งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25. ร้านครัวด่านน้ำใจ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจันทร์ทิมา ศิริภัทราชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 14 ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25. ร้านครัวด่านน้ำใจ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจันทร์ทิมา ศิริภัทราชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 14 ตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25. ร้านครัวด่านน้ำใจ

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจันทร์ทิมา ศิริภัทราชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 14 ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุ........29-39............ ปี 3. สถานภาพ..... สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้านครัวด่านน้ำใจ 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 2-5 ปี 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 8 คน

4 บริเวณภายใน ร้าน

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ 5,001-10,000 บาท 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร - 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง / อาหารตามสั่ง 9.2 ราคา - 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน...-... คน / ครั้ง

6 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 11. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด - 12. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร - 13. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร - 14. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม -

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 15. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร - 16. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า - 17. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร - 18. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( ถ้ามี ) -

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 19. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร -

9 บริเวณครัวบริเวณครัว

10 บริเวณห้องน้ำบริเวณห้องน้ำ

11 ป้ายบริเวณร้านป้ายบริเวณร้าน


ดาวน์โหลด ppt 25. ร้านครัวด่านน้ำใจ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจันทร์ทิมา ศิริภัทราชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 14 ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google