งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“One Tablet per Child” Ministry of Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“One Tablet per Child” Ministry of Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “One Tablet per Child” Ministry of Education

2 ONE TABLET PER CHILD PROJECT
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ด้าน ICT 3. หลักสูตรและเนื้อหาเพื่อ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ 4. การพัฒนา Digital Content การเตรียมครู นักเรียน ผู้ปกครอง การสนับสนุนการใช้งาน Logistic Call center 1111 Customer Care Services โครงข่าย ICT โครงข่าย Wifi Phase ของการติดตั้ง ตัวเครื่อง Tablet ระบบจัดการ (E-Tims) Edustore ระบบ security ระบบ cloud การเตรียม Digital Content ลงใน Tablet การบริหารโครงการ (PMO)

3 1. การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน
สื่อหลัก 336 Learning Objects หนังสือเรียน 5 วิชาในรูป e-book พัฒนาการนักเรียน ต้นปี-ปลายปี สื่อเสริม Mile Stone

4 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
Formative Assessment การประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อปรับการสอนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียน Summative Assessment การประเมินผลรวมเมื่อจบภาคเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

5 2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
การจำแนกประเภทโรงเรียน จำแนกตาม Infrastructure ด้าน ICT

6 1. ความสามารถเชื่อมต่อ internet
การเข้าถึง Broadband ในพื้นที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนชั้น ป 1 = 32,043 โรงเรียน ประเภท 1 Leased Line (IP VPN) = 1,495 โรงเรียน ประเภท 2 ADSL (DSL VPN) = 10,113 โรงเรียน ประเภท 3 IP Star = 19,972 โรงเรียน ประเภท 4 ไม่มีอินเตอร์เน็ต = 463 โรงเรียน

7 ขยายจาก ADSL เป็น Leased Line
แผนการขยายและเพิ่มความเร็ว Internet A=1,495 2555 B=10,113 2556 C=10,000 D = 9, ขยายจาก 4 Mbps เป็น 10 Mbps ขยายจาก ADSL เป็น Leased Line ความเร็ว 4 Mbps ปรับจาก IP Star เป็น ADSL ความเร็ว 4-10 Mbps ปรับจาก IP Star จาก 1 Mbps เป็น 4 Mbps

8 โรงเรียนที่มีความพร้อมมาก
2. Equipment Leased Line & WIFI ความเร็วเพียงพอ Router เพียงพอ Visualizer/Projector ห้องเรียนขนาดใหญ่ สอน Online ทั้งครูและนักเรียน ผ่าน Visualizer/Projector มีความพร้อมมาก A = 1,495 โรงเรียน มีความพร้อมปานกลาง B = 10,113 โรงเรียน ขาดความพร้อม C = 20,435 โรงเรียน โรงเรียนที่มีความพร้อมมาก ADSL & Router จำกัด ไม่มี Visualizer / Projector ห้องเรียนขนาดกลาง สอน Online ได้เฉพาะครูนักเรียน Online ได้จำกัด ไม่มี Internet หรือมีระบบ IP Star ไม่มี WIFI ไม่มี Visualizer/ Projector ห้องเรียนขนาดเล็ก สอน Offline ส่งการบ้านด้วยเครื่อง

9 4. สมรรถนะครูด้าน ICT Step 1 Step 2 ประเมิน ครูมีสมรรถนะ
โดยจำแนกครู 2 กลุ่ม มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ ครูมีสมรรถนะ ICT เพียงพอ Workshop 4 วัน เป็นพี่เลี้ยงครูอื่น เรียนรู้ทางไกล ประเมินติดตามผล ICT ไม่เพียงพอ ใช้ทีมพี่เลี้ยงช่วย สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน * ใช้แบบประเมินสมรรถนะด้าน ICT ด้วยตนเองของโครงการโรงเรียนในฝัน

