งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557
การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557

2 นโยบาย การปรับลดค่าใช้จ่าย ของจังหวัดสุโขทัย
ต้นทุนยา ลดลง 10 % ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ลดลง 10% ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลง 20% ต้นทุนค่าแรงตามเพิ่มขึ้นตามจริง ยกเว้น ค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มไม่เกิน 10% ค่าใช้สอย ลดลง 5% ค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ ปี 2556 ค่าวัสดุใช้ไป ลดลง 5% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10%

3 ต้นทุนยา ลดลง 10% จากปี 2556 หมายเหตุ รพ.สุโขทัย ไม่สามารถลดลงได้ 10% ตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก มีต้นทุนยา ในปี 2556 ที่ต่ำอยู่แล้ว

4 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ลดลง 10% จากปี 2556
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ลดลง 10% จากปี 2556 รพ.สุโขทัย สามารถลดลงได้ 13.55%

5 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลง 20% จากปี 2556
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลง 20% จากปี 2556 รพท.สุโขทัย และ รพท.ศรีสังวรสุโขทัย ไม่สามารถลดลงได้ 20% ตามหลักเกณฑ์

6 รวมค่าแรงตามที่เพิ่มขึ้นจริง ยกเว้นค่าจ้างชั่วคราว เพิ่มไม่เกิน 10%
รพ.ศรีสังวรและบ้านด่าน เพิ่มน้อยกว่า 10% สุโขทัย และศรีสัชฯ เพิ่มมากว่า 10% ค่าแรงประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

7 รพ.สุโขทัย ลดค่าใช้สอยได้มากกว่า 5 % ศรีสังวร มีค่าใช้สอยเพิ่ม 42.97 %
ค่าใช้สอย ลดลง 5% จากปี 2556 รพ.สุโขทัย ลดค่าใช้สอยได้มากกว่า 5 % ศรีสังวร มีค่าใช้สอยเพิ่ม %

8 ค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ ปี 2556
ค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ ปี 2556 รพท.สุโขทัย เพิ่ม 9.05 % ศรีสังวร เพิ่มเล็กน้อย

9 รพ.สุโขทัยและ ศรีสังวร ลดค่าวัสดุได้มากกว่า 5 %
ค่าวัสดุ ลดลง 5% จากปี 2556 รพ.สุโขทัยและ ศรีสังวร ลดค่าวัสดุได้มากกว่า 5 %

10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10% ทุกแห่งควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินเกณฑ์

11 แผนการเพิ่มรายได้ 1.เพิ่มบริการไตเทียม จากวันละ 2 รอบเป็น 3 รอบ
รพ.ศรีสังวรฯ 1.เพิ่มบริการไตเทียม จากวันละ 2 รอบเป็น 3 รอบ 2.เพิ่มอัตราค่าห้องพิเศษเทียบเคียงกับ รพท.อื่น คาดว่าจะได้ส่วนเกินเพิ่มขึ้น 3.เพิ่มเตียง ICU ทำให้ DRGเพิ่ม 4.จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

12 ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร และคณะกรรมการ CFO นโยบายอาจยังไม่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google