งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง

2 ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง

3 ความคาดหวัง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต มีการใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

4 จัดเป็นระดับชั้น ม.๑ – ม. ๖ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

5 ระดับม. ๑ – ม.๓ วิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
ระดับม. ๑ – ม.๓ วิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การใช้คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อกระเป๋า การรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน

6 การดื่มน้ำ การซื้อสินค้า การดูโทรทัศน์ การตกแต่งห้องเรียน การออมทรัพย์ การทำรายงาน

7 ระดับชั้น ม. ๔ – ม.๖ สะท้อนภาพความคิด ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google