งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สมาชิก ม.2/1 วิชาการนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 ด.ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง ประวัติ เกิด 27 ม.ค. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ. นัฐฐา เหลือบำรุง ประวัติ เกิด 27 ม.ค. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต พยาบาล

3 อาจารย์ที่ปรึกษา ประวัติ นางสาว ดุจดาว เรืองบูชา เกิด 22 พ.ค. ปีจอ
นางสาว ดุจดาว เรืองบูชา เกิด 22 พ.ค. ปีจอ วุฒิการศึกษา ศศ.บ เอก สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยม m

4 ครูที่ปรึกษา นาง ธิติยา กวินเอกวรา ชื่อเล่น วี
นาง ธิติยา กวินเอกวรา ชื่อเล่น วี เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2505 อาหารที่ชอบ ผัดเผ็ดถั่วฟักยาว กีฬาที่ชอบ วอลเลย์บอล สีที่ชอบ ม่วง,น้ำเงิน อาจารย์ ประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่2/1

5 อาจารย์ นาย ปัญญา วงษ์จำปา ชื่อเล่นครู เปล์เล่ย์
นาย ปัญญา วงษ์จำปา ชื่อเล่นครู เปล์เล่ย์ เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2501 อาหารที่ชอบ ผัดบุ้งไฟแดง กีฬาที่ชอบ ตะกร้อ ชอบสี น้ำเงินอ่อน อาจารย์ ประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่2/1

6 ด.ช. กิตติคุณ มีรอด ประวัติ เกิด 18 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. กิตติคุณ มีรอด ประวัติ เกิด 18 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล อนาคต ตำรวจ

7 ด.ช. จตุพร คงกล่อม ประวัติ เกิด 30 มี.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. จตุพร คงกล่อม ประวัติ เกิด 30 มี.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล อนาคต นักบิน

8 ด.ช. ชัยวัฒน์ ล่าทา ประวัติ เกิด 26 พ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. ชัยวัฒน์ ล่าทา ประวัติ เกิด 26 พ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต GM

9 ด.ช. ณัฐนนท์ ทองคำ ประวัติ เกิด 28 เม.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ตะกร้อ
ด.ช. ณัฐนนท์ ทองคำ ประวัติ เกิด 28 เม.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ตะกร้อ อนาคต นักตะกร้อ

10 ด.ช. ณพวุฒิ เบี้ยวทุ้งน้อย
ด.ช. ณพวุฒิ เบี้ยวทุ้งน้อย ประวัติ เกิด 1 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ปิงปอง อนาคต doctor

11 ด.ช. ณัฐชัย ทองสำอาง ประวัติ เกิด 1 พ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. ณัฐชัย ทองสำอาง ประวัติ เกิด 1 พ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต GM

12 ด.ช. ดนุพร ไทรทองอินทร์ ประวัติ เกิด 4 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ช. ดนุพร ไทรทองอินทร์ ประวัติ เกิด 4 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต นักบิน

13 ด.ช. ทิวากร แก้วกัลยา ประวัติ เกิด 20 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา ปิงปอง
ด.ช. ทิวากร แก้วกัลยา ประวัติ เกิด 20 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา ปิงปอง อนาคต ทหาร

14 ด.ช. ธนากร เผ่าผาง ประวัติ เกิด 27 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. ธนากร เผ่าผาง ประวัติ เกิด 27 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต ตำรวจ

15 ด.ช. นนท์ เคหะวันท์ ประวัติ เกิด 23 เม.ย. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. นนท์ เคหะวันท์ ประวัติ เกิด 23 เม.ย. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล อนาคต เปิดร้านคอมพิวเตอร์

16 ด.ช. วสันติ เรืองทะวิชา ประวัติ เกิด 5 ธ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. วสันติ เรืองทะวิชา ประวัติ เกิด 5 ธ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต นักบิน

17 ด.ช. วีระพล บุบผา ประวัติ เกิด 11 พ.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. วีระพล บุบผา ประวัติ เกิด 11 พ.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล อนาคต ครู

