งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์(N2O) ไอน้ำ (H2O) ก๊าซโอโซน (O3) และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น...

2 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยนำมาใช้กับอาคารหอสมุด เมื่อ 1 ต.ค. 46
โดยนำมาใช้กับอาคารหอสมุด เมื่อ 1 ต.ค. 46 อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร เจ้าหน้าที่ 25 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 350 คน เปิดบริการปีละ 340 วัน

3 คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 =ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้(KWh) x 0.538 ก.ก.
ความเป็นมา หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2546 เมื่อครั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย (CCP) โดยได้จัดทำบัญชีการใช้พลังงานไฟฟ้า และตั้งเป้าหมายการลดการใช้ 20 % มาตรการที่ใช้ : ลดจำนวนการใช้ และลดชั่วโมงการใช้งานต่อวัน ปี 2546 สามารถลดได้ 21 % ลด CO2=14.5 ตัน ปี 2550 สามารถลดได้ 41 % ลด CO2=27.5 ตัน คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 =ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้(KWh) x ก.ก.

4 กิจกรรมไฟฟ้าหารสอง ในปี 2546 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้
กิจกรรมไฟฟ้าหารสอง ในปี สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 27,075 กิโลวัตต์ต่อปี ลด CO2 = 14.5 ตัน x ก.ก. =14,566 ก.ก.

5 กิจกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 51,026 กิโลวัตต์ต่อปี ลด CO2 = 27.4 ตัน x ก.ก. =27,452 ก.ก.

6 11% หลอดไฟฟ้า ลดลงจากปี 45 1,956.16 KWh x =
ก่อนปรับปรุง ปี 2545 หลังปรับปรุง ปี 2546 ลดลง=4, KWh หลังปรับปรุง ปี 2550 เพิ่มขึ้น=2, KWh จากปี 46 การคำนวณหาปริมาณการใช้ไฟจากหลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้สูตร หน่วยการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) = วัตต์จากหลอดไฟ/เครื่องใช้ไฟฟ้า 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน ลดลงจากปี 45 1, KWh 11%

7 42% เครื่องปรับอากาศ ลดลงจากปี 45 39,777.97 KWh ก่อนปรับปรุงปี 2545
หลังปรับปรุงปี 2546 ลดลง=15, KWh หลังปรับปรุงปี 2546 ลดลง= KWh จากปี 46 42% ลดลงจากปี 45 39, KWh

8 52% จอคอมพิวเตอร์ ลดลงจากปี 45 3,442 KWh ก่อนปรับปรุงปี 2545
หลังปรับปรุงปี 2546 ลดลง=2,240.6 KWh หลังปรับปรุงปี 2550 ลดลง= 1,201.4 KWh จากปี 46

9 88% กระติกน้ำร้อน ลดลงจากปี 45 5,850 KWh ก่อนปรับปรุงปี 2545
หลังปรับปรุงปี 2546 ลดลง=4,524 KWh ลดลง= 1,326 KWh จากปี 46 หลังปรับปรุงปี 2550 88% ลดลงจากปี 45 5,850 KWh

10 “It is not enough to have a good mind,
the main thing is to use it well.” --Rene Descartes “เพียงคิดดีเท่านั้นยังไม่พอ สำคัญที่สุด คือ จะต้องนำไปปฏิบัติให้ดีด้วย ” --เรอเน เดสคาเตส


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google