งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Let’s all join hands in saving energy!. รับขยะรีไซเคิลครับ Recycle รับขยะอันตรายครับ รับขยะทั่วไปครับ Regular หลีกเลี่ยง ลด นำไปใช้ใหม่ นำไปแปรรูป Avoid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Let’s all join hands in saving energy!. รับขยะรีไซเคิลครับ Recycle รับขยะอันตรายครับ รับขยะทั่วไปครับ Regular หลีกเลี่ยง ลด นำไปใช้ใหม่ นำไปแปรรูป Avoid."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Let’s all join hands in saving energy!

2 รับขยะรีไซเคิลครับ Recycle รับขยะอันตรายครับ รับขยะทั่วไปครับ Regular หลีกเลี่ยง ลด นำไปใช้ใหม่ นำไปแปรรูป Avoid Reduce Reuse Recycle หลีกเลี่ยง (Avoid) ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟมซึ่งเป็น ขยะที่กำจัดยากและทำลายสิ่งแวดล้อม ลด (Reduce) ควรลดการใช้วัสดุต่างๆ หรือใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ลดใช้กระดาษ ลดใช้ถุง พลาสติก ลดกล่องนมประเภท UHT ซึ่งมีวัสดุเคลือบหลายชั้น Reduce usage of items or use only if necessary e.g. reduce usage of papers, plastic bags, UHT containers (as they are multi-layered). นำไปใช้ใหม่ (Reuse) ควรรวบรวมวัสดุที่ยังใช้ได้ กลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียว ถุงหิ้วหรือถึงพลาสติกหิ้วของที่ยังสะอาด และขวดแก้วชนิดต่างๆ Collect reusable items such as papers used on one side, bags, clean plastic bags or glass bottles. นำไปแปรรูป (Recycle) ควรรวบรวมวัสดุบางนิดไปแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษ กระดาษ แก้วที่ชำรุด พลาสติกที่ชำรุด Avoid using items that will affect the environment such as foam containers which are non-biodegradable and harmful to the environment.. Collect recyclable items e.g. used paper, broken glasses, old plastic items, etc. for recycling into usable items Toxic

3 ใช้กล่องข้าวแทนการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร เราต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปมากมายกว่าจะได้อาหารมารับประทาน ดังนั้น เราจึงควรตักอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ สำหรับรับประทาน แต่พออิ่ม และไม่เหลือทิ้ง ไม่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป เตรียมพร้อม และวางแผนเส้นทางก่อน เดินทาง Use plastic containers instead of foam boxes. So much energy is wasted in the cooking of food. Therefore, only take enough food for your own consumption so that food is not wasted. Do not overload your car. Prepare and plan your trip route.

4 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง Lighting ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร Takes up to 25% of the Building’s Electricity Usage  ปิดไฟ ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อ เลิกใช้งาน Turn off the lights during breaks or when unused  ถอดหลอดไฟในบริเวณ ที่มีความสว่าง มากเกินความจำเป็น Remove light bulbs in areas where there is more than sufficient light.  บำรุงรักษา ตรวจสอบการ ทำงาน และ ทำความสะอาดสม่ำเสมอทุกๆ 3-6 เดือน Check, maintain, and clean light regularly or every 3-6 months ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แทนการ ใช้หลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ขนาด 7 วัตต์ จะ สิ้นเปลืองไฟน้อยกว่าหลอดไส้ขนาด 40 วัตต์ แต่ ให้ความสว่างเท่ากัน อายุการใช้งานก็นานกว่า หลอดไส้ประมาณ 8 เท่า จึงประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้มากกว่าถึงร้อยละ 80 Use compact fluorescent bulbs instead of regular bulbs A 7 watt compact fluorescent bulb will give the same luminosity as a regular 40 watt bulb and will last 8 times longer which can help you save electricity usage by 80%.