10 หลักสูตรและสื่อการอบรม
แผนการสอน Day 1-15 (เตรียมความพร้อม ภาษา วินัย สังคม อื่นๆ) เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสดงขั้นตอนการใช้ Tablet และการเข้าถึง Learning Object 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 100 เรื่อง แผนการสอน Day 16-20 (เตรียมพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับ Tablet บูรูณาการกับสาระหลักสูตร คณิตศาสตร์ 81 เรื่อง วิทยาศาสตร์ 47 เรื่อง แผนการสอน Day (จัดการเรียนรู้ 8 ตามหลักสูตร เน้น Literacy & Numeracy การใช้สื่อต่างกับ Tablet ) สังคมศึกษา 70 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 36 เรื่อง

11 สพฐ. พัฒนา Learning Objects 5 วิชา
คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม รวม LO 81 47 100 38 70 336 E-book 1 2 3 8 82 48 102 39 73 344

12 3 1 2 3 Strategy 3 แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง
First 3 Months Second 3 Months Third 3 Months มิถุนายน- สิงหาคม มิถุนายน-พฤศจิกายน มิถุนายน-กุมภาพันธ์

13 ขยายผลจาก best practice
แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง ใช้สิ่งที่มี เติมสิ่งที่ขาด ขยายผลจาก best practice ป.1 ป.1 + ป.2 ป.1 + ป.2

14 1 3 Strategy 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Learning Object 5 วิชา = 336 LOs
แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง 3 3 Strategy 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Learning Object 5 วิชา = 336 LOs หลักสูตร 5 วิชาE-Book 8 เล่ม First 3 Months มิถุนายน - สิงหาคม

15 สื่อในประเทศ และต่างประเทศ
แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง 3 3 Strategy 2 เชิญผู้ประกอบการ/กลุ่มอาสาสมัคร ทำCSR เพื่อสร้างทุนทางปัญญาให้กับประเทศ Free App. ซื้อ LO เพิ่ม สื่อในประเทศ และต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 Second 3 Months มิถุนายน- พฤศจิกายน

16 3 3 Strategy 3 แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง
Best Practices จากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน การประกวดสื่อและ แผนการสอนครู ป.1-2 การขยายผล โดยจ้างทำ LO Best Practices วิธีการสอนที่ชนะเลิศแต่ละวิชา ชั้น ป.1-2 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 Third 3 Months มิถุนายน- กุมภาพันธ์

17 4 1 2 3 แผนการพัฒนาบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน วิทยากรหลัก ครู ป.1 ทุกคน
100 คน * เมื่อได้รับเครื่องทดลอง พ.ค. 55 ปฐมนิเทศผู้ปกครองพร้อมนักเรียน * เงื่อนไข เมื่อ Tablet ถึงนักเรียน 2 – 4 เม.ย. 55 ครู ป.1 ทุกคน ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค ร.ร. ละ 1 คน 1- 31 พ.ค. 55 *เมื่อ Tablet ถึงโรงเรียน วิทยากรแกนนำ 1,000 คน * เมื่อได้รับเครื่องทดลอง สพฐ. 915 คน หน่วยงานอื่น 85 คน วิทยากรหลัก **เป็นวิทยากรอบรมขยายผลให้กับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือการขับเคลื่อนโครงการในเขตพื้นที่การศึกษา วิทยากรแกนนำ **เป็นวิทยากรอบรมขยายผลให้กับครูในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเป็นคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือการขับเคลื่อนการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค ร.ร. ละ 1 คน ถ้าบุคลากรไม่พอ อาจคัดเลือกวิทยากรท้องถิ่น ผู้ปกครองที่มีความพร้อม หรือ นักเรียนที่มีทักษะ 2 ศธ.46,498 คน/30,630 ร.ร นอกสังกัด 3,017 คน/1,413 ร.ร. 3 19 – 23 เม.ย. 55 ภาคกลาง/ตะวันออก 27 เม.ย. -1 พ.ค. 55 ภาคเหนือ/ภาคใต้ ภาคอีสานตอนบน/ภาคอีสานตอนล่าง

