งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
Signal and System สัปดาห์ที่ 11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
การแสดงสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องด้วยสัญญาณอิมพัลส์ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ เป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องใดๆ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
การวิเคราะห์ระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีคอนโวลูชันแบบดิจิตอล ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ LTI สัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาต์พุต ตัวกระทำของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง แทนค่า x[n] ด้วย Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ถ้ากำหนดให้ เอาต์พุตเป็นสัญญาณ ผลตอบสนองอิมพัลส์ของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง คอนโวลูชันแบบดิจิตอล Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง ระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่องหนึ่งแทนด้วยบล็อกไดอะแกรม ระบบแบบ FIR (finite impulse response systems) ระบบที่มีรูปแบบของ มีเทอมที่ไม่มีค่าเป็นศูนย์จำนวนจำกัด ก. สมการของระบบ ข. ผลตอบสนองอิมพัลส์ ค. สัญญาณเอาต์พุต เมื่อ โดยใช้วิธีคอนโวลูชัน วิธีทำ ก.จากรูป Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ข. ผลตอบสนองอิมพัลส์จะเกิดขึ้นเมื่อ จากคุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์จะได้ ผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ค. เมื่อ และ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ดังนั้น

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
วิธีคิดลัด 1.หาค่าเวลาเริ่มต้นของเอาต์พุต คือ 2.หาจำนวนข้อมูลของเอาต์พุต คือ 3. หาผลลัพธ์ด้วยการคูณตามแนวคอลัมน์ คือ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง กำหนดให้ระบบหนึ่งแทนด้วยบล็อกไดอะแกรม เป็นระบบแบบ IIR (infinite impulse response system) ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์ที่มีจำนวนเทอมที่มีค่าไม่เป็นศูนย์เป็นจำนวนอนันต์ จงหา ก. ผลตอบสนองอิมพัลส์ (impulse response) ข. ผลตอบสนองขั้นบันได (step response) เมื่อ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
วิธีทำ จากบล็อกไดอะแกรมของระบบจะได้สมการของระบบ ก. เมื่อแทน จะได้ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ข. เมื่อ และ พิจารณาผลคูณของ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
เมื่อ คุณสมบัติของการคอนโวลูชันของระบบ LTI 1. การสลับที่ 2. การจัดหมู่ 3. การกระจาย Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

13 คุณสมบัติของระบบ LTI แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่สำคัญ คือ 1.ความไม่มีหน่วยความจำ ค่าคงที่จำนวนจริง 2.ความมีคอแซล Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
3. ความมีเสถียรภาพ จำนวนจริงที่มีค่าจำกัด ระบบจะมีเสถียรภาพก็ต่อเมื่อ มีค่าจำกัด นั่นคือ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
ตัวอย่าง กำหนดให้ระบบหนึ่งมีผลตอบสนองอิมพัลส์เป็น จงพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง มีหน่วยความจำ วิธีทำ 1. 2. มีคอแซล 3. เมื่อ ระบบนี้มีเสถียรภาพ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

16 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University
การหาผลตอบสองขั้นบันได เนื่องจาก ตัวอย่าง จงหา ผลตอบสนองของสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย เมื่อกำหนดให้ วิธีทำ Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google