5 การใช้งานเครื่องปรับอากาศ Use of Air-Conditioners  ควรเลือกเครื่องที่ผ่านการ รับรองการใช้ พลังงานไฟฟ้า ฉลาก เบอร์ 5 Use air-conditioners that are certified number 5 (energy saving).  ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้ เหมาะสม Adjust the temperature appropriately.  หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง จะประหยัดไฟฟ้าได้ ร้อยละ 5-7 Cleaning air-conditioner’s filter regularly or, at least, once a month will save energy by 5-7%. หากตั้งอุณหภูมิให้เย็นลงทุก 1 องศา จะสิ้นเปลือง ค่า ไฟฟ้ามากขึ้นร้อยละ 10 For each degree of reduction of the air- conditioner’s temperature, energy usage will rise by 10%.

6 อุปกรณ์สำนักงาน Office Equipment  ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอด ปลั๊กออกด้วย ยกเว้นเครื่องโทรสารซึ่งต้องเปิด 24 ชั่วโมง Turn off and unplug electrical appliances before closing the office (except for fax machines which may have to be left on 24 hours a day).  สั่งระบบประหยัดพลังงานให้ ทำงาน Have equipment set on energy saving mode.  ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง เนื่องจากจอภาพ ใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของ คอมพิวเตอร์ Turn off computer screens during lunch breaks as they consume 70% of the computer’s energy.  ใช้ระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วยลด การใช้กระดาษ Setting the mode of the printer for printing on both ides of the paper will help reduce paper usage, and setting to ‘fast draft’ will reduce power and ink usage.

7 คอมพิวเตอร์ Computers  คอมพิวเตอรชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) ที่ มีจอภาพ 14 นิ้ว ซึ่งใช้กันมากในสำนักงานทั่วไปจะใช้ กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ส่วนคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้ว (Notebook) จะใช้กำลัง ไฟฟ้า 20 วัตต์ 14 inch desktops consume 100 watts of power while computer notebooks consume 20 watts.  ซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ ประหยัดพลังงาน (Energy Management) เช่น คอมพิวเตอร์ที่มี สัญลักษณ์ Energy Star คอมพิวเตอร์ ชนิดนี้ จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ คอมพิวเตอร์ทั่วไปในขณะที่ใช้งาน แต่ จะใชกำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะ ที่รอทำงาน หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานใน ระยะเวลาที่กำหนด Buy computers which have Energy Management systems e.g. ones with the energy star. When in use, this type of computer will consume the same amount of energy as regular computers but when not in use or unused during the set time, it will consume 55% less energy than regular computers.  การเลือกใช้อย่างถูกต้อง Correct selection makes a difference  ควรคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยพิจารณา คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานตรงตามลักษณะ งานที่ต้องการ Consider energy saving ways by knowing your computer and using it suitably.

8 คอมพิวเตอร์ Computers  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน Turn off the computer when your work is finished.  ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ใช้งาน เกินกว่า 15 นาที ซึ่งจะไม่มีผลทำให้อายุ การใช้งานลดลง Turn off the computer at lunchtime or when unused for more than 15 minutes which will not harm the computer.  ปิดเครื่องพิมพ์ผลเมื่อไม่ใช้งาน Turn off the printer when not in use.  ควรตรวจทานข้อความบนจอภาพก่อนพิมพ์ Check for errors on the contents of the document on the computer screen before printing.  ใช้กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ หรือเพื่อ ต้องการตรวจทานความถูกต้องของ ข้อความ และเลือกชนิดของการพิมพ์แบบประหยัด (Economy Fast) เพื่อเป็นการประหยัดหมึกพิมพ์ Use paper used on one side for unimportant documents or drafting and use the economy mode to save on printer ink.  ใช้ Electronic Mail (E-mail) โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมาเป็น เอกสาร Use electronic mail (E-mail) whenever possible.

