งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
Signals and Systems สัปดาห์ที่ 15 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

2 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
การแปลงแซด The Z-Transform นิยามการแปลงแซด กำหนดให้ โดยที่ เป็นตัวแปรความถี่เชิงซ้อน Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

3 ตาราง การแปลงแซดของสัญญาณพื้นฐาน
Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

4 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

5 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

6 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

7 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณ วิธีทำ จากสมการการแปลง Z จะได้ว่า จากตารางคุณสมบัติ เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น จะได้ว่า Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

8 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง จงหาการแปลงแซดของสัญญาณจากรูป วิธีทำ จากรูป จะได้ว่า จากตาราง จากตารางคุณสมบัติ เมื่ออาศัยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นจะได้ว่า Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

9 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ มีการแปลงแซดเป็น ที่เวลา วินาที สัญญาณ มีค่าเท่าใด วิธีทำ จากตารางคุณสมบัติเมื่ออาศัยทฤษฎีค่าสุดท้ายจะได้ว่า Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

10 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
การแปลงแซดผกผัน Inverse Z-Transform กำหนดให้ เป็น และ เป็นจำนวนเต็มบวก และ เป็นจำนวนจริง Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

11 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
คือโพลของ บนระนาบ Z กรณีที่ 1 ค่าโพลแตกต่างกัน เมื่อใช้การกระจายแบบเศษส่วนย่อย Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

12 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
โดยที่ค่าคงตัว เรียกว่า อาศัยตารางที่ 15.1 จะได้การแปลงแซดผกผันของ เป็น Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

13 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
กรณีที่ 2 ค่าโพลเป็นจำนวนเชิงซ้อน เมื่อสัญญาณ เป็นสัญญาณแบบคอแซลแล้วจะทำให้เกิดโพล เสมอ เป็นโพลเชิงซ้อน โดยที่ การแปลงแซดผกผันของ Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

14 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ เมื่อป้อนสัญญาณอินพุต ให้กับระบบ LTI ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จะทำให้ได้สัญญาณเอาต์พุต อาศัยคุณสมบัติของการคอนโวลูชันของการแปลงแซดจากตาราง Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

15 Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University
ฟังก์ชันถ่ายโอน สัญญาณเอาต์พุต Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof. Wipavan Narksarp Siam University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google