งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

3 เกณฑ์การให้รางวัล  เป็นเครื่องมือเครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้าน การเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือ ได้รับการแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีจุดเด่น ความแปลก ใหม่ และเป็นประโยชน์ในด้านที่กำหนด  ต้องมีการทดสอบการใช้งานจริง หรือ การทดสอบภาคสนามว่าใช้งานได้

4 รางวัลการประกวด มี 7 รางวัล  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 150000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร  รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัลๆ ละ 50000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

5 โครงการส่งเสริม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

6 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อผลักดันให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ไปสู่ เชิงพาณิชย์ 2 เพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีการประดิษฐ์ คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อมากขึ้น และรวมถึง การมีเทคโนโลยีโดย คนไทยเป็นเจ้าของ 3 เพื่อผลักดันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถใช้ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

7 กลุ่มเป้าหมาย 1. นักวิชาการ 2. นักประดิษฐ์คิดค้น 3. อุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs)

8 ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถาม 1. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 333 3958 โทรสาร 02 333 3931 www.clinictech.most.go.th 2. สำนักงานมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02 230 2560 โทรสาร 02 231 5488

9 โครงการประดิษฐกรรมเพื่อ พัฒนาชนบท รับข้อเสนอโครงการ ม. ค. – มี. ค. 55 โครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์ คุณค่า รับข้อเสนอโครงการ วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 54 ดาวโหลด เอกสาร www.most.go.th


ดาวน์โหลด ppt การจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google