งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2 ระยะเวลาในการสำรวจของแต่ละปี
การสำรวจข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ระยะเวลาในการสำรวจของแต่ละปี กำหนดส่งรายชื่อ 1 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 28 ก.พ. 2 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 31 พ.ค. 3 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 31 ส.ค. 4 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 30 พ.ย. ให้หน่วยงานดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป โดย แจ้งรายชื่อข้าราชการ/ตำแหน่งเลขที่/ตำแหน่งสังกัด/คุณวุฒิ/เงินเดือน/วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

3 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ คุณสมบัติ ตรง SPEC + คุณสมบัติที่ อ.ก.พ. กรมฯ กำหนด ผ่านการคัดเลือกตาม ว 10 / 48 และหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ. กรม ฯกำหนด ได้รับแจ้งให้ส่งผลงาน ผ่านการประเมิน แต่งตั้ง

4 คุณสมบัติตาม SPEC ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เป็นระดับปฏิบัติการ 6 ปี เป็นระดับชำนาญการ 4 ปี ลดเป็น 4 ปี / ป.โท คุณวุฒิตรงตามสายงาน ลดเป็น 2 ปี / ป.เอก หรือ หรือ C 5 / 2 ปี ว 19/51 C 5 / 2 ปี C 4 / 4 ปี ว 19/51 C 4 / 4 ปี

5 คุณสมบัติตาม ว 10/48 และอ.ก.พ. กรมฯ กำหนด
มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ ระดับ คุณวุฒิ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 6 ปี 8 ปี ปริญญาโท 4 ปี ปริญญาเอก 2 ปี ทั้งนี้ 1. ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. กรณีไม่ครบ 1 ปี ให้นำระยะเวลาในสายงานอื่น ที่มีลักษณะเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูล มานับรวมได้ 3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับที่จะแต่งตั้ง - ชำนาญการ = 13,160 - ชำนาญการพิเศษ = 19,860 กรณี เกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษจะต้องดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google