดผล ทันทีและต่อเนื่อง
ก. นโยบายเฉพาะหน้า ที่ต้องการให้เกิดผล ทันทีและต่อเนื่อง ๑. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ใส่ใจบริการ และเลิกพฤติการณ์ไม่ถูกต้อง

9 ข.นโยบายเร่งด่วน (ระยะ ๖ เดือน)
“ ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา ” ๑. ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ๑.๑ กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ๑.๒ พร้อมใจช่วยเหลือ ๑.๓ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ๑.๔ ขยายบริการ ๑.๕ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

10 ๒ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว ของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น
๒ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว ของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ๒.๑ เปิดอกคุย ๒.๒ เสริมการฝึก ๒.๓ สำนึกส่วนรวม

11 ค. นโยบายสำคัญ ภายในระยะ ๑ ปี “เสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพ”
ค. นโยบายสำคัญ ภายในระยะ ๑ ปี “เสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพ” ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ๒ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ ปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรตำรวจทั้งระบบ

12 ง. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี “ เดินหน้าอย่างมีทิศทาง”
ง. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี “ เดินหน้าอย่างมีทิศทาง” ๑ การใช้ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ๒ มีคู่มือการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม ๓ กำหนดให้มีฐานข้อมูลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ ๕ เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกำลังและเสริม ประสิทธิภาพ

13 พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต. ชี้แจงแผนการตรวจราชการ
วาระที่ ๓ พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต. ชี้แจงแผนการตรวจราชการ

14 แผนการตรวจราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานีตำรวจ : ทุกสถานี ระดับ บก. : ภ.จว , บก.อก.ภ.๗

15 กำหนดการ ธ.ค.๕๓ ม.ค.๕๔ ก.พ.๕๔ มี.ค.๕๔ เม.ย.๕๔ พ.ค.๕๔
พื้นที่ ภ.จว. นครปฐม ภ.จว. สมุทรสาคร ม.ค.๕๔ พื้นที่ ภ.จว. กาญจนบุรี ก.พ.๕๔ พื้นที่ ภ.จว. สุพรรณบุรี มี.ค.๕๔ พื้นที่ ภ.จว. เพชรบุรี ภ.จว. สมุทรสงคราม เม.ย.๕๔ พื้นที่ ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค.๕๔ พื้นที่ ภ.จว. ราชบุรี

16 หัวข้อการตรวจ สถานีตำรวจ
๑ กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาสถานีตำรวจ ตามนโยบายเร่งด่วน ( ตามแบบ รป.๑) ๒ แบบ รป.๒ ๓ การบริหารเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ๔ มาตรการประหยัดงบประมาณด้านค่าสาธารณูปโภค

17 หัวข้อการตรวจ ระดับ บก.
ภ.จว ๑ ตรวจตามแบบ บก.๑

18 การดำเนินการเพิ่มเติม
๑ คณะผู้ตรวจเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ มีประชุมร่วมกับ กต.ตร.สถานีตำรวจ หรือ กต.ตร.จังหวัด

19 วาระที่ ๔ หารือปัญหาการตรวจราชการ และตอบข้อซักถาม
วาระที่ ๔ หารือปัญหาการตรวจราชการ และตอบข้อซักถาม

20 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี)
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี)

21 จบการนำเสนอ

22 วาระที่ ๒ พล. ต. ต. วุฒิ พิพัฒนบวรกุล รอง จตร. (กต
วาระที่ ๒ พล.ต.ต.วุฒิ พิพัฒนบวรกุล รอง จตร.(กต.๗) ชี้แจงนโยบายของ ผบ.ตร.


ดาวน์โหลด ppt “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google