งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2554

2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

3 หมวดรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณ หมวดสถานที่ งานธุรการทั่วไป หมวดรักษาความปลอดภัย งานเลขานุการ หมวดซักฟอก งานประชาสัมพันธ์ หมวดตัดเย็บเสื้อผ้า งานนิติกร หมวดบำบัดน้ำเสีย หมวดรักษาศพ หมวดยานพาหนะ

4 นายเวชยันต์ แก่นจันทร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป นายเวชยันต์ แก่นจันทร์

5 นางกุลจิราณัฏฐ์ ประเสริฐ
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป นางกุลจิราณัฏฐ์ ประเสริฐ นางวันทนา กุลยะณี

6 น.ส.จารุวรรณ อินทร์ช้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานนิติกร น.ส.นงลักษณ์ อินทรศร น.ส.จารุวรรณ อินทร์ช้าง

7 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานเลขานุการ หมวดยานพาหนะ น.ส. ศรินทร์ญา พลทามูล
นายประเสริฐ อุปชัย

8 หมวดรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดรักษาความปลอดภัย หมวดสถานที่ นายประยูร ทรงบรรพต นายสมบูรณ์ ชำรัมย์

9 นายสินศิริ พินศิริกุล
ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดซักฟอก หมวดตัดเย็บเสื้อผ้า นายสินศิริ พินศิริกุล นางสุพิน นาควัชร

10 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดรักษาศพ หมวดบำบัดน้ำเสีย นายเหมือน สร้างนา
นายผดิด แจ่มประโคน

11 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา งานเก็บรักษาและการจ่าย งานเทคนิค/อิเลคทรอนิกส์
งานจัดชื้อจัดจ้าง งานบัญชีคุม งานเก็บรักษาและการจ่าย ช่างไม้ งานซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างปูน-ประปา งานโยธา ช่างเหล็ก งานเทคนิค/อิเลคทรอนิกส์

12 ฝ่ายการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้/ ติดตามหนี้และธุรการ
งานการเงินและสวัสดิการ งานตรวจสอบ และค่าจ้างชั่วคราว งานบัญชีและรายงาน งานบัญชีและค่าจ้างประจำ

13 ฝ่ายโภชนาการ งานโภชนาการ งานโภชนบำบัด งานวิชาการ งานธุรการ

14 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หมวดอัตรากำลัง หมวดบริหารลูกจ้าง หมวดการลา

15 ตัวอย่างการติดตามงาน กรณีเหตุการณ์เร่งด่วน
เหตุการณ์ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 1 น้ำไม่ไหล ช่างปูน-ประปา หน.ฝ่ายพัสดุ รอง.บริหาร 2 ไฟฟ้าดับ/เครื่องสำรองไฟฟ้าเสีย ช่างไฟฟ้า 3 ท่อประปาแตก 4 ส้วมตัน/เต็ม ในเวลาราชการ 5 ส้วมตัน/เต็ม นอกเวลาราชการ บำบัดน้ำเสีย หน.ฝ่ายบริหาร (กรณีต้องชื้ออะไหล่) ช่างที่อยู่เวร

16 วิธีพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานนั้น ต้องรับผิดชอบงานนั้นๆ ตามสายบังคับบัญชา ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google