งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ที่จักเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ประชาชน และการสืบทอดพระพุทธศาสนา ครูจัดทำ ครูปทิตตา ราษฎร์ศิริ ตอนที่ 1 : ประสูติ ถึง ชนะมาร

2 ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมากำเนิดในตระกูล กษัตริย์ศากยะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์
เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญ “เทพบุตรโพธิสัตว์”ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมากำเนิดในตระกูล กษัตริย์ศากยะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์

3 ประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าว
ประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าว อสิตดาบส มาเยี่ยมเห็นกุมารประกอบด้วย มหาปุริสลักษณะก็ถวายบังคม

4 พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภช พระกุมาร ถวายพระนามว่า “พระสิทธัตถะ”
พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภช พระกุมาร ถวายพระนามว่า “พระสิทธัตถะ” ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับใต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวัญ

5 ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมือง
ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมือง พระบิดาทรงอภิเษกสมรส พระสิทธัตถะกับพระนางพิมพายโสธรา

6 เสด็จประพาสสวน ทรงเห็นเทวฑูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต
เสด็จประพาสสวน ทรงเห็นเทวฑูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ทรงสรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูลว่า พระนางพิมพาประสูติพระโอรสแล้ว

7 ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมใน นอนระเกะระกะระอาพระทัยใคร่ผนวช
ทรงเปลื้องสังวาลประทานนางกีสาโคตรมี ซึ่งสดุดีพระคุณ ขณะเสด็จขึ้นสู่ประสาท ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมใน นอนระเกะระกะระอาพระทัยใคร่ผนวช

8 เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิตอำลาผนวช
เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิตอำลาผนวช ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา

9 พระยามารห้ามบรรพชาว่า อีก ๗ วันจะได้เสวยสมบัติบรมจักรแต่ไม่ทรงฟัง
พระยามารห้ามบรรพชาว่า อีก ๗ วันจะได้เสวยสมบัติบรมจักรแต่ไม่ทรงฟัง ทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชา ณ ฝั่งน้ำ อโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร

10 เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วโจษจันกันทั่วเมือง
เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วโจษจันกันทั่วเมือง พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูลของปฏิญาณว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน

11 เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับ อาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้
เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับ อาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันสงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่น

12 เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวาย
เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวาย ข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเทวดา ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฎิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา

13 เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคาซึ่งพราหมณ์โสตถิยะถวายในระหว่างทาง
เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคาซึ่งพราหมณ์โสตถิยะถวายในระหว่างทาง ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้

14 ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็กรีฑาพลมาขับไล่
ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็กรีฑาพลมาขับไล่ แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พระยามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี

15 พุทธประวัติ สาระพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ : ประสูติ นำเสนอ : PowerPoint บรรยาย : ข้อความ ประกอบการเรียนการสอน : ระดับชั้น ม. 1 – 6 อ้างอิง : สมุดภาพพระพุทธประวัติ ( วัดพระเชตุพน ) ภาพ : เหม เวชกร จัดทำ : ครูปทิตตา ราษฎร์ศิริ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google