งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รางวัลผลงานภาพถ่ายดีเด่น ( นาย ฉัตรชัย เถาว์ชาลี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รางวัลผลงานภาพถ่ายดีเด่น ( นาย ฉัตรชัย เถาว์ชาลี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รางวัลผลงานภาพถ่ายดีเด่น ( นาย ฉัตรชัย เถาว์ชาลี )

2 ยุทธศาสตร์ * พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ * ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจริยธรรมและ ศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี / ถ่ายภาพ ด้านกีฬา

3 * ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา * เพื่อชุมชนและสังคม * สี่ประสาน ( อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ) * ฐานข้อมูลศิษย์เก่า * ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา มี. ค. 2551- ก. ย. 2551 จำนวน กิจกรรม 20 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน... บรรลุ

5 กิจกรรมที่จะทำ ต. ค. 2551- ก. พ. 2552 กิจกรรม 17 กิจกรรม ( กิจกรรมใหม่ 4 กิจกรรม ) * โครงการอบรม PMQA * โครงการพัฒนาระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา * กิจกรรมทำฐานข้อมูลศิษย์ เก่า * กิจกรรมมอบรางวัลให้ ศิษย์เก่าดีเด่น


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รางวัลผลงานภาพถ่ายดีเด่น ( นาย ฉัตรชัย เถาว์ชาลี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google