9 อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ Electrical Usage  เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 หรือ เบอร์ 5 ใหม่ 2001 ซึ่งประหยัดกว่า เบอร์ 5 เดิม ร้อยละ 20 Use electrical appliances that are certified number 5 or even better, number 5 - 2001 which consumes 20% less energy than number 5.  ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว ( การ กดลิฟต์ 1 ครั้ง เท่ากับเปิดไฟนีออน 500 ดวง ฉะนั้น ก่อนปิดลิฟต์โปรด เหลียวดูซักนิดหาเพื่อนร่วมทาง เพื่อ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ) Use the stairs when going up or down just one floor. (Each time the elevator button is pressed, the energy used is equivalent to that of 500 fluorescent lights - so, look around to see if there are people who wish to share the elevator with you or not before the door closes.)  ควรรวบรวมผ้าไว้รีดคราวละมากๆ และ พรมน้ำให้หมดทุกตัว ก่อนจะรีดผ้า แต่อย่าพรมน้ำจนเปียก เพราะจะทำให้ต้องรีดผ้า นานกว่าเดิม และสิ้นเปลืองไฟฟ้า Iron clothes in batches at a time and spray some water on them before ironing but not too much as more ironing time and energy will be consumed.  สมาชิกในบ้านดูโทรทัศน์เครื่อง เดียวกัน และ ปิดโดย การถอด ปลั๊กทันทีที่เลิกใช้งาน Watch the television together, and, turn off and unplug the television when not in use.

10 THE RBSC POLO CLUB USAGE OF ELECTRICITY, WATER,TOWEL,PLASTIC BAG FISCAL YEAR 2006/2007 TO 2009/2010 Year 2006/20072007/20082008/2009 2009/2010 * Description TOTALAVG/MONTOTALAVG/MONTOTALAVG/MONTOTALAVG/MON Electricity (unit) 3,300,000275,0003,090,000257,5002,923,000243,5832,838,000258,000 Water (unit) 106,5258,877106,3748,86597,7208,14377,1877,017 Changing Room Towel (pcs.) 348,32729,027337,08828,091323,02126,918 282,718 25,702 Sports Towel (pcs. ) ----130,80910,901 112,997 10,272 Changing Room Plastic bag (bag) 259,59421,633241,36220,114221,16118,430 201,188 18,290 F&B Plastic bag (bag) -- 37,2203,10244,2603,688 53,627 4,875 Remarks: * Year to date June 2010

11 THE RBSC POLO CLUB USAGE OF ELECTRICITY, WATER,TOWEL,PLASTIC BAG FISCAL YEAR 2006/2007 TO 2009/2010

12 RBSC USAGE OF ELECTRICITY, WATER,TOWEL,PLASTIC BAG FISCAL YEAR 2006/2007 TO 2009/2010 Year 2006/20072007/20082008/2009 2009/2010 * Description TOTALAVG/MONTOTALAVG/MONTOTALAVG/MONTOTALAVG/MON Electricity (unit) 21,135,9861,761,33222,011,4541,834,28723,077,1581,923,09617,826,0381,980,670 Water (unit) 2,403,062200,2552,488,101207,3412,536,159211,3461,798,085199,787 Changing Room Towel (pcs.) 403,28833,607795,68266,307557,89946,491606,39260,639 Sports Towel (pcs. ) 124,31510,359189,71315,809187,86215,655204,878 20,487 Changing Room Plastic bag (bag) 239,40020,000260,10021,700284,10023,700227,500 22,750 Remarks: * Year to date May 2010

13 RBSC USAGE OF ELECTRICITY, WATER,TOWEL,PLASTIC BAG FISCAL YEAR 2006/2007 TO 2009/2010


ดาวน์โหลด ppt Let’s all join hands in saving energy!. รับขยะรีไซเคิลครับ Recycle รับขยะอันตรายครับ รับขยะทั่วไปครับ Regular หลีกเลี่ยง ลด นำไปใช้ใหม่ นำไปแปรรูป Avoid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google