งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์

2 จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต.

3 พ.ร.บ. สภาตำบลและอบต. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของปชช. โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของปชช.ในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มท. กำหนด

4 หลักในการทำงานของอบต.ตาม ม.69/1
1. ทำตามอำนาจหน้าที่(นอกอำนาจไม่ได้) 2. เพื่อประโยชน์สุขของ ปชช. 3. โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. การมีส่วนร่วมของปชช.ในการจัดทำแผน 5. การจัดทำงบประมาณ 6. การจัดซื้อจัดจ้าง 7. การตรวจสอบ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 การเป็นนิติบุคคล มาตรา 43 อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น

6 อำนาจหน้าที่ของสภาอบต. (ม.46)
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบต. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกฯ ให้เป็นไปตามกม.

7 การแถลงนโยบาย มาตรา 58/5 วรรคแรก ก่อนนายกฯเข้ารับหน้าที่ ให้นายกฯแถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติ วรรคห้า ให้นายกอบต.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจำทุกปี วรรคหก คำแถลงงานโยบายรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ.ที่ทำการอบต.

8 หน้าที่ของนายก กำหนดนโยบาย(โดยไม่ขัดกม.)
บริหารอบต.ให้เป็นตามกม., นโยบาย, แผนพัฒนาอบต., ข้อบัญญัติ, ระเบียบ, ข้อบังคับของทางราชการ สั่งอนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง/ถอดถอนรองนายกและ เลขานุการนายก ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ บัญญัติในกม.นี้ และ กม.อื่น ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

9 อำนาจหน้าที่ของอบต. พัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม(ม.66)
ต้องทำ (ม.67) อาจจัดทำ (ม.68) ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ (ม.16 พ.ร.บ. แผนฯ)

10 อำนาจหน้าที่ของอบต. พัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
จัดให้มี/รักษา ทางน้ำ ทางบก และน้ำกิน/ใช้/เกษตร รักษาความสะอาด ป้องกัน/ระงับโรค ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนแก่ ผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย รักษาศิลปะ/จารีตประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

11 ม.16 พ.ร.บ.แผนขั้นตอนฯ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน/ท่องเทียว/การกีฬา/ปชต. ความเสมอภาค/สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของปชช.ในการพัฒนาท้องถิ่น กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การสาธารณสุข/การรักษาพยาบาล สุสาน/ฌาปนสถาน ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ รักษาความปลอดภัย/ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผังเมือง/ขนส่ง/ควบคุมอาคาร รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

12 หน้าที่ในอนาคต ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย(พ.ร.บ.สภาตำบล)
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของปชช.ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด(พ.ร.บ.แผนขั้นตอนฯ)

13 รายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต/ค่าปรับ อากรฆ่าสัตว์

14 The End Thank You.


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google