งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพคืออะไร - แปลศัพท์ : ภาวะที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ - ผู้ประกอบวิชาชีพ : การปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ - ผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้า : ตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพคืออะไร - แปลศัพท์ : ภาวะที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ - ผู้ประกอบวิชาชีพ : การปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ - ผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้า : ตอบสนองความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณภาพคืออะไร - แปลศัพท์ : ภาวะที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ - ผู้ประกอบวิชาชีพ : การปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ - ผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้า : ตอบสนองความ ต้องการ

3 สมมติว่าคนที่ท่าน รักที่สุด “ ท้องเสีย ”

4 คุณภาพบริการสุขภาพ ภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ( ผู้ป่วย ญาติและผู้รับผลงาน อื่น ) ไม่ใช่ แค่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ แค่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

5 การตอบสนองได้ ตามหรือเกินความ ต้องการและความ คาดหวังของลูกค้า โดยใช้ความรู้เป็น พื้นฐาน แต่คุณภาพที่แท้จริง คือ

6 PLAN : วางระบบ / กำหนด วิธีการทำงาน DO : ทำตามระบบ / วิธีการที่ กำหนดไว้ CHECK : การทบทวนว่าเราทำได้ ดีหรือไม่ ACT : แก้ปัญหาหรือทำให้ดีขึ้น อีก กระบวนการคุณภาพ

7 PLAN : DO : CHECK : ACT : วางระบบการทำงาน คน ของ สูตร อร่อยๆ ทำงานตามระบบ การทบทวนว่าเราทำได้ดี หรือไม่ - ดู ดม ชิม / รายได้ / จำนวน ลูกค้า คำติ ชม ของลูกค้า ปรับปรุงวิธีการทำงาน ทำอาหาร กระบวนการคุณภาพ ในการขายอาหาร

8 PLAN : DO : CHECK : ACT : วางระบบการทำงาน คน ของ สูตรอร่อยๆ ทำงานตามระบบ การทบทวนว่าเราทำได้ดี หรือไม่ - ดู ดม ชิม / รายได้ / จำนวน ลูกค้า คำติ ชม ของลูกค้า ปรับปรุงวิธีการทำงาน ทำอาหาร กระบวนการคุณภาพ ในการทำงานใน หน่วยงาน - สังเกต ประชุม ถามลูกค้า วิเคราะหสถิติเครื่องชี้วัดคุณภาพ วิธี ทำงาน พัฒนา คน พัฒนาสิ่งของ สถานที่ พัฒนาวิธีการ ทำงาน

9

10 วงล้อของกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ปรับปรุงระบบ ออกแบบระบบ ทำตามระบบ วัด / ตรวจสอบระบบ PLAN CHECK ACT DO ปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ์ ให้ความรู้บุคลากรปรับปรุงวิธีการ ทำงาน Check ความ ต้องการลูกค้า Check ความ ต้องการลูกค้า check กระบวนการ บำบัด check กระบวนการ บำบัด check ค้นหา ความเสี่ยง check ค้นหา ความเสี่ยง check เครื่องชี้ วัดคุณภาพ check เครื่องชี้ วัดคุณภาพ กำหนดเป็น แนวทาง ปฏิบัติงาน ทำตามแนวทาง

11 Accreditation คือ อะไร คือกลไกกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาระบบงานภายในของ โรงพยาบาล หรือสถาน บำบัด อย่างเป็นระบบทั้ง องค์กร ทำให้องค์กรเกิดการ เรียนรู้ มีการประเมินและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

12 เป้าหมายของ การรับรอง คุณภาพ กระตุ้น สถานบำบัด ฟื้นฟู ให้มีการบำบัด รักษาที่มีคุณภาพมาก ขึ้น กระตุ้น สถานบำบัด ฟื้นฟู ให้มีการบำบัด รักษาที่มีคุณภาพมาก ขึ้น สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน ลดผู้ติด ผู้เสพ ให้ น้อยลง ลดผู้ติด ผู้เสพ ให้ น้อยลง

13 การพัฒนา และรับรอง คุณภาพงาน บำบัดรักษา ยาเสพติด

14 ระบบสมัครใจ สถานบำบัดฯ เป้าหมาย ๑. รพศ./ รพท./ รพช. สังกัด สป. สธ. ๒. สถานบำบัดฯ สังกัดกรมการแพทย์ ๓. สถานบำบัดฯ สังกัดกรมสุขภาพจิต ๔. สถานบำบัดเอกชน ที่ได้รับอนุญาตขึ้น ทะเบียนตาม พรบ. ยาเสพติดให้ โทษ ๒๕๒๒ ๕. วัดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด โครงสร้างการพิจารณารับรองคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด ( อ. พงษ์ศักดิ์ พยัคฆวิเชียร ที่ปรึกษา พรพ. ประธาน / สถาบันธัญญารักษ์ เลขาฯ )

15 ระบบบังคับบำบัด สถานบำบัดฯ เป้าหมาย ๑. สถานบำบัดฯ สังกัดกองทัพบก ๒. สถานบำบัดฯ สังกัดกองทัพเรือ ๓. สถานบำบัดฯ สังกัดกองทัพอากาศ ๔. สถานบำบัดฯ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ( กรมการปกครอง / ศตส.) ๕. สถานบำบัดฯ สังกัดกองบัญชาการ ทหารสูงสุด ๖. สถานบำบัดฯ สังกัดสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ๗. สถานบำบัดฯ สังกัดกรมคุมประพฤติ ( ศูนย์ฯลาดหลุมแก้ว / สำนักงานคุม ประพฤติที่ดูแลผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด โปรแกรมคุมประพฤติ ) โครงสร้างการพิจารณารับรองคุณภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรอง คุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูระบบบังคับ บำบัด ( อธิบดีกรมการแพทย์ ประธาน / ก. คุมประพฤติ เลขาฯ / สถาบัน ธัญญารักษ์ ผู้ช่วยเลขาฯ )

16 ระบบต้องโทษ สถานบำบัดฯ เป้าหมาย ๑. เรือนจำ / ทัณฑสถาน สังกัดกรม ราชทัณฑ์ ๒. สถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน สังกัดกรมพินิจฯ โครงสร้างการพิจารณารับรองคุณภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรอง คุณภาพ สถานบำบัดฟื้นฟูระบบต้องโทษ ( อธิบดี กรมการแพทย์ ประธาน / สถาบันธัญญารักษ์ เลขาฯ / ก. ราชทัณฑ์, กรมพินิจฯ ผู้ช่วยเลขาฯ )

17 เส้นทางสู่การรับรอง คุณภาพ เส้นทางสู่การรับรอง คุณภาพ

18 พัฒนาคุณภาพ ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 9 ข้อ ประเมินและรับรอง โดยองค์กรภายนอก กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ประชุมทำ ความ เข้าใจ ร่วมกันใน หน่วยงาน ประเมิ นโดย ศึกษา ดูงาน ที่อื่น เขียน รายงาน ประเมิน ตนเองตาม แบบฟอร์ม ส่งส่วนกลาง


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพคืออะไร - แปลศัพท์ : ภาวะที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ - ผู้ประกอบวิชาชีพ : การปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ - ผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้า : ตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google