งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regional Anesthesia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regional Anesthesia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Regional Anesthesia

2 Objective มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยาของ spine, spinal cord
บอกข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ spinal anesthesia อธิบายขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์ในการทำ spinal anesthesia ได้อย่างถูกต้อง

3 Objective เลือกใช้ชนิดและขนาดของยาชาในการทำ spinal anesthesia ได้อย่างเหมาะสม บอกวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ spinal anesthesia ในระหว่างและหลังการทำผ่าตัดได้ถูกต้อง บอกภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้

4 Regional Anesthesia การทำให้หมดความรู้สึกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายชั่วคราว Spinal: ฉีดยาชาเข้าไปในช่อง subarachnoid Epidural ฉีดยาชาในช่อง epidural space Caudal

5 Anatomy

6 Anatomy

7 Anatomy

8 Anatomy

9 Anatomy

10 Anatomy Spinal cord ends in Dural ends in Neonate L3-4 Adult L1
Neonate S4 Adult S2 ไขสันหลังเป็นส่วนต่อของ CNS จาก medulla oblongata ลงมาอยู่ในช่องกระดูกสันหลัง

11 Anatomy

12 Physiology Principle site of action : nerve root
Anterior nerve root: efferent motor and autonomic outflow Posterior nerve root: somatic & visceral sensation

13 Somatic Blockade

14 Differential Blockade
Spinal nerve roots : mixtures of fiber types Concentration gradients Typically results in sympathetic blockade 2 segments higher than sensory block

15

16 Autonomic Blockade Cardiovascular effect Typically, ↓BP
May be ↓HR and cardiac contractility  degree (level) of sympathectomy Venodilation ใต้ต่อระดับ sympathetic block Venous return & SVR  HR  จากยับยั้ง sympathetic cardiac accelerator fiber T1-4

17 Autonomic Blockade Cardiovascular effect
Minimize degree of hypotension Volume loading mL/kg Head-down position Vasopressor drug Left uterine displacement

18 Autonomic Blockade Respiratory effects มีผลเพียงเล็กน้อย
High spinal block : intercostal, abdominal m. paralysis Caution in patients severe lung disease ควรให้ระดับการ block ต่ำกว่า T7

19 Autonomic Blockade Gastrointestinal function Urinary tract
Vagal tone dominant → contracted gut with active peristalsis Urinary tract มีผลน้อยต่อ renal function Loss of autonomic bladder control→urinary retention Metabolic & endocrine

20 Indication Lower abdominal, urogenital, lower extrimity surgery
Conjunction with general anesthesia

21 Contraindication Absolute Patient refusal
Skin infection at injection site Coagulopathy Severe hypovolemia

22 Contraindication Relative Sepsis Bacteremia
Increase intracranial pressure Psychosis or dementia Peripheral neuropathy

23 Spinal/Epidural Anesthesia บล็อกหลัง

24 Landmark คลำหา landmark: iliac crest แนวตั้งฉากกับ spinous processL4-5 เลือกตำแหน่งที่ต่ำกว่า L2

25 Position

26 Anatomy

27 Epidural Anesthesia

28 เตรียมอุปกรณ์ resuscitation พร้อมใช้เสมอ
การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ resuscitation พร้อมใช้เสมอ

29 การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ในการทำหัตถการ
ยา vasopressor และ resuscitation

30 Needles

31 การเตรียมผู้ป่วย อธิบายผู้ป่วยเกี่ยวกับขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อน
งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง วัด vital sign ทุก 2-3 นาที เปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ก่อนเริ่มทำหัตถการ จัดท่าผู้ป่วย (นอนตะแคง นั่งหรือท่าคว่ำ)

32 ขั้นตอนและวิธีการทำ ทายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่จะทำหัตถการ และปูผ้าปลอดเชื้อ เน้นเทคนิค sterile เสมอ ฉีดยาชาตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเข็มขนาด 25-27G วิธีการจับ spinal needle ตรงโคนเข็ม ห้ามจับปลายเข็มเด็ดขาด ให้แนวตัดของปลายเข็ม (bevel) ขนานกับแนว sagittal ของลำตัวผู้ป่วย

33 Approach

34 ขั้นตอนและวิธีการทำ ค่อยๆ ดันเข็มเข้าไปตรงๆ ทีละน้อย จนทะลุ dura mater
ปลายเข็มเข้าไปในช่อง subarachnoid ดึง stylet ออก จะเห็น CSF ไหลออกมา ฉีดยาชาชนิดสำหรับทำ spinal block ตามปริมาณที่ต้องการ โดยทดสอบดูด CSF จนเห็นวุ้นใสปนกับยาชา (เฉพาะกรณีใช้ hyperbaric solution เท่านั้น) ดึงเข็มและ syringe ออกพร้อมกัน

35 Spinal Anesthetic Agents
Only preservation free solution Hyperbaric solution : heavier than CSF Hypoboric solution : lighter than CSF CSF : specific gravity at 37 C

36 ปริมาณยาชาเฉพาะที่สำหรับ SB
ระดับการชา Time L4 T10 T4 0.5% Heavy bupivacaine 4-8 mg 8-12 mg 14-20 mg mins 0.5% Isobaric bupivacaine 10-15 mg 15-20 mg - 180 mins

37 Factors affecting level of SB
Baricity of anesthetic solution Position of patient Drug dosage Site of injection

38 Assessing level of blockade
Sensory level : pinprick Sympathectomy : skin temperature Motor : Bromage scale

39 Complication

40 Complication Acute onset Cardiac arrest High/Total spinal block
Anaphylaxia Systemic toxicity Hypotension

41 Complication Hypotension BP = SVR X CO CO = HR X SV
SVR  contractility, after load, preload

42 Complication Late onset Backache Urinary retention Male > female
Use shortest acting & least amount of drug Limit amount of iv fluid

43 Complication Late onset Transient Neurologic Symptoms (TNS)
Back pain radiating to legs without sensory/motor deficits Occurring after resolution of SB, spontaneously within several days

44 Complication Late onset Postdural puncture headache (PDPH)
CSF leaks from dural puncture site Typically; bilateral, fronto-occipital/retroorbit Hallmark : asso. with position Onset hrs after procedure

45 Complication Late onset Postdural puncture headache (PDPH) Related to
Needle size, type and pt. population Treatment : Conservative Epidural blood patch

46 Complication Late onset
Cauda Equina Syndrome & other neurologic deficits Meningitis & Arachnoiditis Epidural abscess Spinal& epidural hematoma

47 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Regional Anesthesia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google