งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 หลักการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 หลักการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 หลักการจัดการ

2 หลักการจัดการแบบต่างๆ
1.แบบคลาสสิค 2. การจัดการเชิงพฤติกรรม 3. การจัดการเชิงปริมาณ 4. การจัดการร่วมสมัย

3 ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ในการบริหารธุรกิจ
ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานการตัดสินใจทางธุรกิจ ทราบภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รู้จักการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเครื่องมือได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 วัตถุประสงค์ในการบริหารธุรกิจ
1. การอยู่รอด 2. การเจริญเติบโต

5 วัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจตามแนวคิดของดรักเกอร์
1.ส่วนครองตลาด 2. นวัตกรรม 3. ผลิตภาพ 4. ความสามารถในการทำกำไร 5. ฐานะทางการเงิน 6. ความรับผิดชอบทางสังคม 7. ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาระดับบริหาร 8. ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาระดับบริหาร (Peter F.Drucker)

6 ความหมายของการบริหารธุรกิจ
เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนำและควบคุมมนุษย์ สภาพทางกายภาพ การเงิน สารสนเทศ และทรัพยากรอื่น ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 กระบวนการบริหาร เป้าหมายองค์การ ทรัพยากรเงิน สารสนเทศ 1.การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรเงิน 2.การจัดองค์การ 1.การวางแผน 3.การนำ 4.การควบคุม เป้าหมายองค์การ

8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
1.เทคโนโลยี 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. การเมือง

9 หลักการจัดการแบบคลาสสิค
1.กลุ่มแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เน้นประสิทธิภาพการผลิตในระดับปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิต 2.กลุ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงระบบ เน้นหน้าที่ของผู้บริหาร และกระบวนการบริหาร 3.กลุ่มแนวคิดการจัดการเชิงทฤษฎีองค์การ เน้นประสิทธิภาพการบริหารจากการจัดโครงสร้างองค์การอย่างเป็นระบบ

10 หลักการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
มุ่งเน้นปัจจัยมนุษย์ในการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องใช้วิธีการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

11 หลักการจัดการเชิงปริมาณ
มุ่งเน้นการนำเอาคณิตศาสตร์ สถิติ และสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เช่น การใช้ทฤษฎีแถวคอย เป็นต้น

12 หลักการจัดการร่วมสมัย
ปัจจัยนำเข้า - ทรัพยากร - มนุษย์ - เงินทุน - สารสนเทศ กระบวนการแปลงสภาพ - การผลิต - การจัดการ - การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยี ปัจจัยนำออก - สินค้า - กำไร ขาดทุน - พฤติกรรมการทำงาน ข้อมูลย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 หลักการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google