18 เอกสาร/สื่อการอบรม 1. เครื่อง Tablet
2. คู่มือการฝึกอบรมครู กรอบเนื้อหาเอกสาร/สื่อการอบรม ความรู้เบื้องต้น การใช้งานทั่วไป วิธีการดูแลรักษา Tablet กับการออกแบบการเรียนรู้ การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อใช้ Tablet การใช้ Learning Object ในการใช้เป็นสื่อเสริม - แผนการจัดการเรียนรู้ 200 วัน - แบบประเมินสมรรถนะครูด้าน ICT 3. แนวทางบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพาในห้องเรียน 4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น/สื่อวีดิทัศน์ สำหรับผู้ปกครอง 5. คู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับนักเรียน

19 Thank You !

20 1.ข้อมูลส่งให้ผู้ผลิต (ศธ.ส่งให้ภายใน 23 เมษายน 2555)
รหัส สพป.4 หลัก ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต Address + zip code จำนวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเขต 2.ข้อมูลจากผู้ผลิต/โรงงานให้ประเทศไทย พร้อม file (MICT ส่งให้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อมูลจาก ศธ.) Serial number Mac Address 3.ข้อมูลที่ สพป.ใช้ลงทะเบียน (3 วันก่อนทำการแจกของให้โรงเรียน) รหัสโรงเรียน 8 หลัก + address + zip code ID นักเรียน 13 หลัก (นร.ไม่มีสัญชาติ ใช้ Code G+เลข 12 หลัก) ชื่อภาษาไทย / ชื่อภาษาอังกฤษ 4.ตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนใช้ลงทะเบียน

21 จากประสบการณ์ operator ควรมีจำนวนสำรอง 3 % = 717,646 = 21,530 เครื่อง
เครื่องที่ใช้จริง 912,000 งบประมาณ 1,794,832,000 บาท ซื้อได้ 717,646 เครื่อง ต้องจัดสรรงบเพิ่ม 194,354 เครื่อง x 2,500 = 485,862,500 บาท เครื่องสำรองจาก % เพิ่มเป็น 3% = 27,360 ต้องเพิ่มอีก 2%=18,240 = 45,600,000 บาท รวมงบประมาณเพิ่ม=531,462,500 บาท นักเรียน 860,000 ครู ป.1= 50,000 วิทยากรแกนนำ 1,100 สพป.183 x 3 = 549 สพฐ. 51 เครื่องทดลอง 2000 เครื่องสำหรับครู ป.1=50,000 Tablet 860,000 เครื่อง หายไป 192,354+spare 3% ต้องซื้อ 466 ล้าน 1% buffer จากประสบการณ์ operator ควรมีจำนวนสำรอง 3 % = 717,646 = 21,530 เครื่อง ปัจจุบันมี 1% = 7,177 ต้องเพิ่ม 14,353 = 34.4 ล้านบาท

22 การบันทึกข้อมูลลงในระบบ การจัดส่งสินค้าไป สพป. การตรวจนับของ สพป.
ปริมาณการสั่งซื้อ การผลิตและการจัดส่ง พิธีการศุลกากร การบันทึกข้อมูลลงในระบบ การจัดส่งสินค้าไป สพป. การตรวจนับของ สพป. การตรวจเครื่อง – การส่งเครื่องชำรุด Factory Error การนำไปใช้ กรณีเครื่องหาย การซื้อเครื่องทดแทน

23 การย้ายของเด็ก เครื่องติดตัวไป รร.ขอเครื่องใหม่ที่สำรองไว้ 3%
เรียนหารือท่านเลขา การย้ายของเด็ก เครื่องติดตัวไป รร.ขอเครื่องใหม่ที่สำรองไว้ 3% การตั้ง Access Point ที่ รร กว่า รร. ทำสัญญาไปแล้ว 600 วัน จะเปลี่ยนสัญญาเป็นตั้งที่ ห้อง ป.1 ได้ไหม กระทรวง ICT ทำเรื่องหารือมแล้ว

24 หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55
กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับเครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่องและลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55


ดาวน์โหลด ppt “One Tablet per Child” Ministry of Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google