18 ด.ช. สิทธิชัย พึ่งพา ประวัติ เกิด 12 ม.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. สิทธิชัย พึ่งพา ประวัติ เกิด 12 ม.ค. 42 อายุ 13 กีฬา ฟุตบอล อนาคต ธุรกิจส่วนตัว

19 ด.ช. สุเมษ ดีรักษา ประวัติ เกิด 18 ก.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ช. สุเมษ ดีรักษา ประวัติ เกิด 18 ก.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต ทหาร

20 ด.ช. อมรเทพ หงษา ประวัติ เกิด 2 ส.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ช. อมรเทพ หงษา ประวัติ เกิด 2 ส.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต นักบิน

21 ด.ญ. กฤษณา ถอนถึก ประวัติ เกิด 3 พ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ญ. กฤษณา ถอนถึก ประวัติ เกิด 3 พ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต ครู

22 ด.ญ. จันทร์สุดา โตอดิเทพย์
ด.ญ. จันทร์สุดา โตอดิเทพย์ ประวัติ เกิด 19 ต.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต แพทย์

23 ด.ญ. ชลนิษา ท้วมเทียม ประวัติ เกิด 9 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ญ. ชลนิษา ท้วมเทียม ประวัติ เกิด 9 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต หมอ

24 ด.ญ. ทิตยา พิมพ์คีรี ประวัติ เกิด 25 ต.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ญ. ทิตยา พิมพ์คีรี ประวัติ เกิด 25 ต.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต พยาบาล

25 ด.ญ. ประกายแก้ว แสนนรินทร์
ด.ญ. ประกายแก้ว แสนนรินทร์ ประวัติ เกิด 17 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต พยาบาล

26 ด.ญ. ปรางทิพย์ แหนง ประวัติ เกิด 4 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ. ปรางทิพย์ แหนง ประวัติ เกิด 4 ก.พ. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต เจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้า

27 ด.ญ. รุ่งนภา บุญมี ประวัติ เกิด 1 พ.ค. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ. รุ่งนภา บุญมี ประวัติ เกิด 1 พ.ค. 42 อายุ 13 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต หมอ

28 ด.ญ. รุ่งอรุณ มั่นเจริญทรัพย์
ด.ญ. รุ่งอรุณ มั่นเจริญทรัพย์ ประวัติ เกิด 19 พ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต ธุรกิจส่วนตัว

29 ด.ญ. วิชญา ขันทอง ประวัติ เกิด 13 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ญ. วิชญา ขันทอง ประวัติ เกิด 13 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต ครู

30 ด.ญ.ศศิธร มะลิทอง ประวัติ เกิด 20 ก.พ. 42 อายุ 14 กีฬา วิ่ง
ด.ญ.ศศิธร มะลิทอง ประวัติ เกิด 20 ก.พ. 42 อายุ 14 กีฬา วิ่ง อนาคต แพทย์

31 ด.ญ.ศิริพร เกตุมี ประวัติ เกิด 31 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ.ศิริพร เกตุมี ประวัติ เกิด 31 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต แพทย์

32 ด.ญ.ศุภรัตน์ เกตุมี ประวัติ เกิด 20 ต.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล
ด.ญ.ศุภรัตน์ เกตุมี ประวัติ เกิด 20 ต.ค. 41 อายุ 14 กีฬา ฟุตบอล อนาคต สถาปนิก

33 ด.ญ. สุพรรษา ทับทิมทอง ประวัติ เกิด 9 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ. สุพรรษา ทับทิมทอง ประวัติ เกิด 9 ก.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต นักกีฬา

34 ด.ญ. อัมพร เพรชม่อม ประวัติ เกิด 27 ธ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล
ด.ญ. อัมพร เพรชม่อม ประวัติ เกิด 27 ธ.ค. 41 อายุ 14 กีฬา วอลเลย์บอล อนาคต ครู

35 ด.ญ. อาทิตยา จุมิมานะ ประวัติ เกิด 14 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน
ด.ญ. อาทิตยา จุมิมานะ ประวัติ เกิด 14 มิ.ย. 41 อายุ 14 กีฬา แบตมินตัน อนาคต แพทย์

36 ขอจบการรายงาน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิชาการนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google